Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 630299
Resolució de delegació de la competència de la Gerència prevista a l’art. 12.4.18 dels Estatuts de l’IMAS per reconèixer obligacions derivades de contractacions menors, fins al límit que estableixin anualment les Bases d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, per a realitzar despeses amb caràcter previ a la formalització de la contractació menor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 15 de desembre de 2021 la Cap del Servei de Gestió Econòmica de l'IMAS ha emès informe proposta justificant la necessitat de delegar en part la competència que conforme a l'article 12.4.18 dels Estatuts de l'IMAS correspon a la Gerència, concretament pel que fa a les contractacions menors per import inferior a 5000 euros per tal de fer més efectiva la gestió diària I agilitzar els procediments i així poder acumular en una única resolució les fases comptable d'autorització i disposició de la despesa. Les unitats administratives de l'IMAS tramiten un nombre molt elevat de despeses d'import inferior a 5.000 euros, les quals d'acord a les Bases d'Execució (actualment la 49.2.1 ) dels Pressuposts del Consell per 2021 permeten realitzar una despesa amb caràcter previ a la formalització del contracte menor.

2. La secretària delegada de l'IMAS ha emès informe jurídic favorable a la proposta esmentada en data 16 de desembre de 2021.

Consideracions jurídiques

1. L'art. 12.4.18 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019 preveu que són funcions de la Gerència entre d'altres, reconèixer obligacions per import inferior a 50.000 euros.

En el mateix sentit, es troba redactada la Base 24 d'Execució dels Pressuposts de l'IMAS.

2. La Base 23.2 d'Execució dels Pressuposts de l'IMAS per a l'any 2021 disposa que seran competents per autoritzar i disposar despeses els òrgans de contractació que determinin els Estatuts de l'IMAS dins el seu àmbit de competència amb els mateixos límits quantitatius per als procediments de contractació i funcions per contractar.

3. D'acord als Estatuts de l'IMAS són competents per realitzar contractacions menors:

  • la Gerència (art. 12)

  • les unitats funcionals amb autonomia de gestió (UFAG) (art. 14)

  • sempre que no siguin competència d'un altre òrgan, cadascuna de les vicepresidències (art. 8.2.15) dins el seu àmbit de competències (BOIB núm. 104, de 30 de juliol de 2019)

4. La Resolució de Presidència de l'IMAS de data 23 de maig de 2019 (BOIB núm. 70, de 25 de maig) de creació de les unitats funcionals amb autonomia de gestió que reuneixen els requisits fixats als Estatuts de l'IMAS.

5. Les Bases d'Execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca permeten realitzar una despesa amb caràcter previ a la formalització del contracte menor sempre i quan no superin els 5.000 euros. El fet que la competència d'autoritzar i disposar sigui d'un òrgan diferent al de reconèixer l'obligació impedeix acumular en una mateixa resolució les fases comptables d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (ADO) i aquest impediment suposa un obstacle per cobrir de forma immediata les necessitats que motiva el contracte menor. L'acumulació de fases donarà agilitat a la tramitació de l'expedient i, com a conseqüència, el pagament als proveïdors.

6. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'article 9 regula la delegació de competències en els següents termes:

«Article 9. Delegació de competències.

1. Els òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, o en els organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquelles.

(...)

2. En cap cas poden ser objecte de delegació les competències relatives a:

a) Els afers que es refereixin a relacions amb el cap de l'Estat, la Presidència del Govern de la nació, les Corts Generals, les presidències dels consells de govern de les comunitats autònomes i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

b) L'adopció de disposicions de caràcter general.

c) La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs.

d) Les matèries en què es determini així per norma amb rang de Llei.

3. Les delegacions de competències i la seva revocació s'han de publicar al «Butlletí Oficial de l'Estat», al de la comunitat autònoma o al de la província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan delegant, i l'àmbit territorial de competència d'aquest.

4. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideren dictades per l'òrgan delegant.

(...)

5. La delegació és revocable en qualsevol moment per l'òrgan que l'hagi conferit. (...)»

Per tot això, resolc:

Primer.- Delegar la competència de la Gerència prevista a l'art. 12.4.18 dels Estatuts de l'IMAS per reconèixer obligacions derivades de contractacions menors, fins al límit que estableixin anualment les Bases d'execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, per a realitzar despeses amb caràcter previ a la formalització de la contractació menor, en els òrgans de contractació següents:

  • les Vicepresidències, dins l'àmbit de les respectives competències

  • les unitats funcionals amb autonomia de gestió (UFAG) que en cada moment hagi determinat la Presidència mitjançant resolució d'acord a l'art. 14 dels Estatuts

Tots els actes que es dictin hauran de fer constar expressament que es dicten en base a aquesta delegació .

Segon. Aquesta delegació entrarà en vigor dia 1 de gener de 2022.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

  

Palma, 27 de desembre de 2021

La directora gerent de l'IMAS

Mª Antonia Mas Bergas