Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 629663
Informe-Proposta d´aprovació i publicació de l´Oferta de feina de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle de la Corporació en virtut del Decret núm. 3776/2021, de 27 de desembre, ha disposat el següent:

«Atès l'informe emès per el tècnic de personal de data 27 de desembre de l'actual, que diu:

«Assumpte: Informe-proposta d'aprovació i publicació de l'Oferta Pública de feina de 2021.

En relació amb l'expedient relatiu a Oferta d'ocupació pública de l'exercici 2021 i en compliment de la Provisió de batlia de data de 10 de desembre 2021, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en base als següents,

Antecedents

1. Vist que, per Acord del Ple de data

Expedient

Procediment

Data

112/2021

Elaboració i aprovació pressupost 2021

26/02/2021

es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la Plantilla i la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament per a l'any 2021, essent publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 68, de data 25 de maig de 2021.

2. Vist que en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals.

3. Vist l'Informe de la tècnica de personal de data de 15 de desembre de 2021, en la qual s'especifica el resultat del càlcul de la taxa de reposició i les places vacants que podrien ser objecte d'Oferta Pública d'Ocupació.

4. Vist l'informe d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la legalitat i normativa aplicable.

5. Vist l'intent de negociació de data de 23 de desembre de 2021, i la votació del si de la Mesa de Negociació General Conjunta dels empleats públics d'aquest ajuntament celebrada el 27 de desembre de 2021, relatiu a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2021, tal i com consta a l'acord signat pels presents en el mateix acte.

La Sentència del Tribunal Suprem (Sala contenciós-administrativa, Secció setena), de 18 de maig de 2011, recorda que les Sentències del Tribunal Suprem de 31 de maig i 9 de juny de 2008 ressalten la necessitat de negociació col·lectiva dels criteris generals sobre ofertes de feina pública. Això es cristal·litza en la necessitat d'ambdues parts de negociar de bona fe, el que no implica en cap cas l'obligació d'assolir un acord.

Legislació aplicable

  • L'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
  • L'article 128 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
  • Els articles 37, 59, 69 i 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  • El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local.
  • Els articles 91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 

Conclusions

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva per Batle, conforme a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució: (...)»

En ús a les atribucions que em confereix la vigent legislació,

RESOLC,

PRIMER. Aprovar l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2021, que conté els següents llocs de treball:

FUNCIONARIS DE CARRERA

GRUP

SUBGRUP

COS/ESCALA

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

A

A2

Administració Especial

1

Treballador Social

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA LABORAL

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

Nivell 2

1

Professor Vent/Fusta

Nivell 2

1

Professor Dansa

SEGON. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

 

Andratx, en el dia de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

El batle Antoni Mir Salvà