Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 617163
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen per a l’any 2021 ajudes per a la recerca aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb la finalitat de facilitar el procés d'integració de la recerca aplicada a l'agricultura, a la ramaderia i a la pesca, cal convocar ajudes, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, per desenvolupar treballs de recerca en aquestes àrees.

El Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, estableix les condicions que han de complir les ajudes a l'efecte de considerar-les exemptes de l'obligació de notificar-les que estableix l'apartat 3 de l'article 108 d'aquest tractat. En concret, l'article 31 del reglament esmentat estableix les condicions que han de reunir diverses ajudes adreçades a la recerca i al desenvolupament en els sectors agrícola i forestal per acollir-se a l'exempció.

El Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, estableix les condicions que han de complir les ajudes a l'efecte de considerar-les exemptes de l'obligació de notificar-les que estableix l'apartat 3 de l'article 108 del tractat.

En el sector pesquer, el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en els sectors de la pesca i de l'aqüicultura, estableix les condicions que han de complir les ajudes a l'efecte de considerar-les exemptes de l'obligació de notificació que estableix l'apartat 3 de l'article 108 del tractat.

En compliment del que preveu l'article 9 del Reglament (UE) núm. 702/2014, s'ha remès a la Comissió Europea la informació resumida de l'ajuda que està afectada per aquest reglament, a la qual s'ha assignat el número d'identificació d'ajuda S.A.100957.

El 17 de març del 2005 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43 l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer. L'article 1.2.g d'aquesta ordre indica que la recerca agrària i pesquera ha de ser objecte d'ajuda.

D'altra banda, l'article 2.a del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrària comuna (PAC) i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca (IFOP), de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

Així mateix, l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i de foment dels sectors agrari i pesquer per part del FOGAIBA, estableix que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l'1 de gener del 2006.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En concret, a l'annex 1 s'acorda adscriure el FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Atesa la naturalesa de les ajudes que preveu aquesta convocatòria, no està justificada la incorporació de cap criteri de valoració amb relació a possibles actuacions adreçades a aconseguir, de manera efectiva, la igualtat de gènere per part de les persones sol·licitants.

D'acord amb el que disposen l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del FOGAIBA, i a proposta del seu director gerent, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria d'ajudes, corresponent a l'any 2021, per finançar projectes de recerca aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

2. Les ajudes que preveu el punt 1.a de l'apartat quart s'han de concedir d'acord amb la lletra d de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

3. Les ajudes que preveuen els punts 1.b i 1.d de l'apartat quart s'han de concedir d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola per als projectes relacionats amb la producció primària de productes agrícoles.

4. Les ajudes que preveuen els punts 1.c i 1.e de l'apartat quart s'han de concedir d'acord amb el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en els sectors de la pesca i de l'aqüicultura per als projectes relacionats amb aquests temes.

5. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de tres-cents quaranta mil euros (340.000,00 €), amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

2. Aquest import s'ha de distribuir d'acord amb les anualitats següents:

- 2021: 240.000,00 €

- 2022: 100.000,00 €.

3. L'import d'aquesta convocatòria es distribueix de la manera següent:

• 221.000,00 € per a l'actuació que assenyala el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

• 80.000,00 € per a l'actuació que indica el punt 1.b de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

• 30.000,00 € per a l'actuació que indica el punt 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

• 9.000,00 € per a les actuacions que indiquen els punts 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

Si no es presenten sol·licituds, o les sol·licituds que es presenten no poden cobrir la dotació de l'actuació, el pressupost restant incrementa les actuacions deficitàries, començant per la que hagi rebut més sol·licituds.

Tercer Persones beneficiàries

1. Es poden beneficiar de l'actuació que s'indica al punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes de recerca i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca), independentment de la personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la forma de finançament, que tingui com a objectiu principal fer recerca fonamental, recerca industrial o desenvolupament experimental, o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

D'acord amb el que preveu l'article 1 del Reglament (UE) núm. 702/2014, no s'han de concedir ajudes individuals a empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, ni s'han de concedir ajudes a empreses en crisi, segons la definició del punt 14 de l'article 2 del reglament esmentat.

2. Es poden beneficiar de les actuacions que s'indiquen en els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que duguin a terme un projecte de recerca relacionat amb algun dels temes que preveuen aquests punts, sempre que l'investigador responsable del projecte sigui doctor, llicenciat o diplomat.

3. Es poden beneficiar de les actuacions que s'indiquen en els punts 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques que facin un treball de fi de grau o un treball de fi de màster relacionat amb el món agrari o pesquer.

4. En cas que la persona beneficiària sigui una persona jurídica privada, ha d'estar constituïda de manera vàlida d'acord amb la normativa vigent i ha d'estar inscrita en el registre corresponent, i ha de disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir que es complexi l'activitat objecte de subvenció.

5. A més, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, les entitats beneficiàries del punt 1 anterior han de complir els requisits addicionals següents:

a. Tenir un grup de recerca agroalimentària. Aquest grup ha de disposar d'un investigador responsable, encarregat de representar i coordinar el grup. A més, l'investigador principal del projecte ha de ser doctor, llicenciat o diplomat.

b. Si l'entitat duu a terme activitats econòmiques, s'ha de comprometre a comptabilitzar per separat el finançament, els costos i els ingressos d'aquestes activitats.

c. En cas que l'organisme de recerca tingui influència d'empreses, en qualitat d'accionistes o membres, s'ha de comprometre que aquestes no puguin gaudir d'un accés preferent a les capacitats de recerca de l'entitat ni als resultats de la recerca que generi.

Aquests requisits addicionals s'han d'acreditar per mitjà de la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció, que indica el punt sisè d'aquesta convocatòria.

6. A més dels requisits que estableix el punt anterior, abans del termini per presentar sol·licituds, s'han de complir els requisits que preveu l'article 2 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, i també els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

7. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considera que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es comprovi el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El fet que s'està al corrent de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat Social s'ha d'acreditar abans que es dicti la proposta de resolució per la qual es concedeix l'ajuda.

La comprovació que es compleix el requisit esmentat l'ha de fer el FOGAIBA o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud suposa l'autorització per comprovar-la, excepte una manifestació expressa en contra. Quan la persona que sol·liciti l'ajuda no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions que preveu el paràgraf anterior, se n'ha d'acreditar el compliment mitjançant una declaració responsable.

8. No es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució les persones sobre les quals concorri alguna de les prohibicions que estableixen els articles 10.1 i 10.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no estar sotmesa a les prohibicions esmentades s'ha de fer tal com estableix l'article 10.6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

9. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per una resolució administrativa o una sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

10. Els requisits generals que estableixen els punts de l'1 al 3 anteriors s'han de mantenir durant un termini no inferior a un any a comptar de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

Quart Actuacions subvencionables

1. Se subvencionen els projectes de recerca en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca que s'apliquin en l'àmbit territorial de les Illes Balears i que tinguin relació amb els temes següents:

1.a:

- Biologia i control d'insectes perforadors (xilòfags) en el cultiu del garrover (Ceratonia siliqua). Estudi i identificació dels fongs associats als insectes perforadors.

- Biologia i control de Cryptoblabes gnidiella en el cultiu de la vinya. Anàlisi de la distribució espaial i avaluació de les diferents tècniques de lluita: control químic i control amb confusió sexual.

- Etiologia i control de les malalties fúngiques de la fusta de la vinya.

- Implantació de sensors per monitorar el cultiu de l'ametller per prevenir malalties fúngiques i/o plagues.

- Caracterització química, física i sensorial de la garrofa de Mallorca i estudi del vincle amb el medi geogràfic.

- Influència del canvi climàtic en la viticultura de Mallorca: incidència en la composició química del raïm.

- Influència de la varietat i el maneig de la planta de cànem sobre el seu contingut en cannabinoides (THC, CBD i CBN, CBG) durant les fases de creixement i maduresa.

- Caracterització de la mel de Formentera i estudi del vincle amb el medi geogràfic.

- Estudi de la pesqueria de pop (Octopus vulgaris) amb nansa a les Illes Balears: paràmetres pesquers (esforç, captures i bycatch) i biològics (talles, fecunditat i època de reproducció).

- Efecte de l'ozonització en la sanitat i l'eficiència agrícola.

- Efecte del reg deficitari amb aigües depurades en farratges.

- Estudi de la producció de varietats de conreus extensius per a gra a les Illes Balears.

- Utilització de la pinyolada en la producció porquina a les Illes Balears.

1.b:

- Posada a punt de la tècnica de la termoteràpia per obtenir material vegetal d'ametller, vinya i olivera lliure de Xylella fastidiosa.

- Estudis de prevalença de malalties incloses a la llista del Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal.

- Estudis de prevalença i de repercussió econòmica/productiva de malalties dels animals no previstes a la llista del Reglament (UE) 2016/429, incloses altres malalties de declaració obligatòria i zoonosis.

- Estudi sobre la influència de la zona de producció i de la dosi de reg en la composició nutricional de l'ametlla. Comparació entre varietats foranes i autòctones i entre diferents zones de producció.

- Estudi de l'evolució i previsió de canvi dels principals paràmetres agroclimàtics en les principals zones agrícoles de Mallorca.

- Prospecció, caracterització i selecció de la civada negra i civada rossa mallorquines.

- Programa de selecció de blats de les Índies de varietats locals de Mallorca segons criteris d'adaptació al canvi climàtic i al potencial comercial.

- Projecte de selecció, millora i promoció de la col borratxona com a producte singular de l'agricultura i gastronomia de Mallorca.

1.c:

- Seguiment de les captures de la pesca recreativa de superfície a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: espècies, composició de talles i rendiment per unitat d'esforç.

- Estudi de les poblacions de raor (Xyrichthys novacula) a les Illes Balears: fecunditat, estat de maduració segons la seva distribució (latitud i fondària) i afectació de paràsits.

- Relació de les xarxes socials i la pesca recreativa. Influència de les xarxes socials en els hàbits i interessos dels pescadors recreatius.

1.d: Qualsevol treball de fi de grau o de fi de màster d'interès per al món agrari de les Illes Balears. Aquest requisit es comprova d'ofici, mitjançant l'informe que, a petició del FOGAIBA, ha d'emetre l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP).

La unitat gestora dels expedients descarta prèviament els treballs que no estan relacionats amb el món agrari, que no s'han de trametre a l'IRFAP.

1.e: Qualsevol treball de fi de grau o de fi de màster d'interès per al món pesquer de les Illes Balears. Aquest requisit es comprova d'ofici, mitjançant l'informe que, a petició del FOGAIBA, ha d'emetre l'IRFAP.

La unitat gestora dels expedients descarta prèviament els treballs que no estan relacionats amb el món pesquer, que no s'han de trametre a l'IRFAP.

2. Els projectes de recerca han de proporcionar i generar el coneixement necessari per respondre a les demandes sectorials. Els resultats han de tenir una anàlisi de sostenibilitat econòmica i mediambiental, i considerar els costos i beneficis.

3. S'ha de subvencionar, com a màxim, un projecte per tema, adjudicat segons la puntuació que s'obtingui en la prelació que preveu l'apartat vuitè.

No s'admeten els projectes que no obtinguin una puntuació mínima de 9 punts, d'acord amb els criteris que preveu l'apartat vuitè d'aquesta resolució, amb l'excepció del que indiquen els punts 1.d i 1.e d'aquest apartat.

4. No són subvencionables els projectes de recerca que s'hagin iniciat abans de presentar la sol·licitud d'ajuda, amb l'excepció del que indiquen els punts 1.d i 1.e d'aquest apartat.

5. Només es pot subvencionar un projecte per equip de recerca. En el supòsit que s'hagi presentat més d'un projecte, l'ajuda s'ha d'atorgar, si escau, al projecte que hagi obtingut una puntuació més alta en aplicació dels criteris que preveu l'apartat vuitè de la convocatòria.

6. Són subvencionables les despeses corresponents al salari i a la quota de la Seguretat Social del personal investigador, al material necessari per desenvolupar el projecte de recerca i les que estan directament relacionades amb aquest projecte fins a un màxim del 10% del pressupost del projecte.

El material necessari per desenvolupar el projecte de recerca s'ha de detallar al projecte presentat.

Únicament són subvencionables les despeses efectuades i pagades en el període comprès entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, amb l'excepció del que s'indica als punts 1.d i 1.e d'aquest apartat, i el termini d'un any, a comptar de la data de resolució de concessió de l'ajuda, sempre que aquest darrer no superi el termini de vigència que estableixen els reglaments europeus que s'apliquin d'acord amb el que preveu l'apartat primer d'aquesta resolució .

Cinquè Quantia i límits de les ajudes

1. L'import de l'ajuda és del 100% de les despeses subvencionables, amb els límits que preveuen els punts següents.

2. La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriu el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de disset mil euros (17.000,00 €).

La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriuen els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de deu mil euros (10.000,00 €).

La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriuen els punts 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de mil euros (1.000,00 €). Aquest import es pot justificar per al sistema de mòduls que preveu l'article 39 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. En cap cas l'import de l'ajuda pot superar el cost del projecte que es durà a terme.

4. A més dels límits que preveuen els punts anteriors, s'apliquen els límits següents:

- Amb relació a les persones beneficiàries de les actuacions que preveuen els punts 1.b i 1.d de l'apartat quart d'aquesta resolució, la quantia total d'ajudes de minimis no pot excedir els 20.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals, d'acord amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

- Amb relació a les persones beneficiàries de les actuacions que preveuen els punts 1.c i 1.e de l'apartat quart d'aquesta resolució, la quantia total d'ajudes de minimis no pot excedir els 30.000,00 € per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals, d'acord amb el que estableix el punt 2 de l'article tercer del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en els sectors de la pesca i de l'aqüicultura.

Sisè Sol·licituds

1. El termini per presentar sol·licituds és del 17 de gener de 2022 fins el 28 de febrer de 2022.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria han de presentar les sol·licituds d'ajuda d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA (A04026954). Les sol·licituds s'han de presentar correctament emplenades davant els registres d'entrada del FOGAIBA, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o qualsevol altre registre dels que preveuen l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen en el formulari esmentat i també assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest formulari.

A aquestes sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a. Fotocòpia del NIF del sol·licitant, en cas de persones jurídiques.

b. Document que acrediti la representació, si escau.

c. En cas de persones jurídiques, document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent, o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats.

d. Documentació que acrediti que es compleixen els requisits que preveu el punt 2 de l'apartat tercer d'aquesta resolució, si escau.

e. Documentació que acrediti que es compleixen els requisits addicionals que preveu el punt 3 de l'apartat tercer d'aquesta resolució, si escau.

f. Proposta del projecte de recerca que es desenvoluparà, amb el mateix ordre, la mateixa estructura i el mateix contingut que indica l'apartat setè d'aquesta resolució.

g. Documentació que acrediti els criteris que preveu l'apartat vuitè d'aquesta resolució, si escau.

h. Per a sol·licitants dels grups 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, nota mitjana de l'expedient dels estudis del grau o màster corresponent.

i. Per a sol·licitants del grup 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria:

- Demostració de la disponibilitat d'un investigador responsable, encarregat de representar i coordinar el grup.

- Si l'entitat duu a terme activitats econòmiques, compromís a comptabilitzar per separat el finançament, els costos i els ingressos d'aquestes activitats.

- En el cas que l'organisme de recerca tingui influència d'empreses, en qualitat d'accionistes o membres, compromís que aquestes no podran gaudir d'un accés preferent a les capacitats de recerca de l'entitat ni als resultats de la recerca que generi.

j. Per a sol·licitants del grup 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria amb personalitat jurídica privada, justificació acreditativa del registre i certificats del màxim òrgan de responsabilitat de l'organisme d'investigació sobre l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries.

3. S'ha de presentar una sol·licitud per projecte.

4. No cal presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics. D'altra banda, si s'han tramitat o s'estan tramitant altres expedients al FOGAIBA o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i ja s'ha presentat algun dels documents que es demanen, no cal aportar-los de nou i n'hi ha prou que es digui l'expedient al qual o que aquesta informació estigui a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. Això no obstant, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

5. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè obtinguin el seu DNI o el del representant, o els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries —estatals i autonòmiques— i amb la Seguretat Social, haurà d'aportar el DNI i els certificats corresponents.

6. A més, abans de la concessió de l'ajuda, el FOGAIBA ha d'obtenir de la persona beneficiària una declaració relativa a la resta d'ajudes de minimis que ha rebut durant l'exercici fiscal en curs i els exercicis precedents, i ha de comprovar que la nova ajuda no excedeixi els límits aplicables.

7. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneix els requisits esmentats, cal demanar a la persona interessada que, en un termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, i se li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició mitjançant la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. La presentació de la sol·licitud suposa acceptar, per part de la persona interessada, el que contenen aquesta convocatòria, les bases reguladores que estableix l'Ordre esmentada de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 i la resta de la normativa que s'apliqui.

Setè Projectes de recerca

Els projectes de recerca aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca han de tenir el contingut següent:

- Títol del projecte.

- Nom i DNI de l'investigador principal.

- Tema del projecte de recerca (dels que preveu el punt 1 de l'apartat quart).*

- Objectius del projecte.

- Durada del projecte.

- Justificació del projecte (origen, problema que es pretén resoldre, importància econòmica i social, etc.).

- Resultats obtinguts en projectes anteriors i informació científica generada (articles, llibres, comunicacions, etc.).*

- Estat actual del problema (recerques prèvies i la seva relació amb la bibliografia consultada, possible coordinació amb altres equips, etc.).

- Metodologia de la recerca (s'ha d'explicar clarament com es pretenen assolir els objectius del projecte).

- Pla de treball i calendari d'execució.

- Recursos materials i humans dels quals es disposa per dur a terme el projecte, lloc físic on es farà la recerca, ubicació i garantia d'ús en el temps de dedicació que es preveu per al projecte.*

- Resultats concrets que es pretenen obtenir (normes, patents, obtencions, publicacions, etc.).

- Relació bibliogràfica.

- En cas de tractar-se de beneficiaris del punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta resolució, enllaç d'internet en què es publica la informació sobre el projecte de recerca.

- Pressupost d'execució, en què, com a mínim, s'ha de detallar el cost dels sous, el material que s'adquirirà i les despeses generals necessàries.*

* No és necessari per a treballs de fi de grau o de màster.

Vuitè Selecció de les persones beneficiàries i criteris objectius i de preferència

1. La selecció de les persones beneficiàries de les ajudes s'ha de fer mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quanties destinades a aquesta convocatòria, cal seguir la pauta de prelació següent:

2.1. Per als grups 1.a, 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria:

a. Qualitat cientificotècnica i possibilitat de la proposta: fins a 10 punts.

Per puntuar els expedients, s'han d'ordenar tenint en compte la innovació cientificotècnica, la utilització de metodologia innovadora en el projecte, la consolidació del grup de recerca i la repercussió del projecte en la comunitat científica i, un cop s'hagin ordenat per qualitat, s'han de distribuir els punts segons el lloc que ocupen a la llista.

b. Aplicació pràctica del projecte: fins a 10 punts.

Per puntuar els expedients, s'han d'ordenar tenint en compte la possibilitat de transferència directa dels resultats del projecte en els sectors agroalimentari i pesquer i la repercussió en la revaloració dels subsectors agrari i pesquer i, un cop s'hagin ordenat per aplicació pràctica, s'han de distribuir els punts segons el lloc que ocupen a la llista.

c. Disseny del pressupost: fins a 5 punts.

Per puntuar els expedients, s'han d'ordenar segons aquest concepte i, una vegada ordenats, s'han de distribuir els punts segons el lloc que ocupen a la llista.

d. Innovació en els sectors agroalimentari i pesquer: fins a 5 punts.

Per puntuar els expedients, s'han d'ordenar tenint en compte l'optimització de nous processos agroalimentaris i el desenvolupament de noves tècniques i metodologies en els sectors agroalimentari i pesquer i, un cop s'hagin ordenat per innovació, s'han de distribuir els punts segons el lloc que ocupen a la llista.

e. Suport d'una institució directament relacionada amb la recerca científica o amb l'activitat agropecuària o pesquera: fins a 1 punt.

- Suport d'una institució investigadora d'àmbit internacional: 0,5 punts/suport.

- Suport d'una institució investigadora d'àmbit nacional: 0,5 punts/suport.

- Suport d'una institució investigadora d'àmbit autonòmic: 0,5 punts/suport.

- Suport d'una entitat relacionada amb l'activitat agropecuària o pesquera d'àmbit autonòmic: 0,25 punts/suport.

La puntuació mínima per poder ser seleccionats és de 9 punts. Aquesta valoració es fa per a cada projecte presentat.

Si com a resultat d'aplicar aquests criteris hi ha un empat, s'ha de donar prioritat al que hagi aconseguit una puntuació més alta en la lletra b i, si l'empat persisteix, en la lletra c.

2.2. Per als grups 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, la selecció dels expedients s'ha de fer segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic en la data de la sol·licitud. En cas d'empat final, s'ha de prorratejar el crèdit restant entre els beneficiaris empatats.

3. Per poder acreditar alguns dels criteris que cal tenir en compte en la selecció de les persones beneficiàries, el sol·licitant pot aportar la documentació que consideri oportuna sense que ho hagi de requerir prèviament.

Novè Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora està integrada pels membres següents:

- President: secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o persona en qui delegui.

- Vicepresident: director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural o persona en qui delegui.

- Vocals:

 • Director gerent del FOGAIBA o persona en qui delegui.
 • Director general de Pesca i Medi Marí o persona en qui delegui.
 • Adjunt a la gerència del FOGAIBA o persona en qui delegui.
 • Cap del Departament Jurídic del FOGAIBA o persona en qui delegui.
 • Cap del Servei de Gestió Econòmica del FOGAIBA o persona en qui delegui.
 • Cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca del FOGAIBA o persona en qui delegui.
 • Un representant del Consell Insular de Mallorca.
 • Un representant del Consell Insular de Menorca.
 • Un representant del Consell Insular d'Eivissa.
 • Un representant del Consell Insular de Formentera.

- Secretari: un dels vocals de la Comissió Avaluadora.

2. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat que s'encarrega d'examinar les sol·licituds presentades, d'aplicar els criteris de valoració que preveu l'apartat anterior i d'emetre un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució. Aquesta comissió únicament es constitueix en cas que les sol·licituds amb dret d'ajuda superin les quanties destinades a aquesta convocatòria i s'hagi d'establir una prelació entre les sol·licituds que s'han presentat mitjançant l'aplicació dels criteris de selecció que preveu l'apartat anterior. No obstant això, en cas de renúncia o de desistiment de la persona sol·licitant, o bé de desestimació de la subvenció perquè no reuneix els requisits que s'exigeixen, no és preceptiva la intervenció de la Comissió Avaluadora i l'òrgan competent ha de declarar tancats aquests expedientes sense cap més tràmit.

3. Perquè la Comissió Avaluadora s'entengui vàlidament constituïda, es requereix la presència del president i del secretari —o, si escau, de qui els substitueixin— i d'almenys la meitat dels seus membres que pertanyin al FOGAIBA.

Desè Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan duu a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. L'òrgan instructor sol·licita un informe del Servei de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), adscrit a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, en què s'expressi la valoració de les sol·licituds que es presentin, d'acord amb els criteris que preveu l'apartat vuitè d'aquesta resolució, i proposa el coordinador o la coordinadora de cada estudi i en dona trasllat a la Comissió Avaluadora.

3. La resolució dels expedients la dicta el vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, amb un informe previ de la Comissió Avaluadora, si escau. Abans que s'emeti l'informe de la Comissió Avaluadora, la unitat gestora d'aquest servei emet un informe en el qual s'acrediten, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import.

4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a comptar de la finalització del termini per presentar sol·licituds. La resolució s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Si, un cop ha transcorregut aquest termini, no s'ha notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada. Si escau, a la resolució de concessió de l'ajuda s'hi ha de fer constar expressament el caràcter de minimis de l'ajuda.

5. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. A la resolució del procediment s'hi pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, malgrat complir les condicions administratives i tècniques per adquirir la condició de beneficiàries, no s'hagin considerat perquè excedeixen la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació, si escau, de la puntuació atorgada a cadascuna depenent dels criteris de valoració previstos.

En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció en els sis mesos següents a la notificació de la seva concessió, l'òrgan que concedeix la subvenció esmentada ha d'acordar, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o als sol·licitants següents per ordre de puntuació, sempre que, amb la renúncia per part d'algun dels beneficiaris, s'hagi alliberat prou crèdit per poder atendre, com a mínim, una de les sol·licituds denegades. L'òrgan que concedeix la subvenció ha de comunicar aquesta opció a les persones interessades, amb la finalitat que accedeixin a la proposta de subvenció en el termini de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part del sol·licitant o dels sol·licitants, s'ha de dictar l'acte de concessió i s'ha de notificar.

Onzè Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries, a més de les que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, les següents:

- Facilitar el seguiment del projecte per part del personal tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o del FOGAIBA.

- Esmentar la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el FOGAIBA com a entitats finançadores en les publicacions i en altres activitats de repercussió pública a les quals pugui donar lloc l'activitat subvencionada.

- Els beneficiaris del punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria també han de publicar a Internet informació sobre la recerca que es pretén dur a terme i sobre quin n'és l'objectiu abans d'iniciar-se. Aquesta publicació ha d'incloure una data aproximada per als resultats que es preveuen i el lloc en què es publicaran a Internet, i també la indicació que els resultats es podran consultar gratuïtament.

- Els beneficiaris del punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria també han de publicar a Internet els resultats del projecte subvencionat a partir de la data en què finalitzi el projecte o de la data en què es faciliti qualsevol informació sobre els resultats als membres d'un organisme determinat, si aquesta data és anterior. Els resultats estaran disponibles a Internet durant un període mínim de cinc anys a partir de la data en què finalitzi el projecte subvencionat.

- Els beneficiaris dels punts 1.d i 1.e de l'apartat quart d'aquesta convocatòria han d'obtenir una nota del treball de fi de grau o de fi de màster superior a 7.

- Els beneficiaris del punt 1.a de l'apartat quart han de complir els requisits següents:

a. Si l'entitat duu a terme activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos d'aquestes activitats s'han de comptabilitzar per separat.

b. En cas que l'organisme de recerca tingui influència d'empreses, en qualitat d'accionistes o membres, aquestes no poden gaudir d'un accés preferent a les capacitats de recerca de l'entitat ni als resultats de la recerca que generi.

Dotzè Justificació i pagament de les ajudes

1. El termini per justificar l'execució del projecte acaba un any després de la data de notificació de la resolució de concessió, amb l'excepció que es justifiquin despeses de la Seguretat Social i retencions de l'IRPF meritades en el període d'execució; en aquest cas, el termini per justificar l'execució del projecte acaba el mateix dia en què finalitza el termini per pagar aquests conceptes. En tot cas, no són subvencionables les despeses que es facin efectives fora del termini de vigència que estableixen els reglaments europeus que siguin d'aplicació a cada línia d'acord amb el que preveu l'apartat primer d'aquesta resolució.

2. La persona beneficiària ha de dur a terme i pagar les actuacions objecte de subvenció des de la data de la sol·licitud de l'ajuda i fins al termini d'execució que preveu el punt 1, tret de les que s'indiquen en els punts 1.d i 1.e de l'apartat quart, que pot ser que s'hagin iniciat abans, però que no estiguin presentades. No obstant això, s'admeten els pagaments fora de termini relatius a les despeses corresponents a les quotes de la Seguretat Social i a les retencions de l'IRPF meritades en el període d'execució.

Per a les actuacions que s'indiquen en els punts 1.d i 1.e de l'apartat quart, la persona beneficiària pot optar per justificar l'actuació mitjançant factures o pel sistema de mòduls a tant alçat. En aquest cas, s'estableix com a valor màxim subvencionable el que preveu el punt 2 de l'apartat cinquè d'aquesta resolució.

3. Durant el termini de justificació que s'estableix, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de pagament, que ha d'incloure el compte justificatiu corresponent, que s'ha d'ajustar al model de formulari que figura al web del FOGAIBA, i l'han d'adreçar al FOGAIBA. Cal subministrar totes i cadascuna de les dades, assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que s'indiquen en el formulari esmentat.

Aquestes sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a. Documentació justificativa de les despeses que s'han fet efectives. La despesa s'entén justificada amb la presentació de:

a.1. Factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament.

a.2. Nòmines dels treballadors amb contractació laboral com a personal tècnic pagades.

a.3. Justificants del pagament de la Seguretat Social corresponent al tècnic contractat.

a.4. Document de l'IRPF i justificant de pagament.

a.5. Justificants de pagament. Es poden considerar justificants de pagament els documents següents:

1r. Extracte bancari en què quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o de la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, han de quedar consignades a la factura les dades següents: la data de cobrament, la identificació amb indicació del nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura, i el segell de l'empresa. Aquest darrer és facultatiu en cas que l'emissor sigui una persona física.

3r. Comprovant de transferència bancària en què quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament.

No s'admeten pagaments en efectiu d'import igual o superior a 2.500,00 euros, d'acord amb els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària, i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i de la lluita contra el frau.

Aquesta documentació estarà a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per fer qualsevol control que es consideri oportú.

b. Memòria de les actuacions que s'han dut a terme i dels resultats obtinguts. Se n'ha de presentar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Aquesta memòria ha d'incloure l'anàlisi de sostenibilitat econòmica i mediambiental dels resultats, i ha de considerar els costos i els beneficis.

c. Si escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals o indirectes incorporats a la relació de justificants de despeses.

d. En el cas que es tracti d'un treball de fi de grau o treball de fi de màster, certificat de l'organisme competent que acrediti la qualificació obtinguda.

e. Relació de justificants imputats, d'acord amb el model de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA.*

* No és necessari per a treballs de fi de grau o de màster.

4. L'import de l'ajuda concedida s'ha d'abonar a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, una vegada hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció i es tingui l'informe favorable del coordinador o la coordinadora del projecte, amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i en els termes que s'estableixen suposa un incompliment, al qual és aplicable tot el disposa el punt 3 de l'apartat tretzè d'aquesta resolució.

5. A petició de la persona beneficiària, es pot fer un pagament parcial, amb una justificació prèvia de les despeses que s'han dut a terme de manera efectiva, d'un mínim del 50% del cost de l'actuació objecte d'ajuda, en els termes que estableixen els punts anteriors; per a aquest pagament, n'hi ha prou de presentar una memòria de les actuacions que s'hagin dut a terme i no cal l'informe favorable del coordinador o de la coordinadora del projecte. Els pagaments parcials i les obligacions de justificació que se'n deriven no eximeixen el beneficiari de l'ajuda de l'obligació de justificar la realització completa i el cost total de l'activitat subvencionada. En el cas que es tracti d'un treball de fi de grau o treball de fi de màster, només s'ha de fer un pagament final.

Tretzè Incompliment i renúncies

1. No s'admeten interrupcions en el desenvolupament dels treballs, llevat de casos excepcionals, que s'han de justificar expressament.

2. La renúncia no suprimeix el dret a percebre la part proporcional de l'ajuda equivalent al treball que s'hagi fet, sempre que el coordinador o la coordinadora del projecte certifiqui que s'ha assolit, almenys, un 75% dels objectius que s'havien previst.

3. El règim jurídic aplicable en cas d'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Catorzè Drets a la divulgació i la publicació

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació té dret a publicar i divulgar els treballs subvencionats, i també a fer ús de les seves aplicacions i promoure'ls.

En cas que la persona beneficiària els publiqui o divulgui, ha de donar publicitat al suport de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Quinzè Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes que la persona beneficiària rebi per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o d'una altra entitat pública o privada, però en cap cas l'import rebut, aïlladament o conjuntament, no pot superar el valor de les despeses originades per dur a terme les activitats.

Setzè Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableixen el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; els preceptes que siguin aplicables que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de la normativa aplicable.

Dissetè Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 17 de desembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño