Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 631479
Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret d'Alcaldia nº 2021-4118, de 23 de desembre de 2021, es va aprovar la següent:

“Convocatòria de concessió d'ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d'ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

1. OBJECTE

1.1 L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport econòmic al següent alumnat:

• Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO. Aquest suport serà de l'import gastat en la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria fins a un màxim de 150,00 euros per a cada sol·licitant.

• Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursi primària o ESO, dins el curs 2021-2022, per a l'adquisició de dispositius digitals individuals per a l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (ordinadors, tauletes, chromebooks, etc.).

1.2. Mitjançant la resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia 12 d'abril de 2021, s'aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 en centres docents sostenguts amb fons públics que imparteixen estudis d'educació primària i d'educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

1.3. Per poder participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic, els centres educatius havien de deixar constància a través de quines línies s'inscrivien en el Programa. Aquestes línies podien ser les següents:

a. Per a l'adquisició de llibres, se n'ha de fomentar la reutilització i es lliuraran a l'alumnat a títol de préstec; per tant, en finalitzar el curs escolar s'hauran de retornar al centre educatiu en bones condicions perquè puguin ser utilitzats el proper curs. Els llibres de text no poden ser substituïts abans de transcórrer un període mínim de quatre cursos acadèmics. Excepcionalment, quan la programació docent ho requereixi i amb l'informe favorable del Departament d'Inspecció Educativa, poden ser substituïts abans de la finalització del període esmentat. En aquest cas, els centres que han de substituir més d'un 30% dels llibres i/o material, i n'han d'indicar el motiu. 

b. Per a l'adquisició de material didàctic, en qualsevol suport, fins i tot el digital, per posar en marxa projectes innovadors, s'ha de justificar la necessitat d'adquirir aquest material, així com la metodologia que s'emprarà.

1.4. El Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic està plenament integrat en els centres de primària del municipi de Sant Josep de sa Talaia i a aquest efecte anualment l'Ajuntament ha anat destinant una subvenció als centres per tal que puguin ampliar o renovar lots de llibres i altre material didàctic, segons les necessitats que hi hagi.

1.5. En els centres d'educació secundària obligatòria ha resultat més complicat instaurar aquest programa, per la qual cosa les famílies dels centres de secundària que no l'hi tenen s'han vist abocades a sufragar el cost total dels llibres dels infants, un cost moltes vegades mal de dur per les precàries economies familiars.

1.6. Per altra banda, en determinats centres educatius en què s'implantà en cursos passats el Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) i que actualment participen en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022, són les famílies les qui adquireixen directament els dispositius digitals individuals, que es podran fer servir en successius cursos acadèmics.

1.7. Atès que durant el present curs acadèmic 2021-2022 hi ha centres en què seguiran sent les famílies les que hauran d'adquirir els dispositius digitals individuals, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia entén que és necessari convocar una ajuda econòmica d'un màxim de 150,00 € destinada a les famílies amb infants empadronats en el municipi de Sant Josep escolaritzats a centres de primària i secundaria, adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022, amb la finalitat de col·laborar en el finançament per a l'adquisició dels recursos digitals i dels equipaments determinats pel centre.

1.8. Exposat tot això, i tenint en compte que els centres inscrits en el Programa per al finançament de llibres de text, en la línia d'adquisició de llibres, ja faciliten l'adquisició d'aquest material a l'alumnat i, a més, també poden participar en la Convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o programa equivalent, que convoca l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, la Regidoria d'Educació convoca les següents línies d'ajuts:

Línia 1. Ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO. Aquest suport serà de l'import gastat en la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria fins a un màxim de 150,00 euros. Se'n podrà beneficiar l'alumnat escolaritzat en un centre que compleixi un dels següents requisits:

—No estar inscrit en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

—Estar inscrit en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 però exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

Línia 2. Ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursi primària o ESO, dins el curs 2021-2022, per a l'adquisició de dispositius digitals individuals per a l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (ordinadors, tauletes, chromebooks, etc.), que hagin estat determinats pel centre escolar i adquirits directament per les famílies. Se'n podrà beneficiar alumnat escolaritzat en un centre que participi en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

2. RÈGIM APLICABLE

2.1. La present convocatòria es sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, a l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) i al Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per als exercicis 2020-2022 (BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

2.2. Aquestes ajudes estan exemptes de retenció de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en virtut de l'article 7.j de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE núm. 285, de 29-11-2006). Així mateix, hi és d'aplicació la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14-12-1999, i suplement en català núm. 17, de 30-12-1999).

2.3. Aquesta convocatòria s'exposarà en el tauler d'anuncis, en el del lloc web i en el de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep (www.santjosep.org), i serà publicada en el BOIB i a la BDNS.

3. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes que es podrà concedir en aquesta convocatòria és de 30.000,00 €, amb càrrec a la partida 326148033 amb fons de finançament municipal, condicionada al que disposi el corresponent pressupost de la corporació per a l'any 2022.

4. CONDICIONS GENERALS DELS SOL·LICITANTS

L'alumnat que vulgui acollir-se a aquesta convocatòria haurà de complir els següents requisits:

Línia 1. Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO. Aquest suport serà de l'import gastat en la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria fins a un màxim de 150,00 euros. Se'n podrà beneficiar l'alumnat escolaritzat en un centre que compleixi un dels següents requisits:

—No participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

—Participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 però exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

Línia 2. Alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursi primària o ESO, dins el curs 2021-2022, per a l'adquisició de dispositius digitals individuals per a l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (ordinadors, tauletes, chromebooks, etc.), que hagin estat determinats pel centre escolar i adquirits directament per les famílies. Se'n podrà beneficiar alumnat escolaritzat en un centre que participi en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

Requisits generals

a. Estar empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria.

b. Trobar-se el beneficiari al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep.

c. No trobar-se el beneficiari incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d. Acreditar el compliment d'obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l'art. 25 del RLGS.

Requisits específics dels sol·licitants d'ajudes per a la compra de llibres de text i lectura obligatòria d'ESO

e. Cursar, dins el curs 2021-2022, 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO en un centre que compleixi un dels següents requisits:

—No participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

—Participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 però exclusivament a la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no a la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

Requisits específics dels sol·licitants d'ajudes per a la compra de dispositius digitals individuals

f. Cursar ESO o primària, dins el curs 2021-2022, en un centre que participi en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

5. RÈGIM DE LES AJUDES

5.1. La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència no competitiva. Només podran obtenir subvenció aquells sol·licitants que, reunint els requisits exigits, compleixin les condicions assenyalades a la base 4.

5.2. S'estableix com a únic mitjà de notificació de tots els actes de tràmit i resolutoris o definitius del present procediment el tauler d'anuncis, el del web i el de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep (www.santjosep.org).

5.3. En cas que el total d'ajudes que s'hagin de concedir superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

5.4. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts efectuats per qualsevol altra administració pública o institució privada, sempre que l'import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de l'activitat. Serà obligació dels beneficiaris de les ajudes informar de totes les subvencions rebudes amb destinació a l'activitat objecte de subvenció.

6. SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

6.1. Les instàncies es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o en la forma establerta a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas s'haurà de passar avís per correu electrònic a l'adreça normalitzacio@santjosep.org.

6.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d'adjuntar a la sol·licitud (annex I) la següent documentació:

Documentació que hauran d'aportar tots els sol·licitants

a. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu.

b. Còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu del menor, si és el cas, per al qual es sol·licita l'ajuda.

c. Còpia del llibre de família o document que acrediti:

 • La relació de parentesc o de tutoria entre la persona que subscriu la petició i el menor, si és el cas.
 • El nombre de germans que conformen la unitat familiar.

d. Declaració responsable que el menor per al qual es sol·licita l'ajuda està empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (annex III).

e. Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep, i autorització a l'Ajuntament per sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades fiscals del sol·licitant que siguin necessàries (annex III).

f. Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i de complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de complir les obligacions en matèria de reintegrament de subvencions (annex III).

g. Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament, degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.

h. Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur (annex IV).

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori

i. Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022, en què s'especifiqui que el centre no participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o que si hi participa ho fa exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització (annex II).

j. Factura original justificativa d'haver abonat els llibres de text o de lectura obligatòria per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de dispositius digitals individuals per al curs 2021-2022

k. Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022 i que el centre participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 (annex II).

l. Factura original justificativa del total abonat per les famílies en l'adquisició dels dispositius digitals individuals per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'han presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'article 53.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o emesos.

En cas de ser menor d'edat, la sol·licitud haurà de ser firmada pel pare, mare o tutor/a legal.

6.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el BOIB.

6.4. Esmenes de defectes de les sol·licituds

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts a la normativa de la convocatòria, l'òrgan instructor ha de requerir, segons estableix la base 5.2, a la persona interessada que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies i li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. ÒRGAN COL·LEGIAT

7.1. L'òrgan col·legiat farà la valoració tècnica de les sol·licituds i elevarà l'informe a l'òrgan instructor, que formularà proposta de resolució, que quan sigui definitiva elevarà a l'òrgan resolutori per a les oportunes concessions de subvencions.

7.2. Estarà format pels següents membres:

Presidència: la regidora d'Educació o persona en qui delegui.

Vocals:

—Un/a tècnic/a del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.

—Un/a tècnic/a del Departament d'Educació i Cultura o d'un altre departament de l'Àrea de Ciutadania.

—Un membre del personal administratiu del Departament d'Educació i Cultura.

—Secretari/ària: la de la corporació o persona en qui delegui.

L'òrgan col·legiat té atribuïdes les següents funcions:

a) Analitzar i valorar les sol·licituds d'acord amb els requisits establerts a la base 4.

b) Formular l'informe d'avaluació i elevar-lo a l'òrgan instructor.

c) Resoldre qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació i aplicació d'aquesta convocatòria.

8. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

8.1. L'òrgan instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament d'Educació, que té atribuïdes les funcions establertes a l'article 24 de la Llei general de subvencions i l'article 12 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, que haurà de notificar-se a les persones interessades i concedir-los un termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la proposta, per presentar al·legacions i, si escau, requerir-los que presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades les al·legacions que, si és el cas, haguessin presentat els interessats, l'òrgan instructor, amb l'informe previ de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar la relació de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de l'ajuda.

La proposta de resolució definitiva s'elevarà a l'òrgan competent per resoldre, que dictarà resolució definitiva amb la llista dels sol·licitants que hagin obtengut ajudes i la quantia de les ajudes concedides, que es notificarà de conformitat amb el que s'exposa a la base 5.2.

La resolució de concessió, d'acord amb l'article 14.a de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep, haurà de contenir la relació de persones beneficiàries a les quals s'atorga l'ajuda, amb les quanties individualitzades, així com la desestimació i la no concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevenguda de les sol·licituds no ateses.

8.2. L'òrgan competent per resoldre les convocatòries de subvencions és l'alcalde de Sant Josep de sa Talaia, sens perjudici que pugui ser assistit per la Junta de Govern Local, segons les atribucions que li confereix l'article 23.2a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i en relació amb l'article 10.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

La resolució serà pública de conformitat amb el que preveu l'article 18.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 17 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment és de sis mesos des de la data de publicació de la corresponent convocatòria.

9. FACTURA JUSTIFICATIVA

9.1. Les factures originals i altres documents de valor probatori equivalent han de ser estampillats per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i s'ha d'indicar l'import de la factura que justifica la subvenció.

9.2. S'haurà d'acreditar el pagament de la factura justificativa amb anterioritat a la finalització del període de sol·licitud de la subvenció.

9.3. El pagament de la factura s'acreditarà de la següent manera:

L'acreditació de l'abonament de la despesa del projecte s'ha de dur a terme a través de la documentació que tot seguit s'indica, depenent dels mitjans de pagament que s'hagin utilitzat:

a. Pagament en efectiu: factura firmada i segellada pel proveïdor, en la qual s'ha d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic», «pagat en metàl·lic», «pagat» o similar.

b. Pagament mitjançant targeta de crèdit:

 • Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta.
 • Tiquet de compra i resguard del pagament amb targeta en cas que no figuri en el tiquet de compra.
 • Extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què, com a mínim, consti el titular i el número de compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

c. Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

 • Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.
 • Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència.

d. Pagament mitjançant xec nominatiu:

 • Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.
 • Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

e. Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

 • Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil.
 • Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contengui el titular i el número de compte en què s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de l'abonament del lliurat.

f. Pagament mitjançant domiciliació bancària:

 • Notificació bancària del càrrec.
 • Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i la data de l'operació.

9. DIFUSIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Per la naturalesa d'aquesta subvenció no és preceptiu establir mesures de difusió de la subvenció concedida al beneficiari.

10. RÈGIM DE RECURSOS

Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual posarà fi a la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

—El recurs de reposició, potestatiu, davant l'òrgan que dictarà la resolució, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació d'aquesta resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

—O, directament, el recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de l'acord.”

La qual cosa es fa pública perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, en el dia de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

L'alcaldessa accidental Pilar Ribas Torres

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O LLIBRES DE LECTURA DE CARÀCTER OBLIGATORI D'UN MÀXIM DE 150,00 € CADA UNA PER A ALUMNAT QUE DINS EL CURS 2021-2022 FACI 1r, 2n, 3r O 4t D'ESO O PER A ADQUISICIÓ DE DISPOSITIUS DIGITALS INDIVIDUALS PER A ALUMNAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA ESCOLARITZATS A CENTRES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA PER AL FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC PER AL CURS 2021-2022

SOL·LICITANT (dades del pare, mare o tutor/a, en cas que l'estudiant sigui menor d'edat)

Nom i cognoms del sol·licitant:

DNI del sol·licitant:

Domicili del sol·licitant:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES DEL FILL/A O TUTELAT/DA (dades de l'alumne/a al qual s'han comprat llibres de text/dispositius digitals individuals)

Nom i cognoms de l'estudiant:

DNI de l'estudiant:

Domicili de l'estudiant:

Centre on estudia:

Curs que fa:

Parentesc amb el sol·licitant:

EXPÒS:

1. Que m'he assabentat de la convocatòria de concessió d'ajudes per a adquisició de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori, d'un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO o per a adquisició de dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària escolaritzat a un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.

2. Que el meu/a fill/a o tutelat/da durant el curs 2020-2021 farà estudis del següent tipus:

( ) ESO

( ) primària

3. Que el meu fill/a o tutelat/da dins el curs 2021-2022:

( ) Cursa estudis d'ESO en un centre que NO participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o en un centre que hi participa però ho fa exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

( ) Cursa estudis de primària o ESO en un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022. 

SOL·LICIT:

Una ajuda econòmica per la quantitat de ............... euros, en concepte del següent (marcau el tipus d'ajuda que sol·licitau):

( ) Ajudes per a adquisició de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori, d'un màxim de 150,00 € cada una, per a alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia que dins el curs 2021-2022 cursi 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO en un centre que NO participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o en un centre que hi participa però ho fa exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització.

( ) Ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a alumnat de primària i secundària, escolaritzat en un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022, empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a l'adquisició de dispositius digitals individuals.

Així mateix, adjunt:

Documentació general per a tots els sol·licitants:

( ) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i especificació del caràcter amb què ho fa, mitjançant còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu.

( ) Còpia del DNI, NIF o altre document acreditatiu del menor, si és el cas, per al qual es sol·licita l'ajuda.

( ) Còpia del llibre de família o document que acrediti:

—La relació de parentesc o de tutoria entre la persona que subscriu la petició i el menor, si és el cas.

—El nombre de germans que conformen la unitat familiar.

( ) Declaració responsable que el menor per al qual es sol·licita l'ajuda està empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (annex III).

( ) Declaració responsable del pare, mare o tutor/a legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep, i autorització a l'Ajuntament per sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades fiscals del sol·licitant que siguin necessàries (annex III).

( ) Declaració responsable del pare, mare o tutor legal del menor per al qual es sol·licita l'ajuda, de no trobar-se incurs en cap de les causes d'incompatibilitat, de complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i de complir les obligacions en matèria de reintegrament de subvencions (annex III).

( ) Imprès de transferència bancària facilitat per l'Ajuntament degudament emplenat amb les dades bancàries actualitzades. En cas d'haver-lo presentat en altres ocasions no serà necessari tornar-lo a presentar.

( ) Declaració de les subvencions rebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur (annex IV).

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de llibres de text o llibres de lectura de caràcter obligatori

( ) Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022, en què s'especifiqui que el centre no participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 o que si hi participa ho fa exclusivament en la línia d'adquisició de material didàctic en qualsevol format i no en la d'adquisició de llibres per a la reutilització (annex II).

( ) Factura original justificativa d'haver abonat els llibres de text o de lectura obligatòria per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Documentació per sol·licitar ajudes per compra de dispositius digitals individuals (alumnat escolaritzat a un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022)

( ) Certificat del centre escolar en què estigui matriculat l'alumne/a, que acrediti el curs que fa l'alumne/a dins el període escolar 2021-2022 i que el centre participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 (annex II).

( ) Factura original justificativa del total abonat per les famílies en l'adquisició dels dispositius digitals individuals per al curs 2021-2022, amb acreditació del pagament segons la base 9. La factura, en cas d'alumnat menor d'edat, anirà a nom del pare, mare o tutor/a legal o a nom de l'alumne/a.

Sant Josep de sa Talaia, .......... d ......................................... de 20 .........

(firma)

 

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

 

ANNEX II MODEL DE CERTIFICAT DE CENTRES EDUCATIUS

.................................................................................................., secretari/ària del centre ...................................................................................

CERTIFIC:

1. Que l'alumne/a ....................................................................................., amb DNI ........................, durant el curs 2021-2022 està matriculat/da en aquest centre i cursa:

 ......... de Primària

......... d'ESO

2. Marcau l'opció que pertoqui:

 • Que el centre NO participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022.
 • Que el centre participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022. Marcau les línies en què participa:

( ) Línia de reutilització de llibres

( ) Línia d'adquisició de material didàctic, en qualsevol format

I perquè consti, expedeix aquest certificat amb el vistiplau de la Direcció del centre.

...................................................., ............ d ................................ de 20 .........

(firma)       (segell)                                            VIST I PLAU

                                                            EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRE

 

ANNEX III DECLARACIONS RESPONSABLES

Jo, .............................................................................., amb DNI ........................., com a pare/mare o tutor/a de ..............................................................................., a l'efecte de sol·licitar les ajudes d'un màxim de 150,00 € que atorga aquest Ajuntament a alumnat que cursa 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO o que cursa primària o secundària en un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022, FAIG LES SEGÜENTS DECLARACIONS RESPONSABLES:

1. Declar que el/la meu/a fill/a .............................................................................. està empadronat/da en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

2. Declar que em trob al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep. Per altra banda, autoritz l'Ajuntament de Sant Josep a poder sol·licitar a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social les dades fiscals que siguin necessàries.

3. Declar que no em trob incurs en cap de les causes d'incompatibilitats, que compleix els requisits que fixa l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleix les obligacions en matèria de reintegrament de subvencions.

Sant Josep de sa Talaia, ......... d ................................. de 20 .........

(firma)

 

 

 

ANNEX IV Declaració de les subvencions obtengudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur

Jo, ..........................................................................., amb DNI ..........................., com a pare/mare o tutor/a de .............................................................., a l'efecte de sol·licitar les ajudes d'un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d'ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària escolaritzat en un centre que participa en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022, FAIG LA SEGÜENT DECLARACIÓ RESPONSABLE:

DECLAR (marcau l'opció que correspongui):

1. (  ) Que fins a la data NO he sol·licitat ni obtengut subvenció d'altra entitat per a la mateixa finalitat i que, en cas de rebre'n alguna en el futur, em compromet a comunicar-ho a aquest Ajuntament.

2. (  ) Que he sol·licitat o he rebut les següents ajudes per a la mateixa finalitat d'altres entitats:

Organisme

Tipus d'ajut

Data de sol·licitud

Quantitat sol·licitada

Quantitat concedida

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) Que el total dels ajuts percebuts o pendents de percebre no superaran el cost total de l'activitat subvencionable.

(  ) Que en cas de rebre cap ajuda més en el futur, em compromet a comunicar-ho a aquest Ajuntament.

Sant Josep de sa Talaia, ........... d ..................................... de 20 .........

(firma)