Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 631437
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d'ajuts econòmics per a estada en centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats corresponents a l'any 2021 (exp. 1819-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca per a estades en centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca, aprovades al Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 27 de setembre de 2021 i publicades en el BOIB número 142 de data 16 d'octubre de 2021, i vista l'acta de la Comissió Avaluadora reunida dia 13 de desembre de 2021, així com el corresponent informe de proposta de resolució sobre la concessió dels ajuts,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social;

El Consell Executiu, per unanimitat dels set membres presents (senyora Mora Humbert, senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la concessió, amb càrrec a la partida pressupostària 23131-4800006-3, dels ajuts econòmics per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de l'illa de Menorca i per a desplaçaments associats corresponent a l'any 2021, per un import total de 7.350,03 €, que es detallen a continuació:

- Titular DNI 78320313T, la quantitat total de 317,30 €, en concepte de les despeses justificades per desplaçaments i allotjament de familiars derivats de l'estada en un centre residencial terapèutic fora de Menorca del seu fill P.P.C., amb DNI núm. 41610332X, segons determinen les bases de la convocatòria per aquest concepte d'ajut pel període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta en l'expedient, serà ingressat directament en el compte corrent de la persona sol·licitant, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figuren en l'expedient de referència.

- Titulars DNI 41747881Y i DNI 41737122B de la mateixa sol·licitud, la quantitat total de 2.846,02 €, en concepte de part de les despeses justificades d'estada en un centre residencial terapèutic fora de Menorca i per desplaçaments i allotjament de familiars derivats de l'estada al centre residencial terapèutic fora de Menorca de la seva filla, C.F.M., amb DNI núm. 41747881Y, segons determinen les bases de la convocatòria pel període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta en l'expedient, serà ingressat directament en el compte corrent de la persona beneficiària que consta en cada cas, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figuren en l'expedient de referència.

- Titular DNI 41497684A, la quantitat total de 4.186,71 €, en concepte de part de les despeses justificades d'estada en un centre residencial terapèutic fora de Menorca i per desplaçaments i allotjaments de familiars derivats de l'estada al centre residencial terapèutic fora de Menorca de la seva filla menor d'edat, A.R.G.T. segons determinen les bases de la convocatòria pel període comprès entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021.

Aquest ajut de caràcter finalista, la justificació del qual ja consta en l'expedient, serà ingressat directament al compte corrent de la persona representant legal de la sol·licitant, d'acord amb la valoració, documentació i proposta que figuren en l'expedient de referència.

Segon. Comunicar aquests acords al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, prèviament a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

 

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 28 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)