Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 631439
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 23 de desembre de 2021 per la qual s’ordena la publicació de la correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana de la relació 1.1 de l’annex del Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació turística

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret 50/2021, de 13 de desembre, es varen traspassar al Consell Insular de Mallorca les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística, disposició que fou objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 171, de 14 de desembre de 2021.

Després d'advertir-se errades en les versions catalana i castellana de la relació 1.1 de l'annex del Decret esmentat, el dia 16 de desembre de 2021 la secretaria conjunta de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis ha procedit, de conformitat amb el que determina el procediment a què es refereix el punt 7 de l'apartat G de l'annex en qüestió, a esmenar aquestes errades, que s'han documentat en un certificat expedit a aquest efecte.

Per donar publicitat a la instrumentació de la correcció d'errades de què es tracta, dict la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la publicació del certificat emès el dia 16 de desembre de 2021 per la secretaria conjunta de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, el text del qual s'insereix com a annex d'aquesta Resolució, i que documenta la correcció d'errades advertides en las versions catalana i castellana de la relació 1.1 de l'annex del Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística.

 

Palma, 23 de desembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

Bartolomé Mora Martí i Antoni Benlloch Ramada, secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars, en representació, respectivament, del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars,

EXPOSAM:

1. Que mitjançant el Decret 50/2021, de 13 de desembre, es varen traspassar al Consell Insular de Mallorca les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística.

2. Que aquesta disposició es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171, de 14 de desembre de 2021.

3. Que en la relació número 1.1 de l'annex del Decret esmentat s'inclouen els llocs de treball de personal funcionari adscrits a les funcions i els serveis traspassats.

4. Que en la versió catalana de la relació esmentada s'ha detectat una errada en el segon cognom d'una funcionària objecte de traspàs, que s'ha de corregir.

5. Que en la versió castellana s'adverteixen determinades errades induïdes per la transposició mecànica de la versió catalana a la castellana que, igualment, s'han d'esmenar.

4. Que el punt 7 de l'apartat G de l'annex del Decret 50/2021, estableix que, en el supòsit que sigui necessari introduir correccions o rectificacions en la relació de personal de què es tracta, es farà amb la constatació prèvia d'ambdues administracions, mitjançant un certificat expedit per la secretaria conjunta de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars.

Per tot això, i en virtut de les atribucions que ens han estat conferides,

CERTIFICAM:

1. En la versió catalana de la relació 1.1 de l'annex del Decret 50/2021

On hi diu:

F00910002

7

INSPECTOR/A DE TURISME

A2

2502/2511/252E

ROIG OLILVER, MARGARITA

A1

ROIG OLILVER, MARGARITA

14.132,38 €

3.913,56 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

61.577,94 €

Hi ha de dir:

F00910002

7

INSPECTOR/A DE TURISME

A2

2502/2511/252E

ROIG OLIVER, MARGARITA

A1

ROIG OLIVER, MARGARITA

14.132,38 €

3.913,56 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

61.577,94 €

2. En la versió castellana de la relació 1.1 de l'annex del Decret 50/2021

a) A l'encapçalament de la relació de llocs de feina que es traspassen, on hi diu «FORA. OCUP.», hi ha de dir «FORM. OCUP».

b) En la mateixa relació de llocs de feina que es traspassen:

On hi diu:

F01650087

2

PUESTO BASE TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO

A2

2511/252E

PERELLÓ AGUILÓ, MARÍA ISABEL

A41

MUDO MANDILEGO, MARÍA MAGDALENA

14.132,38 €

2.587,61 €

3.474,10 €

5.880,70 €

4.670,50 €

943,80 €

0,00 €

8.700.93 €

40.390,02 €

 

F01390001

11

PUESTO BASE ADMINISTRATIVO/A

C1

2503

PIOJOS TOLEDANO, CRISTINA

A41

 

10.823,90€

169,16 €

3.474,10 €

5.212,48 €

3.676,34 €

821,52 €

0,00 €

6.560,98 €

30.738,48 €

 

F01140015

1

JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ESTRATEGIA TURÍSTICA

A1

2501

SIERRA SERRA, RAFAEL

C1

 

16.071,44 €

4.224,50 €

16.827,30 €

12.398,82 €

7.347,74 €

1.173,72 €

8.550,00 €

13.138,32 €

79.731,84 €

 

F01110629

1

JEFE DEL NEGOCIADO XII

A1/A2

2510/2511/2516/251A/2527/252.ª

MATAS CAMPINS, JUAN MARÍA

A1

MATAS CAMPINS, JUAN MARÍA

16.071,44 €

4.948,64 €

6.330,94 €

7.594,30 €

7.347,74 €

1.173,72 €

11.400,00 €

13.138,32 €

68.005,10 €

 

F00910002

6

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

ALODIO VERDÚ, MAGDALENA

A1

ALODIO VERDÚ, MAGDALENA

14.132,38 €

5.130,20€

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

62.794,58 €

 

F00910002

7

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

ROIG OLILVER, MARGARITA

A1

ROIG OLILVER, MARGARITA

14.132,38 €

3.913,56 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

61.577,94 €

 

F00910002

13

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

MUDO MANDILEGO, MARÍA MAGDALENA

C1

 

14.132,38 €

2.649,06 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

4.332,00 €

11.819,81 €

55.118,93 €

 

F01650087

3

PUESTO BASE TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO

A2

2511/252E

CABALLERO CATANY, MARÍA DE PILAR

A41

 

14.132,38 €

1.300,60 €

3.474,10 €

5.880,70 €

4.670,50 €

943,80 €

0,00 €

8.342,22 €

38.744,30 €

 

F01670007

4

PUESTO BASE TÉCNICO/A SUPERIOR

A1

2510/251.ª

MARCARA MORELL, MARÍA ASUNCIÓN

A41

JUAN CASTELLÓ, MARC

16.071,44 €

3.092,90 €

3.474,10 €

7.050,82 €

7.347,74 €

1.173,72 €

0,00 €

10.576,92 €

48.787.64 €

 

F01470016

8

PUESTO BASE AUXILIAR

C2

2504

ALEMANY ALEMANY, MARÍA DE CARMEN

A1

ALEMANY ALEMANY, MARÍA DE CARMEN

9.174,56 €

3.216,16 €

3.474,10 €

4,877,46 €

3.023,56 €

544,56 €

5.225,04 €

7.945,90 €

37.481,34 €

Hi ha de dir:

F01650087

2

PUESTO BASE TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO

A2

2511/252E

PERELLÓ AGUILÓ, MARÍA ISABEL

A41

MUT MANDILEGO, MARÍA MAGDALENA

14.132,38 €

2.587,61 €

3.474,10 €

5.880,70 €

4.670,50 €

943,80 €

0,00 €

8.700.93 €

40.390,02 €

F01390001

11

PUESTO BASE ADMINISTRATIVO/A

C1

2503

POLLS TOLEDANO, CRISTINA

A41

 

10.823,90€

169,16 €

3.474,10 €

5.212,48 €

3.676,34 €

821,52 €

0,00 €

6.560,98 €

30.738,48 €

 

F01140015

1

JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ESTRATEGIA TURÍSTICA

A1

2501

SERRA SERRA, RAFAEL

C1

 

16.071,44 €

4.224,50 €

16.827,30 €

12.398,82 €

7.347,74 €

1.173,72 €

8.550,00

13.138,32 €

79.731,84 €

 

F01110629

1

JEFE DEL NEGOCIADO XII

A1/A2

2510/2511/2516/251A/2527/252A

MATAS CAMPINS, JUAN MARÍA

A1

MATAS CAMPINS, JUAN MARÍA

16.071,44 €

4.948,64 €

6.330,94 €

7.594,30 €

7.347,74 €

1.173,72 €

11.400,00 €

13.138,32 €

68.005,10 €

 

F00910002

6

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

ALOU VERDÚ, MAGDALENA

A1

ALOU VERDÚ, MAGDALENA

14.132,38 €

5.130,20€

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

62.794,58 €

 

​​​​​​​

F00910002

7

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

ROIG OLIVER, MARGARITA

A1

ROIG OLIVER, MARGARITA

14.132,38 €

3.913,56 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

8.208,00 €

13.138,32 €

61.577,94 €

 

F00910002

13

INSPECTOR/A DE TURISMO

A2

2502/2511/252E

MUT MANDILEGO, MARÍA MAGDALENA

C1

 

14.132,38 €

2.649,06 €

9.520,56 €

7.050,82 €

4.670,50 €

943,80 €

4.332,00 €

11.819,81 €

55.118,93 €

 

F01650087

3

PUESTO BASE TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO

A2

2511/252E

CAVALLER CATANY, MARÍA DE PILAR

A41

 

14.132,38 €

1.300,60 €

3.474,10 €

5.880,70 €

4.670,50 €

943,80 €

0,00 €

8.342,22 €

38.744,30 €

 

F01670007

4

PUESTO BASE TÉCNICO/A SUPERIOR

A1

2510/251A

MARQUÉS MORELL, MARÍA ASUNCIÓN

A41

JUAN CASTELLÓ, MARC

16.071,44 €

3.092,90 €

3.474,10 €

7.050,82 €

7.347,74 €

1.173,72 €

0,00 €

10.576,92 €

48.787.64 €

 

F01470016

8

PUESTO BASE AUXILIAR

C2

2504

ALEMANY ALEMANY, MARÍA DEL CARMEN

A1

ALEMANY ALEMANY, MARÍA DEL CARMEN

9.174,56 €

3.216,16 €

3.474,10 €

4,877,46 €

3.023,56 €

544,56 €

5.225,04 €

7.945,90 €

37.481,34 €

I, perquè consti, expedim aquest certificat.

 

Palma, 16 de desembre de 2021

Els secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars Bartolomé Mora Martí i Antoni Benlloch Ramada