Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 628981
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació derivada del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que per Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Vista la modificació introduida en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, relativa als processos d'estabilització d'ocupació temporal.

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament derivada del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que conté els següents llocs de treball:

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR:

PERSONAL FUNCIONARI:

-Grup A2 Classificació: Escala Administració Especial. Subescala: Administració Especial. Classe: Treballador/Treballadora  familiar. Nombre de vacants: 1. Denominació: Educador/Educadora social.

-Grup A2 Classificació: Escala Administració Especial. Subescala: Administració Especial. Classe: Agent de desenvolupament local. Nombre de vacants: 1. Denominació: Agent de desenvolupament local.

-Grup C1 Classificació: Escala Administració Especial. Subescala: Serveis Especials. Classe: Policia Local. Nombre de vacants: 4. Denominació: AGENT DE POLICIA.

-Grup C2. Classificació: Escala Administració general. Subescala: tècnica. Classe: Auxiliar Administratiu/va. Nombre de vacants: 5. Denominació: Auxiliar administratiu/va.

PERSONAL LABORAL:

-Grup E: Denominació: Netejador/Netejadora domiciliària. Nombre de vacants: 3.

-Grup E: Denominació: Operari/Operaria de neteja d'instal·lacions. Nombre de vacants: 1.

Empresa municipal Bellver SA:

-Grup E: Denominació: Operari/Operaria brigada. Nombre de vacants: 4.

-Grup A2: Denominació: Tècnic de Turisme. Nombre de vacants: 1.

SEGON. Que es publiqui en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de les Illes Balears (BOIB)».

 

Sant  Llorenç des Cardessar, document signat electrònicament (27 de desembre de 2021)

El batle Pep Jaume Umbert