Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 633078
Suspensió de llicències i autoritzacions amb relació a l’aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 29 de desembre de 2021, va acordar:

«1r.- Aprovar el règim de suspensió de llicències i autoritzacions que es transcriu a continuació, en aplicació de l'article 10.1.b de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (LOT):

Primer.- Se suspèn l'aprovació dels instruments de planejament urbanístic general (primera formulació, revisió o modificació), exclusivament pel que fa a aquells aspectes que contradiguin les propostes concretades en el document d'aprovació inicial de la Modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM).

Aquesta suspensió no afecta els instruments de planejament urbanístic general que, havent superat el tràmit d'aprovació inicial, hagin iniciat el període d'informació pública amb la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) amb anterioritat al dia de publicació d'aquest acord.

El control del compliment del que preveu aquest apartat es realitzarà mitjançant informe preceptiu i vinculant que, amb anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de planejament general (primera formulació, revisió o modificació), haurà de sol·licitar l'administració municipal corresponent al Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca; aquest informe haurà de ser emès en un termini màxim de 45 dies, en el cas que no s'emeti l'informe dins el termini establert, aquest s'entendrà favorable i es podrà continuar amb la tramitació de l'instrument urbanístic afectat, aixecant-se la suspensió.

Segon.- Pel que fa als plans d'ordenació detallada i als instruments de planejament de desenvolupament (article 34 de la LUIB) i sempre que les seves determinacions fossin incompatibles amb les determinacions proposades en aquesta modificació, se suspèn la seva tramitació llevat que havent superat el tràmit d'aprovació inicial, hagin iniciat el període d'informació pública amb la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) amb anterioritat al dia de publicació d'aquest acord.

El control del compliment del que preveu aquest apartat es realitzarà mitjançant informe preceptiu i vinculant que, amb anterioritat a l'aprovació inicial, haurà de sol·licitar l'administració municipal corresponent al Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca; aquest informe haurà de ser emès en un termini màxim de 45 dies, en el cas que no s'emeti l'informe dins el termini establert, aquest s'entendrà favorable i es podrà continuar amb la tramitació de l'instrument urbanístic afectat, aixecant-se la suspensió.

Tercer.- Queda suspesa la tramitació dels instruments de gestió i execució de planejament (Títol III de la LUIB), en execució de planejament vigent, que siguin contraris a les determinacions d'aquest document de Modificació del pla territorial insular, llevat que comptin amb aprovació inicial publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El control del compliment del que preveu aquest apartat el realitzarà directament l'ajuntament corresponent dins el tràmit del procediment d'atorgament de llicència o autorització municipal.

Quart.- Queda suspesa la tramitació de les llicències d'edificació, parcel·lació i ús, en execució de planejament vigent que siguin contràries a les determinacions d'aquest document de Modificació del pla territorial insular.

El control del compliment del que preveu aquest apartat el realitzarà directament l'ajuntament corresponent dins el tràmit del procediment d'atorgament de llicència o autorització municipal.

Cinquè.- A banda del recollit als anteriors apartats primer a tercer, queda suspesa tota tramitació d'instruments de planejament i d'execució del mateix dins els àmbits desclassificats expressament a l'empara de les previsions de l'article 2 del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, com també els desclassificats de forma específica per la Modificació número 3 del PTIM per ser contraris al model territorial. Tot això sense perjudici de les conseqüències ja operades per les desclassificacions de la Llei 4/2008, de la Disposició Addicional 19 de la Llei 12/2017 (LUIB) i de l'article 3 del Decret Llei 9/2020 que ara es recullen a la cartografia del Pla territorial.

Sisè.- La suspensió acordada als apartats anteriors regirà fins a l'aprovació definitiva de la Modificació del pla territorial insular o, en tot cas, per un període màxim de dos anys comptadors des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de l'acord d'aprovació inicial d'aquesta modificació.

2n.- Disposar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) als efectes de l'entrada en vigor del règim aprovat de suspensió de llicències i autoritzacions en aplicació de l'article 10.1.b) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació del territori (LOT).»

 

Palma, el dia de la signatura electrònica (29 de desembre de 2021)

El secretari general Antoni Benlloch Ramada