Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 53/2021, de 23 de desembre, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

    Número de registre 13000 - Pàgina 52965

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 54/2021, de 23 de desembre, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

    Número de registre 13001 - Pàgina 52966

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 28 de desembre de 2021, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD3/ 2021)

    Número de registre 13102 - Pàgines 52967-52968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de data 23 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número de registre 13088 - Pàgines 52969-53106

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s'aproven la convocatòria i les bases per seleccionar, mitjançant un contracte d'interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça, un responsable o una responsable d'àrea

    Número de registre 12983 - Pàgines 53107-53113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’EBAP, d’exclusió de participació de varis aspirants a la borsa extraordinària per cobrir places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la CAIB, per a l’illa de Mallorca, convocada per Resolució de la consellera de data 26 d’abril de 2021 (BOIB núm. 56, de 29 d’abril)

    Número de registre 13129 - Pàgines 53114-53116

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d’exclusió d’una aspirant per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 13130 - Pàgines 53117-53118

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària

    Número de registre 12927 - Pàgines 53119-53122

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 20 de desembre de 2021 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primaria de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 13042 - Pàgines 53123-53124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Consultes Externes de l’Àrea Ambulatòria de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 13108 - Pàgines 53125-53127

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat d’Esterilització de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 13106 - Pàgines 53128-53130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat d’Urgències de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 13107 - Pàgines 53131-53133

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació convocatòria de Comissió de serveis CS107/2021 de Metge/ssa, Secció d'atenció a les drogodependències a Inca de l'Àrea d'Inclusió Social de l’IMAS

    Número de registre 13143 - Pàgines 53134-53141

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 22 de desembre de 2021, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat o categoria de Terapeuta ocupacional

    Número de registre 13122 - Pàgines 53142-53144

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament d’Alcúdia, pel torn lliure, d'una plaça d'administratiu d’administració general, mitjançant concurs-oposició i així mateix, la creació amb el resultat de la convocatòria, d'una borsa de treball de personal interí d'administratiu d'administració general

    Número de registre 13098 - Pàgines 53145-53158

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l'escala d'administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d'activitats esportives

    Número de registre 13115 - Pàgines 53159-53165

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 13072 - Pàgines 53166-53177

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Administratiu/iva del grup C, subgrup C1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 13073 - Pàgines 53178-53188

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte Tècnic/a del grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 13074 - Pàgines 53189-53201

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic de Gestió del grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 13099 - Pàgines 53202-53213

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic d’Administració General del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 13100 - Pàgines 53214-53226

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria i bases del concurs de trasllat per a la provisió definitiva de sis llocs de feina d'administratiu d'administració general

    Número de registre 13059 - Pàgines 53227-53231

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procediment d’estabilització d'ocupació temporal, d’un lloc d’auxiliar operador de sistemes, personal funcionari de carrera, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sistema de concurs oposició

    Número de registre 13076 - Pàgines 53232-53242

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir, amb personal laboral fix, 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana de turisme

    Número de registre 13095 - Pàgines 53243-53254