Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 632110
Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal d’aprovació del Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – INGENION 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 12 de novembre de 2021, la consellera executiva va dictar la resolució núm. 2021000132 d'aprovació del conveni específic entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – INGENION 2021, següent:

“(…)

PRIMER.- APROVAR i subscriure el Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – INGENION 2021 amb CSV 13525176257436706550.

SEGON.- APROVAR la dotació econòmica de la subvenció per un import total màxim de cinc-mil euros (5.000,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.46202 del vigent pressupost.

TERCER.-.PUBLICAR el present conveni en el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), una vegada s'hagi aprovat, de conformitat amb allò establert a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

QUART.- DONAR compte de l'aprovació del present conveni al proper Consell Executiu que es celebri.”

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I L'AJUNTAMENT de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – INGENION 2021

Eivissa, 12 de novembre de 2021

REUNITS

La Sra. María Fajarnés Costa, consellera executiva de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa, (en endavant Consell) nomenada per Decret de Presidència nº 472/2019 publicat en el BOIB núm. 95, d'11-7-2019), actuant en nom i representació del Consell Insular d'Eivissa, tot de conformitat amb el que disposen l'article 13.1 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i l'article 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa, i l'apartat primer lletra b del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020).

Carmen Ferrer Torres, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (en endavant Ajuntament) per nomenament del Ple de data 15 de juny de 2019, en nom i representació del consistori de l'esmentada ciutat, de conformitat amb el que disposa l'article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, assistit pel secretari d'aquesta Corporació en exercici de les seues funcions de fe pública que li atribueix l'article 92 bis de la LBRL.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i

MANIFESTEN

I. Que el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu tenen entre les seues finalitats la promoció de l'ocupació estable i de qualitat dels ciutadans i ciutadanes del municipi d'Eivissa i de tota l'illa respectivament, mitjançant, entre d'altres, el desenvolupament d'estratègies de promoció econòmica i desenvolupament local i de foment de l'esperit emprenedor, l'autoocupació i la creació d'empreses.

II. Així mateix, el Consell Insular d'Eivissa és competent en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori insular, d'acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit, segons la lletra d) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local .

Així ho ha assenyalat també la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar el efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19, concretament en l'art. 32, modificat per la disposició final primera del Decret llei 1/2021, de 25 de gener (BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021) i que preveu que “(...) els municipis i els consells insulars, i també els ens instrumentals o dependents respectius, sens perjudici de l'exercici, en qualsevol moment, de les competències esmentades i de la resta de competències que els són pròpies d'acord amb la normativa local, poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els territoris municipals i insulars respectius.”

III. D'altra banda, l'Ajuntament gaudeix de la naturalesa d'ens local i té plena capacitat i personalitat jurídica independent per al compliment de les seues finalitats pròpies i es regeix pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació pels criteris d'eficiència i servei a la ciutadania.

Així mateix, pel que fa a la competència dels municipis en matèria de desenvolupament econòmic local, l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu: «1. A més de les competències derivades de la legislació bàsica de l'Estat i de l'exercici de les que puguin ser delegades per l'Estat, per la comunitat autònoma, pels consells i per altres administracions, aquesta llei garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només al control de constitucionalitat i legalitat.

Els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas competències pròpies en les matèries següents, d'entre altres: s) Regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic, en el seu territori; t) Desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori».

IV. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, a través del VII Fòrum d'Emprenedors Ingenion 2021, dona suport directe a les persones emprenedores i pretén ser un punt de trobada de projectes, recursos i persones de l'illa d'Eivissa, entorn de la innovació, en l'àmbit professional i empresarial.

V. Que des dels seus inicis, des de fa sis anys, el Fòrum d'Emprenedors Ingenion ha treballat per a impulsar el creixement de les petites i mitjanes empreses, així com dels autònoms amb la finalitat de millorar la seva professionalització. Al voltant de 1608 assistents entre les sis edicions, on s'han presentat 66 projectes empresarials innovadors.

VI. Que el cost total subvencionable previst per a la realització d'aquest esdeveniment és de 13.814,03 € (ANNEX I).

VII. Que és voluntat d'ambdues institucions que tots els ciutadans i ciutadanes de l'Illa d'Eivissa puguin beneficiar-se del VII Fòrum d'Emprenedors Ingenion 2021, per fomentar l'esperit emprenedor, la innovació, generar coneixement, atreure talent empresarial, crear una comunitat entorn a l'emprenedoria per afavorir la creació i consolidació de les empreses de l'illa d'Eivissa.

I per tot allò exposat, ambdues parts subscriuen aquest Conveni que es regeix per les següents:

ESTIPULACIONS

Primera.- Objecte del conveni

És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Així mateix, aquest conveni instrumenta la subvenció nominativa prevista als Pressupost del Consell Insular d'Eivissa a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, de conformitat amb l'establert a l'art. 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP) i de l'art. 22.2a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i art. 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

Segona.- Obligacions de les parts

Ambdues parts ens comprometem amb caràcter general a executar les activitats objecte d'aquest Conveni de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

A més, l'Ajuntament es compromet a:

a) Organitzar, gestionar, difondre i realitzar el VII Fòrum d'emprenedors Ingenion 2021, els dies 11 i 12 de novembre de 2021, al Centre cultural de Jesús, amb el següent contingut:

PROGRAMA “EMPRÈN AMB INGENION 2021”

DIMARTS, 26 D'OCTUBRE

Taller CLAUS PER A UNA COMUNICACIÓ EFICAÇ.

17.00 h

Formador: Pere Jimenez (IDI)

 

DIJOUS, 28 D'OCTUBRE

Taller APLICACIONS QUE LI SOLUCIONEN LA VIDA A UN EMPRENEDOR EN EL SEU DIA A DIA.

17.00 h

Formador: Guillermo Rodriguez

 

DIMARTS, 2 DE NOVEMBRE

Taller NEGOCIS VIRTUALS: XARXES SOCIALS I BOTIGUES EN LÍNIA.

17.00 h

Formadora: Judith Carcasona

DIJOUS, 4 DE NOVEMBRE

Taller NETWOKING PER A EMPRENDRE COL·LABORANT.

17.00 h

Formadora: Ana Seijo (IDI)

 

DIMARTS, 9 DE NOVEMBRE

Taller RECURSOS PÚBLICS PER A EMPRENDRE.

17.00 h

Formadora: Sonia Martínez (IDI)

PROGRAMA DEL VII FÒRUM PER A EMPRENEDORS INGENION 2021

 

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE

Conferències i presentacions

9.00 Obertura de portes, lliurament d'acreditacions i màscares.

9.30 Inauguració de la jornada. Carmen Ferrer, alcaldessa de Santa Eulària des Riu.

9.45 Píndoles de networking: “Emprèn amb humor”. Matilde Lladó.

10.00 Presentació de finalistes del concurs “Millor projecte emprenedor 2021”.

11.30 Taula rodona LIDERATGE EN FEMENÍ.

Moderadora Cristina Martín (directora de Diari d'Eivissa)

Goldie Engelsman (dissenyadora Word Family Eivissa).

Katja Müller (directora d'Eivissa Live Report).

Mari Carmen Gutiérrez (presidenta associació Elena Torres).

Ana Tur (directora de Baleàric Radio).

12.15 Pausa – cafè cortesia de Lydia's Smoke House i “Cafés Ibiza”.

 

 

12.45 Cas d'èxit. Helher Escribano (directora de IBICINE) “Ibicine: El somni d'una nit en el festival de Cannes”.

13.15 Píndoles de networking: “Emprèn amb humor”. Matilde Lladó.

13.30 Conferència a càrrec d'Andrés Rodríguez (president de SpainMedia. Editor i director de Forbes España, Tapes e ÏU Mag): “De Guterberg a Zuckerberg”.

Temàtica: innovació, tendències i capacitat d'adaptació de les revistes de paper en el món digital i mitjà social.

14.30 Aperitiu networking.

15.00 Finalització de la jornada.

 

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE

Conferències i presentacions

9.00 Obertura de portes, lliurament d'acreditacions i màscares.

9.30 Píndoles de networking: “Emprèn amb humor”. Matilde Lladó.

9.45 Presentació de finalistes del concurs “Millor projecte emprenedor 2021”.

11.15 Conferència a càrrec d'Alicia Reina (CEO *Migjorn Suites & SPA i presidenta de l'associació d'Empresaris de Platja d'en Bossa): “L'adaptació creativa i dinàmica com a clau de l'èxit.”

Temàtica: trajectòria professional posant el focus en els aspectes d'innovació i emprenedoria.

12.15 Pausa – cafè cortesia de Lydia's Smoke House i “Cafés Ibiza”.

 

 

12.45 Taula rodona ECOINNOVACIÓ: UN FUTUR NET A TRAVES DE L'EMPRENEDORIA SOSTENIBILE.

Moderadora Josefa Costa (directora CIFP Ca Marines)

Stella Tuells (productora dels vins i olis de la marca de Can Rich).

José Izquierdo (delegat zona Eroski).

Francesc Xavier Prats i Mari (president de la Federació Pitiusa de Races Autòctones i vicepresident de la Cooperativa Ramadera Eivissenca).

Jacinto Valderrama (CEO Ingenia Ambient & Natura).

13.30 Píndoles de networking: “Emprèn amb humor”. Matilde Lladó.

13.45 Caso èxit adaptació. Jordi Gómez “Fotografía convertida en art”.

14.15 Lliurament del premi “Millor projecte emprenedor 2021”.

14.30 Ca n'Anneta. Homenatge a empresa local per la seva llarga i reeixida trajectòria empresarial.

14.40 Clausura de la jornada. Miguel Tur Rubio, regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Economia de Santa Eulària des Riu.

14.50 Aperitiu networking.

15.10 Finalització de la jornada.

b) Fer front a les despeses restants del resultant d'aquest conveni per a l'execució de l'activitat subvencionada, amb una previsió de despeses per import de 8.814,03 €.

c) Acreditar davant el Consell Insular d'Eivissa la realització de l'activitat objecte del Conveni i presentar la documentació justificativa corresponent d'acord amb els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

d) Comunicar al Consell Insular d'Eivissa l'obtenció, si escau, de qualsevol ajut econòmic per a la mateixa finalitat durant la vigència d'aquest Conveni.

e) Trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Hisenda estatal i autonòmica, la Seguretat Social i davant de la Tresoreria del Consell.

f) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 10 de text refós de la Llei de subvencions (de les Illes Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) I, en qualsevol cas, complir amb les obligacions dels beneficiaris previstes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El Consell, per la seua part, es compromet a:

a) Destinar la quantitat de cinc mil euros (5.000 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.46202, segons es preveu a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 per ajustar diverses quanties econòmiques previstes en algunes subvencions, incloure noves subvencions i eliminar-ne d' altres, corresponents al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal (BOIB número 13 de 30 de gener de 2021).

b) Comprovar el compliment de l'adequada justificació de la subvenció, així com de la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

Tercera. Compatibilitat amb altres ajudes

Aquesta aportació és compatible amb la concessió d'altres ajuts pel mateix concepte per part d'altres entitats públiques o privades, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de comunicar-ho al Consell Insular d'Eivissa.

En cap cas l'import de les aportacions i els ajuts rebuts pot superar el cost de l'activitat, segons el pressupost que obra a l'annex del present conveni.

 

​​​​​​​Quarta.- Pagament

El pagament de la subvenció nominativa del Consell a l'Ajuntament, objecte del present conveni, s'efectuarà en un únic pagament en el termini màxim de 30 dies des de la presentació per part de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de la documentació justificativa que s'especifica a l'estipulació cinquena.

Cinquena.- Justificació

Per a la justificació del Conveni, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu haurà de presentar la següent documentació:

1.- Certificat de la secretaria de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en el qual s'acrediti el conjunt de les obligacions reconegudes i pagades en compliment de l'objecte d'aquest conveni.

L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts al present conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà la reducció proporcional de la part no executada del pressupost que figura en l'annex I del conveni, en cas de total incompliment, la seva revocació en aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència han de ser regides per l'establert a l'article 44 del RD Leg. 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.

2.- Memòria tècnica de les activitats realitzades, que haurà d'especificar els usuaris del servei indicant els que són residents del municipi i quins són de fora del municipi.

Aquesta memòria haurà d'indicar totes les accions realitzades i el seu cost.

La justificació d'aquest conveni es realitzarà abans del 10 de desembre de 2021.

3.- Si la documentació presentada és incomplerta o incorrecta, el servei responsable demanarà a l'Ajuntament que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de (set) 7 dies hàbils.

4.- En cap cas seran despeses subvencionables, i per tant, no podran formar part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte les següents:

 

- Despeses que no compleixin els requisits establerts per la normativa específica en matèria de subvencions aplicable.

- Les despeses financeres, d'assessoria jurídica o financera, notarials i registrals, les pericials per a la realització del projecte subvencionable.

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els recàrrecs i sancions administratives i les despeses de procediments judicials.

- Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos sobre la renta.

- Les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o d'altres semblats.

- Les despeses d'inversió.

- En cap cas no serà despesa subvencionable l'impost de valor afegit (IVA), excepte l'IVA no recuperable quan sigui costejat de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.

Si la despesa justificada supera l'import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

El Consell Insular d'Eivissa podrà inspeccionar les activitats subvencionables, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

Sisena.- Requisits de contractació

Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 9/2017, de 8 d'octubre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/2013/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, l'Ajuntament haurà de seguir els tràmits i procediments previstos a aquesta llei per a la seva contractació.

Setena.- Mecanismes de seguiment

El seguiment i l'avaluació del desplegament d'aquest Conveni, així com la resolució de les incidències que les parts detectin, s'articularà a partir de reunions de coordinació de caràcter tècnic promogudes a instàncies de qualsevol de les dues parts.

Les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació i l'execució d'aquest Conveni s'intentaran resoldre per mutu acord de les parts.

 

​​​​​​​Vuitena.- Modificació del conveni

Qualsevol modificació que alteri les condicions establertes en aquest Conveni s'ha de pactar per acord escrit de les parts. En qualsevol cas, el document en què es formalitzi la possible modificació s'ha d'adjuntar a aquest Conveni com una addenda.

Novena. Publicitat

El present Conveni es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes expressats a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (LGS), al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Portal de Transparència del Consell (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 pàgina 8 de 11 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A més, s'ha de trametre la documentació sobre els convenis a la Sindicatura de Comptes de conformitat amb l'establert a l'article 1.2 de la Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació sobre els convenis formalitzats per les entitats del sector públic local de les Illes Balears (BOIB núm. 161, de 24-12-16), en relació amb l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Desena.- Difusió de la col·laboració del Consell Insular

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu es compromet que en els cartells, anuncis, fullets, estands i en tot el material relatiu a les activitats objecte d'aquest conveni hi figurarà expressament la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa, i el seu logotip. També farà constar aquesta col·laboració en la seva memòria anual.

Onzena.- Reintegrament i revocació de l'ajuda

Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100 % de la despesa prevista per a l'activitat objecte del Conveni, l'ajuda es reduirà proporcionalment a la despesa justificada, de manera que l'ajuda cobreixi només les despeses correctament justificades.

L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

Si durant la instrucció de l'expedient o en el transcurs dels quatre anys posteriors a la concessió de l'ajuda s'observen incompliments parcials o totals de les activitats objecte d'aquest Conveni, l'import subvencionat pot ser sotmès a reintegrament. En aquest sentit, de conformitat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris de graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que els beneficiaris acreditin una actuació inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

GRAU DE COMPLIMENT MATERIAL

PERCENTATGE A REINTEGRAR

70-74 %

15 %

75-79 %

12 %

80-84 %

9 %

85-89 %

6 %

90-94 %

3 %

95-99 %

0 %

L'òrgan instructor aplicarà aquestos criteris per determinar la quantitat que finalment haurà de percebre l'entitat beneficiària, o en el seu cas, l'import a reintegrar.

D'acord amb el que disposa l'article 43 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es revocarà la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió, com a conseqüència de la revocació, i pertocarà reintegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda per l'entitat beneficiària i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos previstos en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament es realitzarà pel procediment regulat per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions i en el RLGS, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol V del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

Dotzena.- Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest Conveni de col·laboració té la naturalesa que preveu l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per tant, està exclòs de l'àmbit de la seua aplicació, i s'ha de regir per les seues clàusules, i en tot allò no previst en el present Conveni, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni s'han d'observar les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

Les parts que subscrivim aquest Conveni ens comprometem a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en la seua aplicació i la seua interpretació. Però si això no fos possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser de coneixement i de competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Tretzè.- Vigència

El present Conveni de Col·laboració tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de gener de 2022, i no es preveu en cap cas la seva pròrroga.

I, en prova de conformitat signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular d'Eivissa                              Per l'Ajuntament de Santa Eulària

La consellera executiva del Departament de      L'Alcaldessa

Promoció Econòmica i Empresarial,

i Cooperació Municipal

Maria Fajarnés                                                   Costa Carmen Ferrer Torres

 

ANNEX I PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS (€)

L'esmentat fòrum d'emprenedors Ingenion 2021, tindrà una relació de despeses i ingressos:

DESPESES

INGRESSOS

13.814,03

VII FÒRUM D'EMPRENEDORS INGENIÓN 2021

8.814,03

FONS PROPIS AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

5.000,00 €

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA CONSELL INSULAR D'EIVISSA

TOTAL, DESPESES:

13.814,03

TOTAL, INGRESSOS:

13.814,03

 

DESPESES INGENION 2021

 

COST

IVA

IRPF

TOTAL

Impartició del Taller: "Aplicaciones útiles en el día a día de una persona emprendedora"

Guillermo Rodríguez

411,76 €

 

61,76 €

411,76 €

Impartició del Taller: "Negocios virtuales: redes sociales y tiendas online"

Judith Carcasona

350,00 €

 

52,50 €

350,00 €

Gestió de les Xarxes Socials des del mes de setembre fins a novembre, a més de la realització d'un vídeo resum de tota la jornada (dies 11 i 12 novembre)

Gerard Felip

2.000,00 €

420,00 €

300,00 €

2.420,00 €

Organització Ingenion 2021

Imam Comunicación SL

3.000,00 €

630,00 €

 

3.630,00 €

Presentació Ingenion 2021 a càrrec de Montse Monsalve

Imam Comunicación SL

600,00 €

126,00 €

 

726,00 €

300 mascaretes personalitzades amb logos de l'Ajuntament i Consell Insular d'Eivissa

Maria Costa Bonet

1.080,00 €

226,80 €

 

1.306,80 €

Streaming dels esdeveniments els dies 11 i 12 de novembre

Fuera de Escena SL

4.107,00 €

862,47 €

 

4.969,47 €

TOTAL

 

 

 

 

13.814,03 €

 

Eivissa, 28 de desembre de 2021

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José Vicente Garibo Redolat