Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 631537
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 de desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres SSCC PA 502/21 de reforma de la urbanització del recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, projecte vinculat amb la declaració d’inversions d’interès autonòmic de les intervencions previstes en el recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 va declarar inversió d'interès autonòmic les intervencions previstes en el recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma.

2. Aquesta declaració comprèn distintes intervencions, com ara la reorganització i la reurbanització del complex, la reforma de l'edifici que alberga la unitat d'estada llarga, la reforma de l'edifici Lluerna per crear-hi una unitat de patologia dual, la construcció del nou centre de salut Bons Aire, la reforma del club social i la climatització integral de l'edifici psicogeriàtric.

Fonaments de dret

1. L'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual disposa que, una vegada declarades les intervencions en un equipament públic com a inversió d'interès autonòmic, correspon l'aprovació del projecte de construcció de l'equipament al Consell de Govern, a proposta de la conselleria corresponent, amb el tràmit previ d'informació pública de quinze dies naturals i l'informe favorable de l'ajuntament on s'ubiqui l'equipament, que s'ha d'emetre en el mateix termini.

2. L'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa als requeriments del tràmit procedimental d'informació pública.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública el projecte d'obres SSCC PA 502/2021 de reforma de la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma.

Aquest expedient pot ser objecte de consulta a la seu dels Serveis Centrals  del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a l'adreça web:

ttps://ibsalut.es/empreses-i-proveidors/insfrastructures/4017-tramit-d-informacio-publica-del-projecte-d-obres-de-reforma-de-la-ubanitzacio-del-recinte-de-l-hospital-psiquiatric.

2. Fixar el termini per a la informació pública en quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la seu dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears (c. de la Reina Esclarmunda, 9, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a l'Oficina Tècnica de Supervisió.

4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2021

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard