Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 632531
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova pel procediment d’urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Davant les greus conseqüències ocasionades per la pandèmia provocada per la COVID-19, el 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un paquet de mesures excepcionals i de reforç. Aquestes mesures suposen, d'una banda, el reforçament del marc financer plurianual per al període 2021-2027, i, d'altra banda, la posada en marxa d'un Instrument Europeu de Recuperació ("Next Generation EU"), del qual el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) n'és el seu element central. La instrumentalització de l'execució dels recursos financers del Fons Europeu de Recuperació s'ha de realitzar mitjançant el "Plan Nacional de Recuperación, Transformación i Resiliencia" (PTRR).

El PTRR ha estat aprovat pel Consell de Ministres de dia 27 d'abril de 2021. Tot el pla està estructurat al voltant de 4 eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques que, al seu torn, es concreten en trenta components. Enquadrat en l'àrea política VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació" s'integra el Component 23 "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu". Un dels objectius d'aquest component és reformar e impulsar les Polítiques Actives d'Ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, tot orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públiques d'ocupació. Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu al PTRR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació.

Mitjançant l'Ordre TES/ 897/2021, de 19 d'agost (publicada al BOE núm. 202, de 24 d'agost de ) s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a l'execució de projectes d'inversió recollits en el PTRR. Al seu article 3 estableix que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts amb base als criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència té per objecte establir les disposicions generals precises per facilitar la programació, pressupostació, gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus, en especial els provinents de l'Instrument Europeu de Recuperació, aprovat pel Consell Europeu de dia 21 de juliol de 2020. Aquest Reial decret-llei incorpora una sèrie d'instruments de caràcter general dirigits a reduir les barreres normatives i administratives, així com un conjunt de mesures de modernització de les administracions públiques, que permetin una gestió més àgil i eficient, per facilitar l'absorció dels esmentats fons.

Seguint aquesta línia, la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb l'objecte d'establir unes mesures extraordinàries i urgents per desplegar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. Aquest Decret Llei ha estat derogat per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que també estableix mesures extraordinàries i urgents per l'execució del PTRR.

La promoció de l'ocupació autònoma és de llarga tradició entre les polítiques actives d'ocupació. Ja el 1986 es va regular per primera vegada amb la finalitat de fer més atractiva l'opció del treball per compte propi entre les persones demandants d'ocupació.

La pandèmia de la Covid-19 i les decisions sobre les restriccions d'activitat econòmica per conduir la gestió sanitària han tingut un impacte enorme sobre l'economia de les Illes Balears, com així ho palesa la reducció del PIB en un 23,7% l'any 2020 i l'efecte que encara s'evidencia en el 2021. Des d'un vessant microeconòmic, la pandèmia ha provocat una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses i autònoms, que ha tingut una especial incidència a les Illes Balears, superior a la mitjana estatal, atesa l'estructura productiva de l'arxipèlag, clarament marcada pel sector de serveis, en general, i el sector turístic amb visitants internacionals, en particular.

Tenint en compte l'existència de la necessitat inajornable de promocionar l'ocupació autònoma, és necessària l'aprovació d'una la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma amb el finançament de la Unió Europea "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

La convocatòria preveu dos programes: el primer està destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital; el segon va adreçat a la consolidació DE noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

D'altra banda, s'ha tingut en compte que concretar una idea de negoci no és una tasca fàcil i requereix tot un seguit de coneixements, motiu pel qual el Pla d'Autoocupació i Foment de l'Emprenedoria de les Illes Balears 2017-2020 va establir una Xarxa de Captació i Orientació Inicial a l'Autoocupació i un Servei d'Orientació i Tutorització, sota la direcció de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que desenvoluparà actuacions d'informació i orientació per analitzar i valorar el projecte empresarial. Sobre la base d'aquesta previsió, en la convocatòria s'estableixen requisits relatius a la participació de les persones emprenedores en itineraris d'assessorament i tutorització, a la participació en un programa de formació en línia prèviament a la presentació de la sol·licitud, i de valoració tècnica positiva de projectes empresarials, que ha d'efectuar l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), una vegada presentada la sol·licitud i prèviament a la resolució, les entitats integrants de la Xarxa, amb la finalitat de garantir un nivell elevat de maduració i estabilitat dels projectes una vegada passat un temps suficient i d'evitar, d'aquesta manera, situacions de reintegrament per incomplir l'obligació de mantenir l'alta com a persona treballadora autònoma.

Aquestes ajudes es troben emmarcades dintre de l'Agenda Balear 2030, que es configura com un pla d'acció integral i transformador orientat a afavorir el desenvolupament de les Illes Balears dins dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'Agenda Balear 2030 consta de tres pilars fonamentals: la Sostenibilitat Social, la Sostenibilitat Energètica i Ambiental i la Sostenibilitat Econòmica. Els ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma contribueixen al desenvolupament del tercer pilar, la Sostenibilitat Econòmica. Concretament, afavoreixen al creixement de l'ODS número 8: "Treball digne i creixement econòmic"; de l'ODS número 5:"Igualtat de gènere"; i de l'ODS número 10: "Reducció de la desigualtat" amb mesures com el desenvolupament dels nostres sectors productius. L'Agenda 2030 es converteix així en l'eina de cohesió, participació i coordinació de l'acció del Govern amb el sector privat i la societat civil.

Per establir l'import de la subvenció, s'ha tingut en compte el cost unitari per iniciativa establert a l'ANNEX III de l'Ordre TES/897/2021 de 19 d'agost (BOE 202, de 24 d'agost) per la inversió C23.I4 «Nous Projectes territorials pel reequilibri i l'equitat» de "Emprenedoria i microempreses" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Quant al procediment de concessió, resulta aplicable el règim que preveu l'article 5.5 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).

Aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel procediment d'urgència en virtut del que estableix l'article 7 de la Llei 4/2021, ja esmentada, que declara que totes les actuacions i els procediments administratius que comportin expedients de despesa que s'hagin de finançar amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se'ls ha d'aplicar la tramitació d'urgència i el despatx prioritari en els termes que preveuen, respectivament, els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta convocatòria es tramita com un anticipat de despesa d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb el que disposa el capítol IV del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de Finances.

L'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, exerceix les funcions relatives a la promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora: gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms. Aquestes funcions es varen transferir a la comunitat autònoma de les Illes Balears per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre administratiu de societats laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer), entre els quals consta la gestió dels ajuts i de les subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma. Les funcions i els serveis transferits els va assumir la comunitat autònoma mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març).

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig); en l'article 1.2, apartat 28, preveu que pot ser objecte de subvenció la promoció de l'ocupació autònoma.

L'article 3 de l'Ordre de bases esmentada estableix que les convocatòries de subvencions s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució del conseller o consellera competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.

Aquests ajuts s'han inclòs en els Projectes declarats estratègics d'acord amb l'Acord de Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic -Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030.

En data 23 de desembre, la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha emès un certificat en el qual acredita la inclusió de l'expedient iniciat en l'execució d'un projecte declarat estratègic.

Per tot això, d'acord amb l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 3 de l'Ordre de bases reguladores, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per tal d'abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

— Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

— Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Segon

Bases reguladores

1. Els ajuts i les subvencions concedits a conseqüència de l'aprovació d'aquesta Resolució es regeixen pel que estableix l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol).

2. A més del que estableixen les bases seran d'aplicació a aquesta convocatòria:

-Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió «Pla Nacional de Competències Digitals» i «Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

​​​​​​​Tercer

Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és tres milions nou-cents trenta-nou mil vuit-cents tretze euros (3.939.813,00 €), amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb la següent distribució:

- 3.027.342,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038 dels pressuposts de 2022, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

-912.471,00 euros amb càrrec a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui del pressupost del 2023 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

A) Programa 1, per a inici de l'activitat per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.:

  • 2.027.342,00 €, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038.
  • 912.471,00 €, per l'any 2023 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que correspongui.

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran en dues línies, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

B) Programa 2, Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: 1.000.000€, per l'any 2022 amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les accions de suport per la transformació cap a l'economia verda i cap a la transformació digital seran les mateixes previstes pel Programa 1.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

2. Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

Quart

Àmbit temporal i territorial d'aplicació

1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, el termini per iniciar i desenvolupar les activitats que es poden subvencionar ha de comprendre des de l'1 de març de 2020 fins al 31 de maig de 2022.

2. Quant a l'àmbit territorial, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball han d'estar domiciliats a les Illes Balears i l'activitat s'ha de dur a terme en aquest mateix àmbit.

Cinquè

Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que s'indiquen en els annexos 1 i 2 d'aquesta convocatòria en funció del programa de què es tracti.

Sisè

Exclusions

1. Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de sòcies integrants del òrgans d'administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.

2. Igualment, en queden excloses les persones sol·licitants a qui se'ls hagi concedit l'ajut per establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona. S'exceptuen d'aquesta exclusió les persones treballadores autònomes que sol·licitin els ajuts prevists en els subprogrames 3.2 de contractació del primer treballador o treballadora per compte d'altri.

3. També en queden excloses les persones sol·licitants que simultanegin l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri des de la data d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Setè

Requisits generals de les persones beneficiàries

A més dels requisits específics establerts per a cada programa i subprograma en els annexos 1 a 2 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur a terme l'activitat empresarial en aquesta comunitat autònoma.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

 

Vuitè

Tipus d'ajuts i quantia

En els annexos 1 i 2 d'aquesta convocatòria es fixen les quanties dels ajuts per a cada un dels programes.

Novè

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022.

Per l'anualitat 2023 el termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'1 de febrer de 2023 i acaba el dia 31 de maig de 2023 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2023.

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

2. Quan s'arribin a les 900 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

3. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

-Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

 

​​​​​​​Desè

Documentació

1. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè puguin consultar les dades d'identitat del sol·licitant; les dades de residència; la situació pel que fa al compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la comunitat autònoma i amb la Seguretat Social, i qualsevol altra que es trobi en poder de l'administració o hagi estat elaborat per aquesta que sigui necessària per determinar si es compleixen els requisits per poder ser beneficiari, tret que hi hagi una oposició expressa de l'interessat a aquestes consultes.

A aquest efecte, excepte que el sol·licitant s'oposi de forma expressa, s'entén que queda informat i consent expressament el tractament de les dades subministrades voluntàriament i que s'autoritza a l'Administració de la comunitat autònoma a consultar les dades necessàries de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o d'altres administracions o organismes per a la verificació de les dades aportades mitjançant la sol·licitud i per a la comprovació de l'acompliment dels requisits per a la concessió de l'ajut.

2. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència l'apartat anterior, s'haurà d'aportar amb la sol·licitud, tenint en compte la tipologia del beneficiari, els documents següents:

a) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu de la Delegació o Delegació Especial en la qual es trobi el domicili fiscal.

b) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

c) Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

3. La presentació de la sol·licitud electrònica de les subvencions previstes en aquesta convocatòria contindrà les següents declaracions responsables:

a) Declaració responsable que l'entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits i condicions per a l'accés a la subvenció, sense perjudici de la facultat de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per a consultar els sistemes d'informació corresponents i verificar l'emplèn de tals requisits i condicions per part dels beneficiaris de la subvenció. Aquesta comprovació podrà realitzar-se amb anterioritat o posterioritat a la concessió de la subvenció. En cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, procedirà la denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.

b) Acceptació de la cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

c) Declaració responsable en la qual es reculli el compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que afectin les subvencions sol·licitades.

d) Declaració responsable que contingui l'avaluació favorable d'adequació al principi de "no causar mal significatiu", d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de l'Ordre TES/1151/2021, de 24 d'octubre.

e) Declaració responsable de no trobar-se culpable en alguna de les circumstàncies establertes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

Excepcionalment, si la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir aquesta documentació o la prevista en la lletra a) anterior, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

Onzè

Règim de Marc Nacional Temporal

1. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.

2. Això implica, entre altres coses, que l'entitat beneficiària no pot percebre, des de 2 d'abril de 2020, ajuts, ajuts públics o d'entitats privades finançades a càrrec de pressuposts públics per un import superior al que disposa la legislació d'aplicació, abans esmentada.

3. El sotmetiment al règim de la Modificació d'aquest Marc s'ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

4. Les ajudes regulades en aquest règim podran concedir-se a empreses que no estiguin en crisi i/o a empreses que no estiguessin en crisi (d'acord amb el disposat a l'article 2, punt 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament general d'exempció per categories) a 31 de desembre de 2019, però sí que ho estaven o començaren a estar-ho amb posterioritat a aquesta data a conseqüència del brot de COVID-19.

Dotzè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l'article 5.5 de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, la concessió dels ajuts s'ha d'efectuar aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de dia i hora de les sol·licituds en el Registre electrònic del Govern de les Illes Balears, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

2. En el supòsit que s'exhaureixi el crèdit inicialment assignat a algun o alguns dels programes i subprogrames, i hi hagi romanents en algun o alguns dels altres una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'ordre de prelació serà el que s'ha indicat abans, tenint en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud, amb independència del programa o subprograma de què es tracti.

Tretzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, la qual ha de comprovar mitjançant accés electrònic les dades necessàries per tramitar el procediment administratiu.

2. De conformitat amb l'article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts les ha de resoldre motivadament el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la proposta prèvia del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. No obstant això, aquest delega en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular la resolució dels expedients i dels recursos de reposició (BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019). En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. Les resolucions de concessió i denegació es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. El termini màxim per dictar i publicar la resolució és de sis mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Catorzè

Concurrència i compatibilitat de subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per dur a terme el projecte d'autoocupació, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció. A aquest efecte s'haurà d'emplenar dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que les ajudes sol·licitades no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

Quinzè

Justificació i pagament

1. Amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a la convocatòria, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar el seu pagament.

2. La comprovació del compliment de les obligacions formals posteriors a la concessió es realitzarà sobre la base d'una mostra representativa del 20%.

Setzè

Obligacions generals de les persones beneficiàries

1. Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Igualment, la persona beneficiària ha d'informar la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l'hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom o al manteniment de la relació laboral amb la persona contractada per compte d'altri en el cas dels subprogrames 2.2.

A més, les persones beneficiàries tenen les obligacions específiques que s'estableixen en els annexos per a cada un dels programes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de desembre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas (Per suplència del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, Decret 10/2021. BOIB num. 20, 14 de febrer de 2021)

 

ANNEX 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

1.1. Acció subvencionable

El fet que se subvenciona és l'establiment com a treballadora o treballador autònom d'una persona desocupada i inscrita en demanda d'ocupació.

Es reserva un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

Es reserva un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les actuacions cap a una economia verda o digital s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu l'apartat tercer de la convocatòria.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

1.2. Persones beneficiàries i requisits

1.2.1. Poden ser beneficiàries dels ajuts:

a) Les persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

1.2.2. A més dels requisits generals establerts en l'apartat setè d'aquesta convocatòria, les persones beneficiàries han de reunir els requisits següents:

a) No haver estat d'alta com a autònom durant l'any anterior a la data d'inici de l'activitat, en el mateix o similar epígraf de l'impost d'activitats empresarials per al qual se sol·licita l'ajut.

b) Constar d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent prèviament a la presentació de la sol·licitud de subvenció. La data d'alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d'inici d'activitat i ha d'estar compresa en l'àmbit temporal establert en l'apartat quart, punt 1, d'aquesta Resolució.

c) Constar d'alta en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

d) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i ho ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l'Institut, que es podrà obtenir mitjançant la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.

e) Dur a terme un pla d'empresa segons el model disponible a l'adreça electrònica

https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Els plans d'empresa presentats per la persona sol·licitant s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'associacions empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa presentat implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

1.3. Quantia dels ajuts

a) L'establiment com a treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.

1.4. Documentació específica

I) A més de la documentació general establerta en l'apartat desè d'aquesta convocatòria i de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular pot obtenir la documentació següent, llevat que la persona sol·licitant s'hi oposi expressament, supòsit en què haurà d'aportar la documentació corresponent:

a) Certificat del servei públic d'ocupació que acrediti la inscripció com a persona desocupada de la persona sol·licitant.

b) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i un certificat de situació en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de l'any anterior a l'inici de l'activitat, per constatar el requisit que la persona sol·licitant no ha estat d'alta com a treballadora o treballador autònom en l'any anterior al començament de l'activitat en el mateix epígraf o similar de l'impost d'activitats econòmiques o impost semblant per al qual se sol·licita l'ajut.

c) Alta de la persona sol·licitant en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la qual consti la data d'inici de l'activitat i la localitat on s'exerceix.

Excepcionalment, si la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir la documentació prevista en aquest apartat A), pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

II) A més, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Si escau, alta de la persona sol·licitant en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

b) En el cas que els efectes de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi no coincideixin amb la data de la presentació d'aquesta, informe d'alta de la persona sol·licitant en algun dels règims de la Seguretat Social indicats.

c) Certificat de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears que acrediti que la persona sol·licitant ha fet la formació en línia requerida prèviament a la presentació de la sol·licitud i del pla d'empresa.

d) Pla d'empresa que inclogui la part descriptiva i la part economicofinancera del projecte, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Es recomana presentar el pla d'empresa en suport digital.

1.5. Obligacions específiques

A més de les obligacions generals previstes en l'apartat setzè les persones beneficiàries d'aquest Programa també tenen les obligacions següents:

a) Desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i mantenir l'activitat empresarial i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dos anys comptadors des de la data d'alta en la Seguretat Social o equivalent.

El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que falti per complir els dos anys (o quatre en cas que s'hagi justificat l'estacionalitat), excepte en el cas que s'acreditin causes alienes a la seva voluntat (com ara les derivades de força major) i sempre que s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot fer les comprovacions escaients per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària hagi denegat expressament l'autorització per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) No simultanejar l'activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d'altri des de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, durant almenys un any.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que hagi simultanejat l'activitat professional amb qualsevol altra activitat per compte d'altri.

c) Els beneficiaris s'hauran de comprometre a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat cap a l'economia verda o digital i hauran de presentar un certificat d'aprofitament del taller d'economia verda o digital i el seu informe final.

 

 

ANNEX 2 Programa 2. Ajuts per a la consolidació DE noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital

2.1 Acció subvencionable

El fet que se subvenciona és noves línies de negoci i canvi d'activitat dels projectes d'autoocupació que acreditin un any d'activitat com a mínim, amb l'objectiu de donar suport a la millora del negoci.

Són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Es considerarà millora del negoci un canvi substancial en el model.

El reenfocament s'ha de plasmar en el corresponent pla d'empresa en el qual ha de constar l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació, així com les noves activitats en què consisteix el reenfocament i els objectius que es pretenen amb el nou projecte, el qual serà objecte de valoració en els termes que s'indiquen en l'apartat 1.2.d) d'aquest annex.

Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

L'altre 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les actuacions cap a una economia verda o digital s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu l'apartat tercer de la convocatòria.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

2.2. Persones beneficiàries i requisits

Poden ser beneficiaris dels ajuts els treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits següents:

a) Haver-se mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent, des d'un any abans a la data de publicació d'aquesta convocatòria, com a mínim, o acreditar una temporada almenys d'activitat estacional (quatre mesos dins l'any).

b) No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l'ocupació autònoma convocats per la conselleria competent en matèria de treball en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

c) A més, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha de fer la formació en línia, dissenyada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears), que es pot trobar en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ i ho ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent emès per l'Institut, que es podrà obtenir a través de la mateixa aplicació informàtica una vegada superada la formació.

d) Dur a terme un pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Els plans d'empresa presentats per les persones sol·licitants s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

2.3. Quantia dels ajuts

a) El reenfocament del negoci per una treballadora o treballador autònom se subvenciona amb un ajut base de 5.000 €.

b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar.

2.4. Documentació específica

I) A més de la documentació general establerta en l'apartat desè d'aquesta convocatòria i de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular pot obtenir la documentació següent (llevat que la persona interessada s'hi oposi expressament, supòsit en què haurà d'aportar la documentació corresponent):

a) Informe de vida laboral de la persona sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social per constatar que la persona sol·licitant està d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial que pertoqui, des d'un any abans a la data de publicació d'aquesta convocatòria com a mínim. En cas d'estar d'alta en la mutualitat d'algun col·legi professional, la persona sol·licitant haurà d'aportar l'alta corresponent.

b) Alta de la persona sol·licitant en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la qual consti la data d'inici de l'activitat i la localitat on s'exerceix.

Excepcionalment, si la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir la documentació prevista en aquest apartat A), pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

II) A més, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Pla d'empresa de reenfocament del projecte que inclogui la part descriptiva (amb indicació de l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació, les noves activitats en què consisteix el reenfocament, així com els objectius que es pretenen amb el nou projecte) i la part economicofinancera segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Es recomana presentar el pla d'empresa de reenfocament en suport digital.

b) Certificat de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears que acrediti que la persona sol·licitant ha fet la formació en línia requerida prèviament a la presentació de la sol·licitud i del pla d'empresa.

2.5. Obligacions específiques

a) Desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i mantenir l'activitat empresarial i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dos anys comptadors des de la data d'alta en la Seguretat Social o equivalent.

El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que falti per complir els dos anys (o quatre en cas que s'hagi justificat l'estacionalitat), excepte en el cas que s'acreditin causes alienes a la seva voluntat (com ara les derivades de força major) i sempre que s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot fer les comprovacions escaients per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària hagi denegat expressament l'autorització per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) No simultanejar l'activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d'altri des de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, durant almenys un any.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que hagi simultanejat l'activitat professional amb qualsevol altra activitat per compte d'altri.

c) Els beneficiaris s'hauran de comprometre a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat cap a l'economia verda o digital i hauran de presentar un certificat d'aprofitament del taller d'economia verda o digital i el seu informe final.