Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 629793
Tercer pagament d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia, en data 17 de desembre de 2021, ha resolt:

«Primer.- Disposar la despesa, reconèixer l'obligació i proposar el pagament a càrrec de l'aplicació pressupostària 231/4791 del vigent pressupost de l'exercici 2021 pels imports que es mencionen a continuació de les ajudes econòmiques per a la reactivació de l'activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19, de conformitat amb el següent detall:

NIF/DNI/NIE

IMPORT

B57125486

1.605,25

43002856D

478,89

E16567182

556,76

43114577L

1.600,00

B16623159

1.829,25

B16609497

1.523,00

X4325352H

1.425,00

43029757T

2.688,50

N8265553A

1.643,75

43135770Y

1.425,00

X1656695M

1.425,00

41388557B

1.719,02

43059249Y

1.425,00

43091097E

1.425,00

43071558X

1.425,00

43029096Y

358,20

43467660Y

1.619,25

78212142K

1.454,75

Y4589018A

1.439,00

B57959264

1.915,00

17741589X

19,47

43050838J

1.425,00

E16538027

837,09

B57591018

0,00

B57488371

1.915,00

E07983489

1.587,75

78199011T

478,89

43147193K

3.000,00

46392438N

1.990,25

B57316630

0,00

B81886855

1.458,25

44325505C

1.689,25

49868742G

1.848,50

E57653347

0,00

X5736303B

1.415,73

B57746471

1.633,25

78202010D

1.425,00

54876405S

2.134,31

78210586Y

1.425,00

X0988910W

1.582,76

43118326L

1.425,00

41381908D

1.766,84

43211518S

1.425,00

E57831406

712,50

E16509374

1.586,00

X8028671S

1.425,00

43193797G

1.425,00

B57731689

1.433,75

41522343Y

833,20

B16557407

883,50

43169404Z

1.425,00

B16612319

0,00

43067368Y

319,26

78200746X

1.425,00

B07543648

2.300,00

B57947244

1.813,50

B16618720

1.481,00

X1517630K

1.430,25

78195773M

930,53

B16518201

0,00

B57038150

3.000,00

B57851966

1.425,00

X8439044E

365,98

43102245S

1.526,50

B16572406

1.339,50

43101238C

1.552,75

E57335028

726,75

43184426V

1.425,00

B57138836

2.268,50

78195801X

1.425,00

B57668709

2.107,50

34064634R

1.462,81

43014625W

1.425,00

X4116976E

1.776,75

B57948218

1.600,00

B57943193

1.593,00

E07990435

2.270,25

X0464062Z

1.568,50

B57341596

1.530,00

43029025G

1.540,18

43016568J

1.766,25

E16559346

1.568,06

43009673H

529,51

18227278P

1.468,75

X1684234J

1.425,00

41659154J

1.425,00

78211841L

1.687,50

43036025N

1.425,00

34019479H

1.425,00

43046868E

373,77

B07836984

0,00

E16532814

0,00

X9623665M

833,20

75124107N

1.425,00

B16566234

1.465,25

B07579402

1.867,75

43087159V

1.425,00

X2596214C

397,13

B57790073

1.971,00

X2312286G

1.768,74

52318199F

2.231,75

42985433C

1.425,00

49772313Z

1.425,00

E57739054

1.946,58

B57871709

1.692,75

E16517757

1.678,75

B57859803

2.188,00

43037343L

1.425,00

52252435T

1.425,00

Y1441977Y

1.445,35

X3549348B

1.593,00

41521206L

1.425,00

18235048G

1.734,75

Y1274619L

876,02

78214760V

1.425,00

E57946162

1.600,00

E16568131

1.828,25

E57585721

0,00

X8610137H

2.195,00

B57969057

1.168,50

75378059K

1.804,75

43075017L

1.425,00

B07543655

2.161,75

43045226J

1.425,00

E07569528

2.209,00

X5176697H

813,73

49773087Y

1.706,47

34069470F

1.530,50

B07791676

0,00

B57542722

2.070,75

B57928806

2.132,00

B57876336

1.806,50

Y4115427M

1.425,00

43123730H

1.607,00

18225006J

1.454,75

47650992Y

1.640,25

X7009193N

1.425,00

42977755R

1.526,50

78207273M

1.425,00

X1838915L

1.425,00

43471240K

1.425,00

42979339K

1.565,00

49775979T

1.759,25

74631456K

1.512,50

E16567653

0,00

B07301385

1.902,75

43023231Y

1.425,00

B07869886

1.897,50

18226361B

1.425,00

B57450025

1.943,00

B57765851

2.249,25

B57248700

1.815,25

25307307Q

1.600,00

B07334030

1.643,75

TOTAL:

218.968,24

Als beneficiaris que compleixen els requisits de la convocatòria i han presentat tota la documentació en termini, però no acrediten tenir treballadors al seu càrrec, els correspon un import zero.

Són obligacions dels beneficiaris:

  • Mantenir la plantilla mitjana de treballadors durant l'exercici 2021 respecte de la que tenien el 2020.
  • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent en matèria de subvencions.
  • Procedir al reintegrament dels fons percebuts per obtenir l'ajuda falsejant les condicions requerides per fer-ho o ocultant les que ho haguessin impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a la normativa de subvencions.
  • Sempre que els beneficiaris hi estiguin obligats han de tenir els comptes dipositats al registre mercantil dins els terminis legalment establerts per la llei.
  • Prestar col·laboració i facilitar totes les evidències que siguin requerides en l'exercici de les funcions de control que corresponguin a l'Ajuntament.
  • Estar sotmesos a les responsabilitats, infraccions i sancions regulades a la normativa general de subvencions.  

Segon.- Excloure als següents sol·licitants per no acreditar que l'activitat desenvolupada ha patit una reducció durant l'any 2020 com a mínim igual al 30% de l'import net de la seva xifra de negocis en relació amb l'any 2019.

NIF/DNI/NIE

78205718Z

78874674S

B16544017

37341031W

43053220A

B16639163

41515461R

E16584732

B07275647

Y3574242X

43150224Q

B16641474

B16601981

B16632481

09778345X

Y5738357D

43056270V

43004788D

B82988460

B57286031

41570059C

41673116Z

E16662520

X3393286G

41516888W

18226984J

E16666034

43115665A

B16662421

E57837254

E16661456

B16659468

43202991K

Tercer.- Excloure als següents sol·licitants per no acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Pollença:

 

NIF/DNI/NIE

B57464463

B57852121

43128249Y

Quart.- Publicar aquesta Resolució mitjançant un anunci a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pollença.»

Contra aquesta resolució, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquest acord en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Si transcorregués un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi estat resolt, es podrà entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en qualsevol moment, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació d'aquest acord en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que s'estimi procedent.

 

Pollença, 22 de desembre de 2021

El regidor delegat de Comerç, Fires i Mercat Pollença Miguel Llobeta Vives