Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 630929
Acord modificació Relació Llocs de Treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 11159/2021

Procediment: Planificació i Ordenació de Personal

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball (Expdt. G11159/21), el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió feta el dia 16/12/21 va adoptar, entre d'altres, els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb les següents modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats a l'expedient:

a) Amortització del lloc de treball d'auxiliar informador juvenil.

b) Modificació de les dotacions dels llocs de treball que s'especifiquen a l'expedient.

SEGON. Publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC

CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ

FORMA DE PROVISIÓ

RETRIBUCIÓ LLOC  DE TREBALL

OBSERVACIONS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

D

TIPUS

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE/ CATEGORIA

RÈGIM JURÍDIC

FORMACIÓ ESPECÍFICA

CATALÀ

REQUISITS DE JORNADA

F.P

C.D.

C.E.*

OBSERVACIONS

ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ

8*

NS

C1

Adm. Gen.

Administrativa

 

F

 

C1

 

C

20

360

*A extingir dos llocs quan es proveeixin els corresponents llocs de Cap d'Oficina

ADMINISTRATIU/VA DE L'ESCOLA DE MÚSICA

1

NS

C1

 

 

 

L

 

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació del centre, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana i/o festius

C

20

370

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

AGENT DE POLICIA LOCAL

37

NS

C1

Adm. Esp.

Serveis Especials

Policia Local

F

- Curs de formació policial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir A i B

B2

- Turnicitat

- Nocturnitat

- Festivitat

 

- Jornada ampliada

C

20

440

Els requeriments específics, excepte el requeriment de jornada ampliada, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball. El requisit de jornada ampliada es retribueix d'acord amb l'establert a l'Acord de Condicions de Treball.

AGENT DE POLICIA LOCAL - RETEN

7

NS

C1

Adm. Esp.

Serveis Especials

Policia Local

F

- Curs de formació policial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir A i B

B2

- Turnicitat

- Nocturnitat

- Festivitat

 

- Jornada ampliada

C

20

400

Els requeriments específics, excepte el requeriment de jornada ampliada, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball. El requisit de jornada ampliada es retribueix d'acord amb l'establert a l'Acord de Condicions de Treball.

ARQUITECTE/A

2

NS

A1

Adm. Esp.

Tècnica

Superior

F

- Grau en Arquitectura o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

- Disponibilitat

C

24

693

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

2

NS

A2

Adm. Esp.

Tècnica

Mitja

F

- Grau en Enginyeria d'Edificació, Arquitectura Tècnica o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

- Disponibilitat

C

22

561

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

AUXILIAR D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

4

NS

C2

Adm. Gen.

Auxiliar

 

F

 

B2

- Jornada de matí o tarda

C

16

300

 

AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

31

NS

C2

Adm. Gen.

Auxiliar

 

F

 

B2

 

C

16

290

 

CAP D'ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

1

S

A1/A2

Adm. Gen.

 

Adm. Esp.

Tècnica

 Gestió

 

Serveis Especials

Superior

Mitja

 

Comeses Especials

F

 

B2

- Disponibilitat

L.D.

26

924

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP D'ÀREA SOCIAL I CIUTADANA

1

S

A1/A2

Adm. Esp.

Tècnica

 

Serveis Especials

Superior

Mitja

 

 Comeses Especials

F

 

B2

- Disponibilitat

L.D.

26

924

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP DE LA UNITAT DE BENESTAR SOCIAL

1

S

A1/A2

Adm. Esp.

Tècnica

Superior

 

Mitja

F

 

B2

 

C

24

540

 

CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

1

S

A1/A2

Adm. Gen.

 

Adm. Esp.

Tècnica

 Gestió

 

Serveis Especials

Superior

Mitja

 

Comeses Especials

F

 

C1

 

C

24

520

 

CAP DE LA UNITAT DE SERVEIS TÈCNICS

1

S

A1/A2

Adm. Gen.

 

Adm. Esp.

Tècnica

 Gestió

 

Serveis Especials

Superior

Mitja

 

Comeses Especials

F

- Permís de conduir B

B2

- Disponibilitat

C

24

715

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP DE LA UNITAT D'EDUCACIÓ I CULTURA

1

S

A1/A2

 

 

 

L

 

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en caps de setmana i/o festius

C

24

540

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP DE LA UNITAT D'ESPORTS

1

S

A1/A2

 

 

 

L

- Grau en Educació Física o titulació equivalent

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en caps de setmana i/o festius

C

24

550

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP DE POLICIA LOCAL

1

S

A1/A2

Adm. Esp.

Serveis Especials

Policia Local

F

- Curs de formació policial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir A i B

B2

- Dedicació

- Disponibilitat

- Nocturnitat

- Festivitat

 

- Turnicitat

L.D.

26

726

Els requeriments específics, excepte el requeriment de dedicació, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

CAP D'ESTUDIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA

1

S

A2

 

 

 

L

- Títol Superior en Música o titulació equivalent

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació del centre, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana i/o festius

*

22

390

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

 

*Aquest lloc de treball es proveirà d'acord amb els criteris d'elecció establerts al reglament intern d'organització del Centre.

CAP D'OFICINA

2

S

A2/C1

Adm. Gen.

Gestió Administrativa

 

F

 

C1

 

C

22

410

 

DELINEANT

1

NS

C1

Adm. Esp.

Tècnica

Tècnica auxiliar

F

- Títol de Tècnic Superior en alguna especialització de la branca de l'Edificació i l'Obra Civil, o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

 

C

20

370

 

DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA

1

S

A2

 

 

 

L

 - Grau en Informació i Documentació, Biblioteconomia o titulació equivalent

B2

- Jornada  adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions, pot suposar treballar a jornada partida

C

24

370

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL

1

S

A2

Adm. Esp.

Tècnica

 

Serveis Especials

Mitja

 

Comeses Especials

F

- Grau en Informació i Documentació o titulació equivalent

B2

- Jornada  adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions, pot suposar treballar a jornada partida

C

24

500

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

DIRECTOR/A DE L'ESCOLA DE MÚSICA

1

S

A2

 

 

 

L

- Títol Superior en Música o titulació equivalent

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació del centre, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana i/o festius

*

24

520

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

 

*Aquest lloc de treball es proveirà d'acord amb els criteris d'elecció establerts al reglament intern d'organització del Centre.

EDUCADOR/A SOCIAL

4

NS

A2

Adm. Esp.

Tècnica

Mitja

F

- Grau en Educació Social o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

 

C

22

440

 

ENCARREGAT/DA DE LA BRIGADA

1

S

C2/ A.P.*

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

- Disponibilitat

C

14

396

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

 

*Grup a extingir quan quedi vacant.

ENCARREGAT/DA DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1

S

C2/ A.P.*

 

 

 

L

- Curs de prevenció de legionel·losi

- Curs de manipulador de productes químics

 

- Permís de conduir B

B1

- Disponibilitat

C

14

330

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

 

*Grup a extingir quan quedi vacant.

ENGINYER/A TÈCNIC/A

2

NS

A2

Adm. Esp.

Tècnica

Mitja

F

- Grau en Enginyeria elèctrica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Tècnica Industrial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

- Disponibilitat

C

22

561

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

FOSSER/A

1

NS

C2/A.P.

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

- Jornada adaptada a les necessitats del servei, pot incloure treballar en caps de setmana i/o festius.

 

- Disponibilitat

C

12

396

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

INFORMADOR/A TURÍSTIC/A

3

NS

C1

 

 

 

L

- Coneixements d'idioma Anglès i Francès parlat i escrit nivell alt

 

- Permís de conduir B

B2

 - Jornada adaptada als horaris de l'Oficina de Turisme i les activitats, el que pot suposar treballar en dissabtes i festius i en menys d'un 25% de la jornada en horari nocturn

C

18

350

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

INTERVENTOR/A - CAP D'ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS

1

S

A1

Habilitació Nacional

 

 

F

 

B2

- Disponibilitat

 

- Dedicació

C

30

990

Els requeriments específics, excepte el requeriment de dedicació, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

MONITOR/A D'ACTIVITATS ESPORTIVES

5

NS

C2

 

 

 

L

- Titulació esportiva d'acord a la seva especialitat

 

- Curs de socorrista

B1

- Jornada adaptada a l'horari de les classes, pot suposar treballar en jornada partida

C

14

300

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

MONITOR/A DE CULTURA

1

NS

C2

 

 

 

L

 

B1

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en caps de setmana i/o festius

C

14

300

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

OFICIAL CONDUCTOR/A

1

NS

C2

 

 

 

L

- Permís de conduir C1 i B+E

B1

- Jornada de matí o tarda

C

16

310

 

OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

7

NS

C1

Adm. Esp.

Serveis Especials

Policia Local

F

- Curs de formació policial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir A i B

B2

- Turnicitat

- Nocturnitat

- Festivitat

- Disponibilitat

 

- Jornada ampliada

C

22

605

Els requeriments específics, excepte el requeriment de jornada ampliada, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball. El requisit de jornada ampliada es retribueix d'acord amb l'establert a l'Acord de Condicions de Treball.

OFICIAL DE SERVEIS MÚLTIPLES

1

NS

C2

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

 

C

16

310

 

OPERARI/A DE JARDINERIA

4

NS

A.P.

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

 

C

12

260

 

OPERARI/A DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

5

NS

A.P.

 

 

 

L

- Curs de prevenció de legionel·losi

- Curs de manipulador/a de productes químics

 

- Permís de conduir B

B1

- Jornada adaptada a les necessitats del servei, pot incloure treballar en caps de setmana i/o festius

C

12

310

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

OPERARI/A DE NETEJA

20

NS

A.P.

 

 

 

L

 

B1

- Jornada de matí o tarda

C

12

170

 

OPERARI/A DE NETEJA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3

NS

A.P.

 

 

 

L

 

B1

- Jornada de matí o tarda

C

12

170

 

OPERARI/A DE SERVEIS MÚLTIPLES

2

NS

A.P.

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

 

C

12

260

 

ORDENANÇA-INSTAL·LACIONS ESCOLARS

5

NS

A.P.

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

 - Jornada adaptada als horaris d'obertura dels equipaments. Pot suposar treballar en jornada partida.

C

12

190

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

ORDENANÇA-NOTIFICADOR

2

NS

A.P.

Adm. Gen.

Subalterna

 

F

- Permís de conduir B

B1

 

C

12

200

 

PROFESSOR/A DE L'ESCOLA DE MÚSICA

2

NS

A2

 

 

 

L

- Títol Superior en Música o titulació equivalent

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació del centre, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana i/o festius

C

20

330

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

RECEPCIONISTA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

3

NS

C2

 

 

 

L

 

B1

- Turnicitat

C

16

280

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

RESPONSABLE DE LA PISCINA

1

S

C1

 

 

 

L

- Titulació esportiva d'acord a la seva especialitat

 

- Curs de socorrista

B1

- Jornada adaptada a l'horari de les classes, pot suposar treballar en jornada partida i/o dissabtes

C

20

380

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

RESPONSABLE DE NETEJA

1

S

A.P.

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B1

- Jornada adaptada a les necessitats del servei, pot suposar treballar en jornada partida

C

14

300

 

RESPONSABLE D'INSTAL·LACIONS CULTURALS

1

S

C1

 

 

 

L

 

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en caps de setmana, festius i/o en horari nocturn

 

- Disponibilitat

C

22

374

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

SECRETARI/A DE L'ESCOLA DE MÚSICA

1

S

A2

 

 

 

L

- Títol Superior en Música o titulació equivalent

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació del centre, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana i/o festius

*

22

340

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

 

*Aquest lloc de treball es proveirà d'acord amb els criteris d'elecció establerts al reglament intern d'organització del Centre.

SECRETARI/A GENERAL - CAP D'ÀREA DE SERVEIS GENERALS

1

S

A1

Habilitació Nacional

 

 

F

 

B2

- Disponibilitat

 

- Dedicació

C

30

990

Els requeriments específics, excepte el requeriment de dedicació, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

SUBINSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL

1

NS

A2

Adm. Esp.

Serveis Especials

Policia Local

F

- Curs de formació policial o titulació equivalent

 

- Permís de conduir A i B

B2

- Turnicitat

- Nocturnitat

- Festivitat

- Disponibilitat

 

- Jornada ampliada

C

24

671

Els requeriments específics, excepte el requeriment de jornada ampliada, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball. El requisit de jornada ampliada es retribueix d'acord amb l'establert a l'Acord de Condicions de Treball.

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1

NS

C1

 

 

 

L

 

B2

- Jornada  adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions, pot suposar treballar a jornada partida

C

20

310

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL

1

NS

C1

Adm. Esp.

Tècnica Auxiliar

 

F

 

C1

- Jornada  adaptada a l'horari d'obertura de les instal·lacions, pot suposar treballar a jornada partida

C

20

350

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT

1

NS

C1

 

 

 

L

 

B2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en jornada partida, caps de setmana, festius i/o en horari nocturn

C

20

360

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

1

NS

A2

 

 

 

L

- Permís de conduir B

B2

 

C

22

350

 

TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT

2

NS

A1

Adm. Esp.

Tècnica

 

Serveis Especials

Superior

 

Comeses Especials

F

- Grau en Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Biologia, Geografia, Enginyeria o titulació equivalent.

 

- Permís de conduir B

B2

- Disponibilitat

C

24

693

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I EDUCACIÓ

1

NS

A1

 

 

 

L

- Grau en Filologia Catalana o titulació eaquivalent

C2

- Jornada adaptada a les activitats i la programació, pot suposar treballar en jornada partida

C

22

490

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A DE RRHH

1

NS

A1

Adm. Gen.

 

Adm. Esp.

Tècnica

 

Serveis Especials

Superior

 

Comeses Especials

F

 

C1

 

C

24

550

 

TÈCNIC/A DE TURISME

1

NS

A2

 

 

 

L

 

B2

 

C

22

390

 

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

1

NS

A2

 

 

 

L

 

B2

- Disponibilitat

C

22

407

Els requeriments específics s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

4

NS

A1

Adm. Gen.

Tècnica

 

F

 

C1

 

C

24

620

 

TREBALLADOR/A SOCIAL

4

NS

A2

Adm. Esp.

Tècnica

Mitja

F

- Grau en Treball Social o titulació equivalent

 

- Permís de conduir B

B2

 

C

22

440

 

TRESORER/A

1

S

A1

Habilitació Nacional

 

 

F

 

B2

- Disponibilitat

 

- Dedicació

C

30

825

Els requeriments específics, excepte el requeriment de dedicació, s'inclouen dins la puntuació assignada al lloc de treball.

ZELADOR/A MEDI AMBIENT, OBRES I PLATGES

3

NS

C2/A.P.

Adm. Esp.

Serveis Especials

Personal Oficis

F

- Permís de conduir B

B1

 

C

12

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valor en punts del Complement Específic.

 

 

 

LLEGENDA

 

AP

Agrupacions Professionals a què fa referència la disposició addicional setena (TREBEP)

C

Concurs

Ll. D.

Lliure Designació

F

Funcionari

L

Laboral

E

Eventual

Adm. Gral.

Administració General

Adm. Esp.

Administració Especial

CD

Complement de Destinació

CE

Complement Específic

S

Singular

NS

No Singular

TERCER. Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

 

Sant Josep de sa Talaia, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

L'alcaldessa accidental Pilar Ribas Torres