Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 631424
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts a la caça 2021 (concessió) (exp. 5311-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 30 d'agost de 2021 i en sessió de caràcter ordinari el Consell Executiu del CIM va aprovar les bases i la convocatòria dels ajuts en matèria cinegètica per a l'any 2021 (BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021).

2. L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica i que contribueixin a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que siguin objecte d'explotació.

3. Les activitats subvencionables es podien dur a terme entre dia 1 de desembre de l'any 2020 i dia 30 de novembre de l'any 2021; tanmateix, el termini per justificar les despeses objecte de subvenció finalitza el 30 de novembre de 2021.

4. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 15.000 € corresponents a la partida 5.41910.4890000.

5. La base 4 de la convcoatòria esmenta les activitats subvencionables, mentre que la 6 en detalla els requisits i la 7 indica la documentació, ja sigui administrativa o específica, que ha de presentar qui sol·liciti l'ajut.

6. La base 8 determina el percentatge màxim de subvenció per sol·licitant (un 80 % del cost de les actuacions), com també que cada sol·licitant podrà rebre un màxim de 5.000 € (excepte si demostrés representar el conjunt d'entitats de caçadors de Menorca).

7. Segons l'apartat g del punt tercer de la base 4, esdevé subvencionable tota actuació que suposi millores ambientals i de l'hàbitat en favor de la fauna cinegètica.

8. Del tercer punt de la base 13 es desprèn que no tenen caràcter subvencionable les despeses de personal, tret d'aquell destinat a la vigilància dels vedats o camps d'ensinistrament educatiu pertanyents a les entitats sol·licitants.

9. El 21 d'octubre de 2021 s'exhauria el termini de presentació de sol·licituds (30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB). El 25 d'octubre de 2021 la instructora de l'expedient va emetre informe del qual es desprèn que s'han presentat, en temps i forma, les dues sol·licituds relacionades a continuació:

Sol·licitant

CIF

Ajut sol·licitat

Club Caçadors Cans de Conills de Menorca

G57626681

5.790,00 €

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

G07089600

5.000,00 €

L'informe observa dues circumstàncies rellevants:

a) Per bé que el Club de Caçadors amb Cans de Conills de Menorca havia sol·licitat l'ajut per al desenvolupament d'una competició canina, aquest esdeveniment es va anul·lar per motius meteorològics (decisió comunicada al CIM en data 04/11/2021 mitjançant GE/027561/2021).

b) El pressupost de les actuacions del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) fa esment a despeses de personal i de rehabilitació d'una paret seca per al manteniment de l'interès agrari d'un conjunt d'aljubs.

10. El mateix 25 d'octubre de 2021, la Comissió Avaluadora dels ajuts, basant-se en l'informe esmentat abans, acorda proposar la concessió dels ajuts següents:

Sol·licitant

(CIF)

Cost de les actuacions

Ajut

sol·licitat

Despeses elegibles

80 %

(cost act.)

Proposta de concessió

Club Caçadors Cans de Conills de Menorca

5.791,36 €

5.791,36 €

150,00 €

120,00 €

120,00 €

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

6.654,60 €

5.000,00 €

6.654,60 €

5.000,00 €

5.000,00 €

 

No obstant, aquesta concessió romania supeditada a les condicions següents:

a) Requerir al Club Caçadors Cans de Conills de Menorca que desisteixi de l'ajut sol·licitat, o bé que aporti els justificants de les despeses de gestió associades a l'esdeveniment suspès.

b) Esperar els termes i l'abast de la justificació que faci el GOB Menorca de l'ajut sol·licitat; més concretament, la despesa de personal (si és propi o un treball extern) i el compliment amb els objectius de les bases d'aquesta convocatòria en referència a la rehabilitació de la paret seca per interès agrari.

c) Requerir als sol·licitants la identificació cadastral de les parcel·les objecte de subvenció (és documentació preceptiva).

11. Dia 1 de desembre de 2021 la instructora de l'expedient va emetre un informe complementari del qual es desprèn el següent:

a) Que en data 29/11/2021 (GE/029640/2021) el Club Caçadors Cans de Conills de Menorca desistí de l'ajut sol·licitat dia 14/10/2021 (GE/025807/2021).

b) Que, vista la documentació justificativa del GOB Menorca, presentada el 26/11/2021 (GE/029556/2021), s'ha de considerar:

 

- Que la rehabilitació de la paret seca persegueix un objectiu agrari, no cinegètic; de fet, aquesta reconstrucció implica una nova barrera per a la fauna cinegètica de l'entorn, de tal manera que, més que facilitar l'accés, el dificulta. Per tant, aquesta actuació no suposa unes millores ambientals ni de l'hàbitat en favor de la fauna cinegètica.

Per a la justificació d'aquesta despesa, el detall de la factura presentada inclou altres actuacions (arreglar l'aljub, canals, piques, canalització, rampes i impermeabilitzacions) que sí que són elegibles; per tant s'admetrà l'import parcial que pertoqui.

- Que per justificar les despeses que fan referència al personal tècnic, s'aporten dues nòmines de personal propi del GOB. Tanmateix, acreditada la despesa d'aquesta manera esdevé no elegible i, per tant, no subvencionable.

Per tant, de la proposta de concessió condicionada i de la nova documentació aportada pels sol·licitants, s'esdevé la proposta que segueix:

Sol·licitant

(CIF)

Cost de les actuacions

Ajut

sol·licitat

Despeses elegibles

80 %

(cost act.)

Proposta concessió i pagament

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

6.654,60€

5.000€

3.539,57 €

2.831,66 €

2.831,66 €

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 2.831,66, de l'ajut que es relacionarà a continuació, corresponent a la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca en matèria cinegètica per a l'any 2021 per donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre que contribueixin a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació dutes a terme entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021, i amb càrrec a la partida 5.41910.4890000 del pressupost del CIM per a l'any 2021:

Entitat

CIF

Import

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

G07089600

2.831,66 €

Segon. Requerir al Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa que identifiqui cadastralment les parcel·les objecte de subvenció (apartat l, punt 2 de la base 7).

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present concessió en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 45.1 b de de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó,  28 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)