Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 632220
Correcció d'errors oferta d'ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se advertit un error en el BOIB núm. 175 de data 23 de desembre de 2021, Sec. III – Pág. 51849, on s'ha publicat l'edicte oferta d'ocupació pública per Decret de Batlia 45/2021, en el qual s'ha observat un error a la redacció que ha de ser esmenat, pel present es subsana l'error en el sentit de que on diu:

Personal laboral:

Grup classificació

Categoria laboral

Vacant

Data d'adscripció

A2

Mestre/a 

d'educació infantil

01/09/1997

C2

Netejador/a

1

08/09/2014

C2

Oficial electricista brigada

1

23/07/2015

C2

Peó brigada

1

18/10/2018

C2

Peó brigada

1

15/07/2019

Ha de dir:

Personal laboral:

Grup classificació

Categoria laboral

Vacant

Data d'adscripció

A2

Mestre/a 

d'educació infantil

1

01/09/1997

C2

Netejador/a

1

08/09/2014

C2

Oficial electricista brigada

1

23/07/2015

 

Santa Eugènia, 9 de desembre de 2021

El batle Joan Riutort Crespí