Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 629208
Delegació de funcions de Batlia per absència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

FENT PÚBLICA LA SEGÜENT RESOLUCIÓ MUNICIPAL:

 <<DECRET DE BATLIA: Rosa Mª Bestard Pons, batlessa-presidenta de l'Ajuntament de Campanet (Comunitat Autònoma de les Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local: Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; RDLG 781/1986, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; i RD 2568/1986, d'aprovació del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT: Delegar l'exercici de les atribucions de Batlia de representar l'Ajuntament i presidir tots els actes públics que se celebrin en el terme municipal, dirigir el govern i l'administració municipals i convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, del 27/12/2021 al 2/1/2022, tots dos inclosos, en la Tinent de Batlessa 1ª: Maria Gual Rigo, per absència durant el període indicat>>

EL QUE ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT.

 

Campanet, 27 de desembre de 2021

El secretari Carlos A. Llorente Sánchez