Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 631219
Rectificació oferta publica ocupació any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle de la Corporació en virtut del Decret núm. 3764/2021, de 23 de desembre, ha disposat el següent:

«Atès l'informe emès per la tècnica de personal de data 21 de desembre de l'actual, que diu:

«En relació amb l'expedient relatiu a Oferta d'ocupació pública, emeto el següent informe-proposta de resolució.

INFORME

Vist que, per Acord del Ple de data

Expedient

Procediment

Data

7866/2019

Elaboració i Aprovació Pressupost 2020

18/12/2019

es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la Plantilla per l'any 2020; vista la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament que es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 68, de data 25 de maig de 2021. 

Vist que en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals.

Vist l'Informe del Departament de Personal, en la qual s'especifica la rectificació del resultat del càlcul de la taxa de reposició i les places vacants que podrien ser objecte d'Oferta Pública d'Ocupació que consta al Decret de Batlia núm. 3404 de 5 de novembre de 2021; vista la Diligència de la TAG de Personal de dia 25 de novembre de 2021 on deixa constància d'una errada a la transcripció de l'Annex en respecte als llocs de feina d'Auxiliar d'Informació Turística.

Vist l'informe d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la legalitat i normativa aplicable.

Vist el resultat aconseguit en el si de la Mesa de Negociació General Conjunta dels empleats públics d'aquest ajuntament celebrada el 15 de novembre de 2021 favorable pel que fa a la rectificació de l'Oferta d'Ocupació Pública publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 14 de 2 de febrer de 2021, acord signat pels presents en el mateix acte.

LEGISLACIÓ APLICABLE

— L'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

— L'article 128 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

— Els articles 37, 59, 69 i 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local.

— Els articles 91 i 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació definitiva per Batle, conforme a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. (...)»

En ús a les atribucions que em confereix la vigent legislació,

RESOLC:

 PRIMER. Rectificar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2020 publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 14 de 2 de febrer de 2021, que queda amb els següents llocs de treball:

 

Personal Funcionari

Administració General

Grup

Subgrup

Plaça

Vacants

Torn Lliure

Reserva discapacitat

Promoció Interna

C

C1

 

C2

 

Administratius

 

Aux. Administratius

4

 

1

2

 

 

 

2

 

1

AP

 

Ordenança notificador

1

1

 

 

 

Administració Especial.

 

Serveis Especials.

C

C1

Policia Local

1

1

 

 

 

Personal Laboral

 

Nivell

Plaça

Vacants

Torn Lliure

8

Aux. Informació Turística

4

4

SEGON. Publicar l'Oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.»

 

Andratx, en el dia de la signatura electrònica (26 de desembre de 2021)

La regidora Personal, SAC, Educació Margarita Esteva Jofre