Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 632543
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Davant les greus conseqüències ocasionades per la pandèmia provocada per la COVID-19, el 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un paquet de mesures excepcionals i de reforç. Aquestes mesures suposen, d'una banda, el reforçament del marc financer plurianual per al període 2021-2027, i, d'altra banda, la posada en marxa d'un Instrument Europeu de Recuperació ("Next Generation EU"), del qual el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) n'és el seu element central. La instrumentalització de l'execució dels recursos financers del Fons Europeu de Recuperació s'ha de realitzar mitjançant el "Plan Nacional de Recuperación, Transformación i Resiliencia" (PTRR).

El PTRR ha estat aprovat pel Consell de Ministres de dia 27 d'abril de 2021. Tot el pla està estructurat al voltant de 4 eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques palanca que, al seu torn, es concreten en trenta components. Enquadrat en l'àrea política VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació" s'integra el Component 23 "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu". Un dels objectius d'aquest component és reformar i impulsar les Polítiques Actives d'Ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, tot orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públiques d'ocupació. Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu al PTRR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació.

Mitjançant l'Ordre TES/ 897/2021, de 19 d'agost (publicada al BOE núm. 202, de 24 d'agost de ) s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a l'execució de projectes d'inversió recollits en el PTRR. Al seu article 3 estableix que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts amb base als criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència té per objecte establir les disposicions generals precises per facilitar la programació, pressupostació, gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus, en especial els provinents de l'Instrument Europeu de Recuperació, aprovat pel Consell Europeu de dia 21 de juliol de 2020. Aquest Reial decret-llei incorpora una sèrie d'instruments de caràcter general dirigits a reduir les barreres normatives i administratives, així com un conjunt de mesures de modernització de les administracions públiques, que permetin una gestió més àgil i eficient, per facilitar l'absorció dels esmentats fons.

Seguint aquesta línia, la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb l'objecte d'establir unes mesures extraordinàries i urgents per desplegar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. Aquest Decret Llei ha estat derogat per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que també estableix mesures extraordinàries i urgents per l'execució del PTRR.

La prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social es configura com un sistema de protecció en els casos en els quals un treballador autònom o per compte propi posa fi a la seva activitat professional de manera involuntària. La forma en la qual queden protegits és a través d'una prestació econòmica de caràcter temporal.

En l'actualitat la regulació d'aquesta prestació, que forma part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, es troba integrada en la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

La promoció de l'ocupació autònoma és de llarga tradició entre les polítiques actives d'ocupació. Ja el 1986 es va regular per primera vegada amb la finalitat de fer més atractiva l'opció del treball per compte propi entre les persones demandants d'ocupació.

La pandèmia de la Covid-19 i les decisions sobre les restriccions d'activitat econòmica per conduir la gestió sanitària han tengut un impacte enorme sobre l'economia de les Illes Balears, com així ho palesa la reducció del PIB en un 23,7% l'any 2020 i l'efecte que encara s'evidencia en el 2021. Des d'un vessant microeconòmic, la pandèmia ha provocat una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses i autònoms, que ha tengut una especial incidència a les Illes Balears, superior a la mitjana estatal, atesa l'estructura productiva de l'arxipèlag, clarament marcada pel sector de serveis, en general, i el sector turístic amb visitants internacionals, en particular.

Amb aquesta convocatòria es pretén facilitar el retorn a l'ocupació d'aquells treballadors autònoms o per compte propi que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, i que se'ls reconegui el període de prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social, amb un programa d'ajudes que s'inicia a partir de la finalització d'aquesta prestació i que inclou, d'una banda, un incentiu per a la realització d'un itinerari personalitzat de reemprenedoria i ocupació i, per un altre, unes ajudes econòmiques de fins a dotze mesos, condicionades a la decisió de tornar a emprendre després de la corresponent alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Tenint en compte l'existència de la necessitat inajornable de donar una segona oportunitat a aquells treballadors autònoms o per compte propi que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, és necessària l'aprovació d'una convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

La convocatòria d'ajudes de segona oportunitat tindrà dues fases: una primera fase amb una ajuda econòmica estarà condicionada al fet que el beneficiari participi en un itinerari de re-emprenedoria i d'ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball. Una segona fase en la qual si l'emprenedor decideix tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom. En cas de no tornar a emprendre haurà de retornar l'ajuda econòmica rebuda en la primera fase.

Per establir l'import de la subvenció, s'ha tingut en compte el cost unitari per iniciativa establert a l'ANNEX III de l'Ordre TES/897/2021 de 19 d'agost (BOE 202, de 24 d'agost) per la inversió C23.I4 «Nous Projectes territorials pel reequilibri i l'equitat» de "Emprenedoria i microempreses" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pel que fa al procediment de concessió, resulta aplicable el règim que preveu l'article 5.5 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig).

Aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel procediment d'urgència en virtut del que estableix l'article 7 de la Llei 4/2021, ja esmentada, que declara que totes les actuacions i els procediments administratius que comportin expedients de despesa que s'hagin de finançar amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se'ls ha d'aplicar la tramitació d'urgència i el despatx prioritari en els termes que preveuen, respectivament, els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta convocatòria es tramita com un anticipat de despesa d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i amb el que disposa el capítol IV del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de Finances.

Aquestes ajudes es troben emmarcades dintre de l'Agenda Balear 2030, que es configura com un pla d'acció integral i transformador orientat a afavorir el desenvolupament de les Illes Balears dins dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'Agenda Balear 2030 consta de tres pilars fonamentals: la Sostenibilitat Social, la Sostenibilitat Energètica i Ambiental i la Sostenibilitat Econòmica. Els ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma contribueixen al desenvolupament del tercer pilar, la Sostenibilitat Econòmica. Concretament, afavoreixen al creixement de l'ODS número 8: "Treball digne i creixement econòmic"; de l'ODS número 5:"Igualtat de gènere"; i de l'ODS número 10: "Reducció de la desigualtat" amb mesures com el desenvolupament dels nostres sectors productius. L'Agenda 2030 es converteix així en l'eina de cohesió, participació i coordinació de l'acció del Govern amb el sector privat i la societat civil.

L'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, exerceix les funcions relatives a la promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora: gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms. Aquestes funcions es varen transferir a la comunitat autònoma de les Illes Balears per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre administratiu de societats laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer), entre els quals consta la gestió dels ajuts i de les subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma. Les funcions i els serveis transferits els va assumir la comunitat autònoma mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març).

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig); en l'article 1.2, apartat 28, preveu que pot ser objecte de subvenció la promoció de l'ocupació autònoma.

L'article 3 de l'Ordre de bases esmentada estableix que les convocatòries de subvencions s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució del conseller o consellera competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.

Aquests ajuts s'han inclòs en els Projectes declarats estratègics d'acord amb l'Acord de Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic -Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030.

En data 23 de desembre de 2021 la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha emès un certificat en el qual acredita la inclusió de l'expedient iniciat en l'execució d'un projecte declarat estratègic.

Per tot això, d'acord amb l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 3 de l'Ordre de bases reguladores, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l'ocupació d'aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

L'ajuda constarà de dues fases:

— Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball.

La informació sobre aquest itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

L'itinerari personalitzat complirà objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

— Una segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

En cas de no tornar a emprendre haurà de retornar l'ajuda econòmica rebuda en la primera fase.

2. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Segon

Bases reguladores

Els ajuts i les subvencions concedides a conseqüència de l'aprovació d'aquesta Resolució es regeixen pel que estableix l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol).

A més del que estableixen les bases, seran d'aplicació a aquesta convocatòria:

-Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió «Pla Nacional de Competències Digitals» i «Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

-Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és un milió nou cents mil euros (1.900.000 €), amb al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2022 :

a) Fase 1: 1.000.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a l'igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

b) Fase 2: 900.000 €, càrrec a la partida pressupostària 12801/761C01/47000/00/MR038 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

2.Les subvencions establertes en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i addicionalment amb fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals ( de 28 d'abril i de 21 de juliol de 2021).

D'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, aquest fons són incompatibles amb d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.

3. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

4. Aquest crèdit pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada fase , una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

Quart

Àmbit temporal i territorial d'aplicació

1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, el termini per iniciar i desenvolupar les activitats que es poden subvencionar ha de comprendre des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de maig de 2022.

2. Quant a l'àmbit territorial, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball han d'estar domiciliats a les Illes Balears i l'activitat s'ha de dur a terme en aquest mateix àmbit.

 

Cinquè

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social per l'òrgan gestor amb el qual es tinguin cobertes les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, a partir de la publicació d'aquestes normes reguladores, i aquells treballadors autònoms o per compte propi que tenint reconegut el citat dret, hagin iniciat el període de gaudi de la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social en els dotze mesos anteriors a la publicació de les normes reguladores d'aquestes ajudes.

Els beneficiaris podran reemprendre en un CNAE diferent d'aquell en el qual estava donat d'alta o en el mateix.

Sisè

Exclusions

1. Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de sòcies integrants dels òrgans d'administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.

2. També en queden excloses les persones sol·licitants que simultaniegin l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri des de la data d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Setè

Requisits de les persones beneficiàries

1. Amb caràcter general, els beneficiaris hauran de complir els següents requisits:

a) Ser perceptors de la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social en el període establert.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

c) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) Complir les obligacions que estableix l'article 11 del decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions.

Amb caràcter específic, en la primera fase del programa, el beneficiari deurà complir els següents requisits:

a) Haurà de signar un compromís, per a participar en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria i ocupació que consistirà en un programa de requalificació professional amb assessorament especialitzat i, si és el cas, formació i acompanyament.

b) Haver percebut les mensualitats reconegudes de la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social o, si és el cas, les mensualitats immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

Per a accedir a la segona fase del programa el beneficiari haurà de complir els s requisits següents:

a) Haver-se donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms en el termini màxim dels 3 mesos següents a la finalització de la primera fase.

b) Dur a terme la seva activitat en la Comunitat de les Illes Balears

c) Haver realitzat la primera fase.

 

Vuitè

Actuacions subvencionables

1. Seran subvencionables, distribuïdes en dues fases, les següents accions: en la primera fase, la realització d'un itinerari personalitzat de re-emprenedoria i ocupació i en la segona fase, en la qual el beneficiari que decideixi tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

2. En la primera fase, serà subvencionable la realització d'un itinerari personalitzat de reemprenedoria i ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la volta al mercat de treball durant un temps màxim de sis mesos.

L'itinerari començarà el mes següent a la concessió de l'ajuda.

L'itinerari començarà amb un Informe de Diagnòstic Inicial, que s'emetrà al llarg del primer mes del procés, en el qual figurarà una anàlisi dels motius que van portar al cessament de l'activitat, una valoració de les competències i experiència del beneficiari i un cronograma orientatiu amb el calendari de cites o accions previstes.

Cada cita d'assessorament que es realitzi haurà de documentar-se amb el justificant de citació i el justificant d'assistència signat per assessor i beneficiari.

L'itinerari personalitzat de reemprenedoria i ocupació finalitzarà amb l'emissió d'un Informe d'Avaluació Final, emès durant el mes següent a la finalització de l'itinerari, que analitzarà els resultats de l'assessorament i actuacions produïdes i formularà, si és el cas, les recomanacions o observacions que l'assessor consideri a l'efecte del reinici de l'activitat o per a la volta al mercat de treball del beneficiari.

3. En la segona fase, en el cas que el beneficiari decideixi tornar a emprendre i efectuï la seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es donarà una ajuda econòmica per reemprendre.

Si el beneficiari no torna a reemprendre haurà de reintegrar l'import de l'ajuda rebuda en la primera fase.

Novè

Quantia

1. En la primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica de 2.000 euros, condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d'ocupació.

Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic, que es correspon amb el camp d'intervenció «047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes» de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp d'intervenció «100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses» de l'annex VII del mateix Reglament, els fons disponibles per a aquest programa es distribuiran, de la següent manera:

a) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació facilitin la transició de la seva activitat cap a l'economia verda.

b) Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les

millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es).

Les accions de suport realitzades hauran de complir els objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Ordre Tes/897/2021, de 19 d'agost.

2. En la segona fase en la qual el beneficiari decideix tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d'alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social de 3.000 euros per tornar a reemprendre.

Si el beneficiari no torna a reempendre haurà de reintegrar l'import de l'ajuda rebuda en la primera fase.

Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar.

 

Desè

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 15 de gener de 2022 fins al 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit.

2. D'acord amb l'establert a l'article 15.3 a) dea Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma". En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Tràmit un: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'accedirà a https://reservatorn.caib.es.

En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identitat del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), municipi del domicili fiscal, i un correu electrònic.

El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Aquest tràmit és obligatori per tal de poder accedir al Tràmit dos.

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Dins de la franja assignada, s'accedirà al procediment "Ajuts per promocionar l'ocupació autònoma" de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si el tràmit dos es realitza en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit un.

Si la sol·licitud es realitzés fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'hagi presentat completa la sol·licitud.

Si la sol·licitud no es presentés completa en el tràmit dos, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar, en aquest supòsit també es mantindrà la data de presentació de la sol·licitud.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

3. Quan s'arribin a les 380 sol·licituds del tràmit un, se suspendrà la sol·licitud d'aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

4. La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable de:

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

- Tots els ajuts rebuts des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de sol·licituds, així com els que s'han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

- Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

- Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

5. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

 

​​​​​​​Onzè

Documentació

1. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè puguin consultar les dades d'identitat del sol·licitant; les dades de residència; la situació pel que fa al compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la comunitat autònoma i amb la Seguretat Social, i qualsevol altra que es trobi en poder de l'administració o hagi estat elaborat per aquesta que sigui necessària per determinar si es compleixen els requisits per poder ser beneficiari, tret que hi hagi una oposició expressa de l'interessat a aquestes consultes.

A aquest efecte, excepte que el sol·licitant s'oposi de forma expressa, s'entén que queda informat i consent expressament el tractament de les dades subministrades voluntàriament i que s'autoritza a l'Administració de la comunitat autònoma a consultar les dades necessàries de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o d'altres administracions o organismes per a la verificació de les dades aportades mitjançant la sol·licitud i per a la comprovació de l'acompliment dels requisits per a la concessió de l'ajut.

2. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència l'apartat anterior, s'haurà d'aportar amb la sol·licitud, tenint en compte la tipologia del beneficiari, els documents següents:

a) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu de la Delegació o Delegació Especial en la qual es trobi el domicili fiscal.

b) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

c) Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

Excepcionalment, si la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir la documentació prevista en aquest apartat A), pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3. A més, la persona sol·licitant ha d'aportar la documentació següent:

a) Si escau, alta de la persona sol·licitant en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

b) En el cas que els efectes de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi no coincideixin amb la data de la presentació d'aquesta, informe d'alta de la persona sol·licitant en algun dels règims de la Seguretat Social indicats.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

4. La presentació de la sol·licitud electrònica de les subvencions previstes en aquesta convocatòria contindrà les següents declaracions responsables:

a) Declaració responsable que l'entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits i condicions per a l'accés a la subvenció, sense perjudici de la facultat del Servei Públic d'Ocupació Estatal per a consultar els sistemes d'informació corresponents i verificar l'emplèn de tals requisits i condicions per part dels beneficiaris de la subvenció. Aquesta comprovació podrà realitzar-se amb anterioritat o posterioritat a la concessió de la subvenció. En cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, procedirà la denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.

b) Acceptació de la cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

c) Declaració responsable en la qual es reculli el compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que afectin les subvencions sol·licitades.

d) Declaració responsable que contingui l'avaluació favorable d'adequació al principi de "no causar mal significatiu", d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de l'Ordre TES/1151/2021, de 24 d'octubre.

e) Declaració responsable de no trobar-se culpable en alguna de les circumstàncies establertes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

 

Dotzè

Règim de Marc Nacional Temporal

1. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.

2. Això implica, entre altres coses, que l'entitat beneficiària no pot percebre, des de 2 d'abril de 2020, ajuts, ajuts públics o d'entitats privades finançades a càrrec de pressuposts públics per un import superior al que disposa la legislació d'aplicació, abans esmentada.

3. El sotmetiment al règim de la Modificació d'aquest Marc s'ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

4. Les ajudes regulades en aquest règim podran concedir-se a empreses que no estiguin en crisi i/o a empreses que no estiguessin en crisi, d'acord amb el disposat a l'article 2, punt 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament general d'exempció per categories) a 31 de desembre de 2019, però sí que ho estaven o començaren a estar-ho amb posterioritat a aquesta data, a conseqüència del brot de COVID-19.

Tretzè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l'article 5.5 de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, la concessió dels ajuts s'ha d'efectuar aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de dia i hora de les sol·licituds en el Registre electrònic del Govern de les Illes Balears, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

2. En el supòsit que s'exhaureixi el crèdit inicialment assignat a algun o alguns dels programes i subprogrames, i hi hagi romanents en algun o alguns dels altres una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'ordre de prelació serà el que s'ha indicat abans, tenint en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud, amb independència del programa o subprograma de què es tracti.

Catorzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, la qual ha de comprovar mitjançant accés electrònic les dades necessàries per tramitar el procediment administratiu.

2. De conformitat amb l'article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts les ha de resoldre motivadament el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la proposta prèvia de la directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. No obstant això, aquest delega en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular la resolució dels expedients i dels recursos de reposició (BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019). En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. Les resolucions de concessió i denegació es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. El termini màxim per dictar i publicar la resolució és de sis mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Quinzè

Concurrència i compatibilitat de subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per dur a terme el projecte d'autoocupació.

Setzè

Justificació i pagament

1. Pel pagament de la primera fase de l'ajuda serà suficient la presentació de la documentació prevista a l'apartat onzè de la convocatòria juntament amb la sol·licitud, sempre que el beneficiari es comprometi si bé s'han de comprometre a finalitzar l'itinerari .

En cas de no finalitzar l'itinerari s'haurà de reintegrar l'ajuda.

2. D'acord amb el que estableix, l'article 37.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'article .12 de l'Ordre de bases s'efectua una bestreta en el pagament de la primera fase de la convocatòria, que suposa un 40% de l'ajuda.

3. Pel que fa a la segona fase de l'ajuda pel pagament de l'ajuda haurà d'enviar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular certificat acreditatiu de la a seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

4. La comprovació del compliment de les obligacions formals posteriors a la concessió es realitzarà sobre la base d'una mostra representativa del 20%.

Dessetè

Obligacions generals de les persones beneficiàries

1. Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Igualment, la persona beneficiària ha d'informar la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

3 Els beneficiaris hauran de finalitzar l'itinerari d'inserció, en cas de no finalitzar l'itinerari hauran de reintegrar l'ajuda rebuda.

4. Els beneficiaris s'hauran de comprometre a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat cap a l'economia verda o digital i hauran de presentar un certificat d'aprofitament del taller d'economia verda o digital i el seu informe final.

5. Els beneficiaris hauran de desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut i mantenir l'activitat empresarial i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dos anys comptador des de la data d'alta en la Seguretat Social o equivalent.

El període dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que falti per complir els dos anys (o quatre en cas que s'hagi justificat l'estacionalitat) excepte en el cas que s'acreditin causes alienes a la seva voluntat (com ara les derivades de força major) i sempre que s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot fer les comprovacions escaients per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària hagi denegat expressament l'autorització per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

6. Els beneficiaris no poden simultaniejar l'activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d'altri des de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, durant almenys un any.

En cas d'incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que hagi simultaniejat l'activitat professional amb qualsevol altra activitat per compte d'altri.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l'hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 29 de desembre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas

(Per suplència del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, Decret 10/2021. BOIB num. 20, 14 de febrer de 2021)