Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 629953
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de l’annex de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura (INA31)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1.  Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 (BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020), es va autoritzar una organització temporal especial per al cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura (INA 31).

 2.  En la revisió dels contractes per a la formació i l'aprenentatge de la modalitat de FP dual feta a principi de curs, s'ha hagut de reajustar el còmput d'hores totals de docència, tant del grup de CFGS d' INA31 en modalitat de FP dual en compliment amb la normativa vigent establerta a l'Estatut dels Treballadors, així com en el  grup de CFGS d'INA31 de règim general. En conseqüència, s'han de modificar els punts c) i d) de l'annex de la Resolució esmentada.

 3.  El 10 de novembre de 2021, el centre IES Felanitx va presentar la nova proposta del còmput d'hores totals de docència del CFGS de Vitivinicultura, tant per al grup de règim presencial com per al grup de modalitat FP dual.

 4.  El 16 de desembre de 2021, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors va emetre un informe favorable per a la modificació dels annexos de l'autorització d'una organització temporal especial en els mateixos termes que figuren en aquesta Resolució.

Fonaments de dret

 1.  El Reial decret 1688/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Vitivinicultura i se'n fixen els ensenyaments mínims.

 2.  Els articles 31 i 41.4 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

 3.  Els articles 20, 21 i 47 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears.

 4.  L'Ordre EDU/2243/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Vitivinicultura.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1.  Autoritzar la modificació de l'annex de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual s'autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura (INA31).

 2.  Autoritzar la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè adopti les mesures necessàries per aplicar el que es disposa en aquesta Resolució.

 3.  Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 4.  Establir que aquesta Resolució entri en vigor l'endemà de la seva publicació i que sigui d'aplicació a partir del curs actual.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX Organització temporal i horària especial

 1.  Els termes d'aquesta modificació de l'organització temporal s'han de fer constar en el projecte curricular del CFGS de tècnic superior en Vitivinicultura.

 2.  La durada anual de tots els mòduls s'ajusta a la durada fixada en el currículum del títol.

 3.  El motiu de l'organització temporal especial és perquè els alumnes, tant del règim presencial com del programa formatiu en alternança (formació professional dual), puguin aprofitar el major nombre de dies lectius al centre educatiu.

 4.  El centre haurà d'ajustar anualment la proposta de calendari escolar tant del grup presencial com del grup de la modalitat FP dual, respectant el total d'hores per mòdul i els termes de l'autorització.

 5.  La nova proposta de còmput d'hores per a cadascun dels grups ha de quedar de la manera següent:

a) Còmput d'hores del règim presencial

 

Hores 1r curs

Hores 2n curs

Activitats formatives al centre educatiu

960

640 + 49,5 = 689,5

Mòdul d'FCT i Projecte de Vitivinicultura

-----

100 + 300 + 40 = 440

b) Còmput d'hores de la modalitat dual

Primer any

 

Hores

Jornada prevista en l'Estatut dels treballadors

1.826

El temps de treball efectiu no pot ser superior al 75 % de 1.826 hores

1.370

El 25 % de 1.826 hores han de ser com a mínim activitats formatives al centre educatiu

457 (mínim)

 

 

Dies totals

Hores lectives diàries

Hores totals

Treball efectiu a l'empresa

7 + 48 + 22 + 46 + 25 = 148

8

1.184

(menys de 1.370)

Activitats formatives al centre educatiu

17 + 68 = 85

5,5

467,5

(més de 457)

 

Segon any

Jornada màxima prevista en l'Estatut dels treballadors

1.826 hores màximes legals

Dies laborals del 2n any de contracte

31 dies

Jornada màxima del sector proporcional a 31 dies

155 hores màximes legals

El temps de treball efectiu no pot ser superior al 85 % de 155 hores

132

El 15 % han de ser com a mínim activitats formatives al centre educatiu

23,25 (mínim)

 

 

Dies totals

Hores lectives diàries

Hores totals

Treball efectiu a l'empresa

15

8

120

(menys de 132)

Activitats formatives al centre educatiu

9

5,5

49,5

(més de 23,25)

6. El còmput d'hores s'ha de calcular anualment en funció de la data d'inici i d'acabament del contracte, així com dels dies festius anuals, en compliment de la normativa de dual.