Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 631226
Aprovació Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Búger, per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per el general coneixement es fa saber que, el 27 de desembre de 2021, es va aprovar la Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Búger corresponent a l'exercici 2021, mitjançant el Decret 2021-0130, següent:

“DECRET DE BATLIA

Expedient núm.: 402/2021

Assumpte: Decret OPO

Procediment: Planificació i Ordenació de Personal

D'acord amb l'obligació de les Corporacions Locals d'aprovar dintre del termini d'un mes, a comptar des de l'aprovació dels Pressuposts Generals de la Corporació, la Oferta Pública d'Ocupació, sense perjudici de no ser invalidant el incompliment d'aquest termini, l'Ajuntament de Búger ha dut a terme els tràmits pertinents per procedir a la seva aprovació i posterior publicació.  

Vist l'informe del Secretari de l'Ajuntament de Búger on s'indica el procediment a seguir per l'aprovació de l'Oferta Pública i s'identifiquen les places afectades per les corresponents taxes d'estabilització, així com, el percentatge de reposició generat durant l'exercici 2020.

Vist que no resulta necessària la negociació amb els delegats de personal, atesa la manca de places afectades per la taxa de reposició.

D'acord amb tot l'anterior i atenent a les facultats que m'atorga l'Article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local,

DISPÒS

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Búger per a l'any 2021, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL LABORAL

GRUP

SUBESCALA

Núm. Vacants

Taxa

C1

Administratiu/va urbanisme

1

Estabilització

C2

Auxiliar Centre de Salut

1

Estabilització

AP

Treballador/a Familiar

1

Estabilització

AP

Peó de Brigada

1

Estabilització

Segon. Publicar la present resolució en el taulell d'anuncis de la Corporació i seu electrònica, així com, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Búger, 28 de desembre de 2021

El batle Pere Torrens Escalas