Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 629668
Aprovació definitiva Reglament de Funcionament de la Junta Local de Seguretat del Municipi d'Andratx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel Ple de la Corporació Municipal en sessió ordinària celebrada dia 30 de setembre de 2021, es va acordar l'aprovació inicial del Reglament de Funcionament de la Junta Local de Seguretat del municipi d'Andratx.

En data 9 d'octubre de 2021, en el BOIB 139 es va publicar l'acord d'aprovació inicial amb el contingut íntegre del Reglament.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovat dit Reglament.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

 

(Andratx, 27 de desembre de 2021)

(El batle) (Antoni Mir Salvà)