Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 631428
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió de la convocatòria d’ajuts OPAS 2021 (exp. 3203-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 20 de setembre de 2021, va aprovar les bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPA), i simultàniament, la convocatòria corresponent a l'any 2021.

2. L'import global màxim de l'ajut acordat pel Consell Executiu del CIM és de 35.000 €. Amb càrrec a la partida 5.41200.4890000 del pressupost del 2021, un import de 31.500 €, i un import de 3.500 € de la partida que ed determini en el pressupost del 2022.

3. Les activitats subvencionables es poden dur a terme entre el dia 1 de gener a dia 31 de desembre de l'any en curs. El termini de presentació de sol·licituds ha estat de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

4. L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, entre dia 1 de novembre de 2020 i dia 31 d'octubre de 2021 les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions per promocionar aquests productes.

5. La base 4 d'aquests ajuts enumera les activitats subvencionables:

Línia 1. Manteniment de la pròpia organització professional agrària

Línia 2. Representació, assessorament i publicacions:

a) Desenvolupament de la funció representativa dels interessos socioeconòmics dels seus associats.

b) Publicació del mitjà de comunicació de l'organització dirigida principalment als seus socis, tant si és impresa com si és digital.

c) Realització d'activitats d'assessorament relacionades amb el sector, sempre que tenguin relació amb un millor servei als associats.

6. La subvenció màxima total que pot rebre cada un dels sol·licitants és de 17.000 €, segons fixa la base 8 d'aquests ajuts.

7. S'estableix en la base 11.1 que es tramitarà un primer pagament del 90 % de la subvenció concedida en el moment que es presenti la primera justificació (base 12.2), la qual cosa s'ha de fer, com a màxim, dia 19 de novembre de l'any de la convocatòria. El 10 % restant es tramitarà quan el beneficiari presenti la justificació (base 12.2) i el compte anual de l'entitat, la qual cosa ha de fer, com a màxim, dia 31 de juliol de l'any següent al de la convocatòria.

8. Dia 25 de novembre de 2021 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts i va emetre la seva proposta, en què, entre altres, figura la d'ampliar el termini de justificació als beneficiaris de la convocatòria.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir, per un import total de 35.000€, els ajuts següents de la convocatòria d'ajuts del CIM a les organitzacions professionals agràries de Menorca (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021) amb l'objecte de participar en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies de les OPA des de dia 1 de gener a dia 31 de desembre de 2021:

Sol·licitant

NIF

Línia 1

Línia 2

Proposta de concessió

AGRAME

G07207996

9.679,25 €

5.000,00 €

14.679,25 €

FAGME

G07558976

2.765,50 €

4.000,00 €

6.765,50 €

UNIÓ DE PAGESOS

G07277171

9.679,25 €

3.876,00 €

13.555,25 €

TOTAL

35.000,00 €

D'aquest import total de 35.000€, aniran amb càrrec a la partida 5.41200.4890000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2021 la quantitat de 31.500€ i, l'import restant, 3.500€, amb càrrec a la partida que es determini en el pressupost del CIM pera l'any 2022.

Segon. Ampliar el termini de la primera justificació del 90 % als beneficiaris fins al 20 de desembre de 2021.

Tercer. Recordar als beneficiaris que la base 12.1 de les bases que regeixen aquests ajuts diu que el darrer dia per justificar les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció o l'ajut econòmic concedit serà el 31 de juliol de 2022, i que s'han de presentar els documents relacionats a la base 12.2.

Quart. Notificar aquests acords als interessats en la part que individualment els correspongui.

Cinquè. Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 28 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)