Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 628681
Aprovació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 29 de desembre de 2021, La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2021 de l'Ajuntament de Palma,  d'acord amb l'establert a l'article 2 del “Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública”,  que serà la següent:

PLAÇA/CATEGORIA

TOTAL

Escala

GRUP

Subgrup

Subescala

Tècnic/a d'administració general

(TAG)

8

AG

Tècnica

A

A1

Enginyer/a camins, canals i ports

1

AE

A

A1

Tècnica

Enginyer/a tècnic/a industrial

1

AE

A

A2

MItjà

Delineant/a

3

AE

Tècnica Especialista

B

B

Tècnic/a aplicacions Informàtiques

1

AE

Tècnica especialista

C

C1

Zelador/a d'obres

3

AE

C

C1

Comeses especials

Auxiliar de biblioteca

1

AE

Comeses especials

C

C1

Auxiliar administratiu/va

1

AG

Auxiliar

C

C2

Treballador/a familiar

1

AE

Comeses especials

C

C2

Ajudant/a d'oficis

6

AE

Serveis especials

AP

AP

TOTAL

26

 

SEGON.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement al que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 29 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terron