Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 629271
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2022 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008), modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020), estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, entre les quals hi ha les de promoció de l'estalvi i la diversificació energètiques, la implantació d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica i la generació de noves tecnologies amb vista a permetre un desenvolupament més sostenible de l'ús de l'energia.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica té prevista, entre els objectius del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears —aprovat definitivament pel Decret 96/2005, de 23 de setembre, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 143, de 27 de setembre de 2005—, la planificació de les actuacions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de les Illes Balears, tant amb fonts d'energia convencionals com renovables, i, alhora, impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en cada un dels sectors econòmics, per tal de minimitzar, en la mesura que es pugui, l'increment de la demanda d'energia.

El Decret 33/2015, de 15 de maig, va aprovar la modificació del Pla Director Sectorial Energètic per tal de disposar d'un document de planificació territorial de les instal·lacions destinades a la producció d'energies renovables, que afavoreixi la utilització de cobertes de les edificacions i les petites instal·lacions.

Actualment, s'ha aprovat la normativa que regularà l'aplicació dels fons europeus de la Política de Cohesió 2021-2027. El Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats, preveu, com a data d'aplicació d'aquesta, l'1 de gener de 2021. En l'article 57, relatiu a l'elegibilitat, estableix que «La despesa serà elegible per a una contribució dels Fons si, en l'execució d'operacions, el beneficiari o el soci privat d'una operació d'APP hi ha incorregut i l'ha abonat entre la data de presentació del programa a la Comissió, o a partir de l'1 de gener de 2021 si aquesta data és anterior, i el 31 de desembre de 2029».

D'altra banda, el Reglament (UE) 2021/1058, de 29 de maig de 2018, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió, planteja que almenys el 30 % de l'ajuda FEDER es destini a l'objectiu polític 2 d'«una Europa més verda i baixa en carboni, promovent una transició energètica neta i equitativa, la inversió verda i blava, l'economia circular, l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i la gestió de riscs». L'actuació objecte d'aquesta convocatòria està clarament alineada amb aquest i contribueix a l'objectiu específic previst en l'article 2.b) del Reglament esmentat de «promoure les energies renovables».

L'import de la subvenció que obtenguin els projectes que s'hi presentin podrà estar cofinançat en un 60 %, d'acord amb el que s'aprovi en el PO FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Un dels agents demandants i consumidors d'energia elèctrica el constitueix el sector residencial, el qual s'aprovisiona d'energia que en la majoria de casos prové de la xarxa de distribució elèctrica, però de vegades també mitjançant la generació elèctrica in situ a través de grups electrògens i altres sistemes que en general són poc eficients i generen importants emissions de CO2.

El Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, modifica diverses disposicions de la Llei del sector elèctric i de la normativa relativa a l'autoconsum, amb l'objectiu d'eliminar els càrrecs a l'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables i simplificar la tramitació lligada a aquestes instal·lacions.

Pel que fa a les instal·lacions connectades a la xarxa, les regulacions normatives en el sector de les energies renovables, com el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, suposen un impuls important per a la implantació d'instal·lacions de generació d'energia solar fotovoltaica.

Tal com s'ha indicat abans, també hi ha edificis que disposen d'instal·lacions elèctriques sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, per a l'alimentació de les quals la generació d'energia solar fotovoltaica és una opció que contribueix a reduir les emissions de CO2, i per això hi ha la necessitat de noves infraestructures de distribució.

Així doncs, amb aquesta nova convocatòria s'intenta donar un impuls perquè incorporin aquesta font d'energia renovable i, per tant, redueixin el consum d'energia elèctrica procedent de la xarxa o d'equips electrògens, així com també les emissions de CO2.

Per ser subvencionables, les actuacions han de complir els criteris d'elegibilitat que s'han de determinar sobre la base de les normes nacionals, el Reglament de disposicions comunes i el Reglament específic del FEDER per al pròxim període 2021-2027. No obstant això, per permetre l'execució immediata de les actuacions, tenint en compte que l'objecte subvencionable en el marc d'aquesta convocatòria es basa en gran manera en anteriors cofinançades pel programa FEDER 2014-2020, s'aplicaran les condicions de subvencionabilitat actuals de l'Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020, modificada per Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, en tant no s'aprovi la corresponent al nou període de programació.

D'altra banda, les directrius comunitàries sobre ajuts estatals a favor del medi ambient (2008/C 82/01) preveuen, en els apartats 1.5.6 i 3.1.6, l'existència d'ajuts per tal d'augmentar el percentatge de fonts d'energies renovables en la producció energètica total i per facilitar l'accés al mercat d'aquestes fonts renovables.

Altrament, l'article 7.1 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia, estableix que les subvencions regulades en aquesta Ordre s'han de concedir amb subjecció als principis d'objectivitat, transparència, publicitat i concurrència, i que, com a regla general, el sistema de selecció ha de ser el concurs, a través de la comparació en un únic procediment de totes les sol·licituds presentades, de conformitat amb els criteris objectius que estableixen aquestes bases i els específics que fixin les convocatòries.

L'article 7.3 de l'Ordre esmentada estableix que, no obstant això, la selecció de les persones o entitats beneficiàries es pot dur a terme per procediments que no són el concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests casos, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.

L'objecte de la convocatòria és fomentar les instal·lacions fotovoltaiques davant la producció d'energia elèctrica amb combustibles més contaminants, per la qual cosa ja estan establerts prèviament uns criteris específics en la convocatòria i es considera que tots els peticionaris tenen els mateixos drets, que no calen la comparació ni la prelació i que està justificat que s'hagi optat per concedir les subvencions d'acord amb l'ordre d'entrada.

L'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018) i inclou aquesta convocatòria en l'apartat V.1.2.

Per tot el que s'ha exposat, vistos els informes preceptius, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia de les Illes Balears, i l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 que s'estableix en l'annex 1.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

(per suplència del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, BOIB n. 20 de 14-02-2021)

Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García- Mauriño 

 

ANNEX 1 Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

Primer

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 5 kWp de potència de pic per a l'exercici de 2022. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 5 kWp per a persones físiques i de fins a 100 kW per a comunitats de propietaris.

1.2 També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els nous sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques sempre que aquestes instal·lacions siguin aïllades.

1.3 No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents.

1.4 Aquests ajuts podran estar cofinançats en un 60 % dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears. I el cofinançament definitiu de l'actuació queda condicionat a l'aprovació d'aquest programa operatiu regional de les Illes Balears per al període 2021-2027..

1.5 Aquesta convocatòria queda condicionada a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2022.

Segon

Beneficiaris

2.1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l'apartat 4 d'aquesta Resolució en els habitatges o instal·lacions que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2.2. En cap cas el beneficiari pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell, a excepció que s'obtengui l'autorització prèvia de l'òrgan que concedeix la subvenció i que l'import subvencionable no excedeixi el cost en què incorre l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de fer en la justificació en els mateixos termes establerts per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.

Es considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals es doni alguna de les circumstàncies enumerades a continuació, d'acord amb l'article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions:

a) Les persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon.

b) Les persones físiques i jurídiques que tenen una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Els membres associats del beneficiari a què es refereix l'apartat 2 i membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei general de subvencions.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

e) Les societats que, d'acord amb l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, compleixin les circumstàncies requerides per formar part del mateix grup.

f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els que n'exerceixin l'administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que d'acord amb normes legals, estatutàries o acords contractuals tenguin dret a participar en més d'un 50 % en el benefici de les primeres.

 

Tercer

Import econòmic

3.1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 3.500.000 €. Les subvencions s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2022, en funció de la naturalesa dels beneficiaris, per les partides i els imports següents:

— 19701 731A01 78000.00 FF31111 o equivalent    3.500.000,00 €

3.2. Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

3.3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

3.4. Aquests ajuts podran estar cofinançats en un 60 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Quart

Actuacions i despeses subvencionables

4.1. Per a persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears són subvencionables:

a) Les inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum connectades a xarxa o aïllades, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 5 kWp. En el cas d'instal·lar una potència superior als 5 kWp, únicament se subvencionen els primers 5 kWp.

b) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques connectades a xarxa o aïllades amb una potència de pic per instal·lar de fins a 5 kW. En el cas d'instal·lar una potència superior als 5 kW, únicament se subvencionen els primers 5 kW. Els molins han d'integrar-se en el paisatge.

c) Les inversions en nous sistemes d'acumulació d'ió liti en instal·lacions aïllades, complementàries de les establertes en els apartats a) i b), de capacitat d'acumulació fins a 30 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys. En el cas d'instal·lar una capacitat superior als 30 kWh, únicament se subvencionen els primers 30 kWh.

4.2. Per a comunitats de propietaris són subvencionables:

a) Les inversions en noves instal·lacions (inclou les noves ampliacions d'instal·lacions existents) d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a xarxa, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 100 kWp. En el cas d'instal·lar una potència superior als 100 kWp, únicament se subvencionen els primers 100 kWp.

b) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 10 kW. En el cas d'instal·lar una potència superior als 10 kW, únicament se subvencionen els primers 10 kW. Els molins han d'integrar-se en el paisatge.

4.3. Totes les instal·lacions han de disposar d'un sistema de monitorització de l'energia elèctrica produïda per la instal·lació objecte de subvenció i que ha de tenir com a mínim les funcionalitats següents:

a) Ha de mostrar com a mínim la producció energètica renovable en termes diaris, mensuals i anuals, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes.

b) Addicionalment a l'anterior, el sistema pot mostrar dades addicionals com, per exemple: emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat per al propietari de la instal·lació.

c) Addicionalment a l'anterior, per a qualsevol actuació, aquesta mateixa informació ha de ser accessible a través de dispositiu mòbil.

4.4. No són subvencionables les instal·lacions fotovoltaiques o minieòliques que incorporin dispositius que impedeixin l'abocament instantani d'energia a la xarxa de distribució, a excepció dels casos en què aquest dispositiu sigui necessari per complir els criteris per a la determinació de la potència nominal màxima disponible de connexió (apartat 1 de l'annex I del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre).

4.5. No són subvencionables les actuacions que no compleixen el que disposa l'annex F del Decret 33/2015, sobre les mesures i condicions ambientals que han de complir les instal·lacions, amb esment especial de les condicions previstes per a la implantació de les plaques fotovoltaiques sobre el sòl.

4.6. En el cas d'instal·lacions aïllades, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habitabilitat, una còpia de la llicència d'obres o el certificat de final d'obra.

4.7. Les inversions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears i s'han de fer dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d'atorgament. Aquest termini no pot ser superior, en funció del tipus de beneficiari:

a) Als tres mesos comptadors des de la publicació en el BOIB de la resolució d'atorgament quan els beneficiaris siguin persones físiques (apartat 2.1.a d'aquesta convocatòria). 

b) Als sis mesos comptadors des de la publicació en el BOIB de la resolució d'atorgament per a comunitats de propietaris (apartat 2.1.b d'aquesta convocatòria).

4.8. En tot cas, la resolució d'atorgament no ha d'establir una data per a la realització de la inversió superior al 31 d'octubre de 2022.

4.9. Atès el caràcter d'incentiu dels ajuts, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver donat inici amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut. A aquest efecte, s'entén per «inici dels treballs» la data d'inici de les obres de construcció finançades per la inversió o la data del primer compromís en ferm per a la comanda d'equips o un altre compromís que faci irreversible la inversió, de les dues dates la més antiga. Els treballs preparatoris, com l'obtenció de permisos i la realització d'estudis previs de viabilitat, no es consideren com a «inici dels treballs».

4.10. Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud.

4.11. No són subvencionables l'adquisició de les instal·lacions o equips mitjançant lísing, ni cap altra fórmula d'arrendament financer en què els béns no siguin propietat del beneficiari. Tampoc no són subvencionables les instal·lacions aïllades que no acreditin la legalitat del lloc d'emplaçament on s'ubiquin.

4.12. Només és subvencionable una instal·lació per subministrament elèctric (CUPS).

4.13. L'IVA és subvencionable sempre que el beneficiari no el pugui recuperar o compensar.

Cinquè

Sol·licituds i documentació

5.1.  Les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, sens perjudici del que estableix l'apartat 1 de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

5.2. Les persones o entitats sol·licitants han de presentar una sol·licitud per a cada instal·lació.

5.3. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

a) El document normalitzat 1 de sol·licitud de subvenció d'aquesta convocatòria signat per la persona interessada. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent, en l'Ordre de bases (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008), com també que autoritza l'òrgan instructor del procediment perquè, si és procedent, obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant denegui expressament l'autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Aquest document ha d'incloure la declaració per part del sol·licitant de la realització de la instal·lació amb empreses vinculades, d'acord amb l'apartat 2.2 d'aquesta convocatòria.

b) L'autorització inclosa en el document normalitzat 1 per comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social; o, en cas d'oposar-s'hi, el certificat d'estar-ho; o bé la declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, quan la quantia de l'ajut no superi els 3.000 euros per persona beneficiària, de conformitat amb el que preveu la lletra f) de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

c) La memòria tècnica (document normalitzat 2), emplenat adequadament en tots els apartats.

d) Per raó de la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, quan l'import de la despesa subvencionable superi els imports establerts en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (40.000 € en el cas d'execució d'obres, o 15.000 € quan es tracta d'altres contractes), el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a assumir el compromís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat entitats suficients per dur-ho a terme.

L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa (document normalitzat 3).

e) El pressupost de les actuacions que s'han de dur a terme per part d'una empresa instal·ladora habilitada. Aquest pressupost s'inclou dins el document normalitzat 2 on s'han de detallar l'import de cada partida, tot això sense perjudici del que s'estableix en el punt d) anterior.

f) Si el promotor de l'actuació és una comunitat de propietaris ha d'aportar la documentació específica següent:

1r. La targeta d'identificació fiscal.

2n. El certificat de l'acord de la junta de propietaris de l'edifici, emès i signat pel secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, en el qual han de figurar els acords següents:

— L'aprovació de la realització de les instal·lacions.

— L'aprovació de la presentació de la sol·licitud de l'ajut en aquesta convocatòria.

3r. Un certificat, emès i signat pel secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, de l'acord de la junta de propietaris en què es va aprovar la designació del president, de l'administrador i/o del secretari de la comunitat.

4t. Un certificat, emès i signat pel secretari o administrador de la comunitat amb el vistiplau del president, que ha d'incloure la relació de persones comuneres, les quotes de participació corresponents i el total d'habitatges que integren l'edifici. També ha d'indicar que totes elles autoritzen l'òrgan gestor de les subvencions per obtenir —d'altres administracions— els documents justificatius del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Si no hi figura aquesta autorització, cada una de les persones comuneres ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

g) Per a les instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, el document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents indicats a l'apartat 4.4 d'aquesta convocatòria.

En el supòsit que algun dels documents esmentats, a causa de la tramitació d'altres expedients a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ja s'hagi presentat, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar o, si escau, en què es va emetre; que no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment corresponent i que no hagi sofert modificacions.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

5.4. Les notificacions s'han de fer per mitjans telemàtics amb els efectes que determinen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; tot això, sens perjudici del que estableix l'article 14.1 de la mateixa Llei.

5.5. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada.

5.6. Les persones o entitats sol·licitants han de comunicar immediatament a l'òrgan competent per resoldre qualsevol variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors d'aquest article, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sens perjudici que també es puguin incorporar d'ofici a l'expedient.

Sisè

Termini de presentació de les sol·licituds

6.1. El termini per presentar les sol·licituds és des del 17 de gener de 2022 fins al 29 de juliol de 2022 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

6.2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Setè

Procediment per resoldre els ajuts

7.1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

7.2. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

7.3. Una vegada que els tècnics d'aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar als interessats d'acord amb el que estableix el punt següent perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú. En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la subvenció. Les corresponents propostes de concessió i denegació dels ajuts han de contenir els beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció, i també els sol·licitants exclosos, amb el motiu de la causa d'exclusió.

7.4. D'acord amb el que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, els actes a què es refereixen els punts 2 i 3 anteriors s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat).

7.5. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dins el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, inversió sol·licitada, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut, terminis per presentar els justificants, enquadrament en el Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears 2021-2027 (objectiu temàtic, objectiu específic, camp d'intervenció i organisme amb senda financera) i absència de conflicte d'interessos de qui la dicta.

7.6. Sobre la justificació de l'actuació, en cas que l'expedient de pagament no tengui o no s'hagi presentat la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat.  

7.7. En cas que la justificació de l'actuació no comporti el pagament de la totalitat de la subvenció aprovada, s'ha de notificar al beneficiari mitjançant la seva publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat) perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú.

7.8. D'acord amb el que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, els actes a què es refereixen els punts 6 i 7 anteriors s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat).

Vuitè

Òrgans competents

Correspon al director general d'Energia i Canvi Climàtic l'ordenació i la instrucció del procediment. El director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre les propostes de resolució.

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions que posin fi al procediment.

 

Novè

Quantia dels ajuts

9.1. S'estableixen les quanties de subvenció següents:

a) Per a les instal·lacions fotovoltaiques, l'ajut total s'obtindrà d'acord amb l'expressió següent:

Ajut total = mv (€/kWp) x Pf (kWp)

On:

Pf és la potència de la instal·lació de generació en kWp.

mv és un mòdul que adopta els valors següents:

 

Beneficiari

Potència  

Valor mv (€/kWp) autoconsum individual

Valor mv (€/kWp) autoconsum col·lectiu o a través de la xarxa

Persones físiques

Pf ≤ 5 kWp

600 €/kWp

710 €/kWp

Comunitats de propietaris

Pf ≤ 10 kWp

600 €/kWp

710 €/kWp

10 kWp < Pf ≤ 100 kWp

450 €/kWp

535 €/kWp

b) Per a les instal·lacions eòliques, l'ajut total s'obtindrà d'acord amb l'expressió següent:

Ajut total = me (€/kW) x Pe (kW)

On:

Pe és la potència real de la instal·lació de generació en kW.

me és un mòdul que adopta els valors següents:

 

Beneficiari

 Potència

 Valor me (€/kW) autoconsum individual

 Valor me (€/kW) autoconsum col·lectiu o a través de la xarxa

Persones físiques

 Pe ≤ 5 kW

 2.900 €/kW

 3.350 €/kW

Comunitats de propietaris

 Pe ≤ 10 kW

 2.900 €/kW

 3.350 €/kW

c) Per a les instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques aïllades que incorporin sistemes d'acumulació d'ió liti, l'ajut total s'obtindrà d'acord amb l'expressió següent:

Ajut total = ma (€/kWh) x C (kWh)

On:

C és la capacitat del sistema d'acumulació en kWh.

ma és un mòdul que adopta els valors següents:

 

Beneficiari

Capacitat del sistema d'emmagatzematge

 Valor ma (€/kWh)

Persones físiques (instal·lacions aïllades)

C ≤ 10 kWh

490 €/kW

 

 10< C ≤ 30 kWh

350 €/kW

9.2. En tot cas, l'ajut final a percebre pel sol·licitant no pot superar el cost subvencionable total de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat.

9.3. En cas que el beneficiari rebi altres subvencions o ajuts per a la mateixa activitat o tipus d'actuació, l'import de les subvencions establertes en aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Desè

Pagament i justificació d'activitats

10.1. El pagament de la subvenció únicament es pot fer una vegada que s'ha dictat la resolució corresponent, s'ha justificat de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada i s'ha acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció.

La documentació per justificar-ho és la següent:

a) La sol·licitud de pagament (document normalitzat 4).

b) La memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats fetes, els resultats obtinguts i la declaració responsable sobre la realització de les tasques amb empreses vinculades a preu de mercat i la recepció d'altres ajuts (document normalitzat 5). També ha d'incloure la descripció del sistema de monitoratge incorporat, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

c) El document fotogràfic dels elements principals de la instal·lació (plaques solars, convertidor, etc.). La instal·lació ha d'incorporar l'adhesiu que s'adjunta com a document normalitzat 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'ha col·locat. Aquest adhesiu ha de tenir una mida mínima DIN A3 i ha d'estar situat a l'entrada de l'edifici o en un lloc visible al públic.

d) En el cas d'instal·lacions connectades a la xarxa pública de distribució, una còpia del justificant de presentació de la documentació i d'inscripció en el Registre d'autoconsum d'energia elèctrica de les Illes Balears.

e) En el cas d'instal·lacions de generació aïllades, el justificant del registre de la instal·lació davant la Direcció General de Política Industrial.

f) En el cas de sistemes d'acumulació per a instal·lacions aïllades, la garantia del fabricant amb una durada mínima de cinc anys.

g) La memòria econòmica (document normalitzat 6) justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha d'incloure:

1r. Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

2n. Les factures o els documents de valor probatori equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses. Les factures o els certificats d'obra han d'estar detallats per conceptes i preus unitaris, i han d'especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària.

3r. El justificant de pagament. Els justificants s'han d'acreditar d'alguna de les maneres següents:

— Amb una fotocòpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

— Amb una còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, amb l'extracte bancari corresponent del beneficiari de l'ajut en què ha de figurar el càrrec d'aquest xec o pagaré.

— En el cas de pagament mitjançant confirmació de pagaments, el venciment d'aquest ha de ser anterior a la data màxima de justificació de la subvenció.

No obstant això, per a les factures inferiors a 500 € (IVA inclòs) és justificant suficient el rebut de pagament signat i segellat pel proveïdor. No es considera vàlid el rebut amb un segell de pagat. No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 € (IVA inclòs).

4t. Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

10.2. En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver-ne notificat el requeriment, d'acord amb l'establert en punt 8 de l'apartat setè d'aquesta convocotòria.

10.3. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

10.4. La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

10.5. En el supòsit que no estigui justificada totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi acomplert, encara que parcialment, la finalitat per a la qual la subvenció es va concedir, aquesta s'ha de revisar i minorar proporcionalment pel que fa al que no s'ha justificat.

10.6. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent del que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Onzè

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris d'aquest tipus d'ajuts queden obligats a:

a) Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

c) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si escau, a l'entitat col·laboradora la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica; i acreditar-ho, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió. En tot cas, aquesta acreditació es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €.

e) Accedir a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General de Fons Europeus com a organisme intermedi del PO FEDER 2021-2027, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detecten irregularitats, es derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, amb les bases reguladores.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control, durant un període de cinc anys a partir del 31 de desembre de l'any en que l'Autoritat de Gestió efectuï el darrer pagament al beneficiari.

h) Assegurar les mesures d'informació i publicitat. En totes les mesures d'informació i publicitat s'ha de reconèixer l'emblema de la UE i la referència del FEDER (documentació administrativa, activitats i actes públics, difusió en mitjans de comunicació, publicacions, cartelleria, pàgina web). La resolució d'aprovació de l'operació cofinançada i les publicacions fetes en el DOUE/BOE/BOIB han de recollir expressament la menció següent: «Aquest projecte podrà ser objecte de cofinançament en un 60 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears».

i) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins els terminis que estableixi la convocatòria i, si escau, la resolució corresponent o les seves modificacions.

j) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys següents al pagament final al beneficiari.

k) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

l) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions i ajuts d'Estat (el Reglament [UE] 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014; el Reglament [UE] 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, de minimis, i l'Ordre FP/1979/2016, de 29 de desembre, modificada per l'Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, o la norma de subvencionalitat que resulti d'aplicació per al nou període de programació 2021-2027), cal tenir en compte les modificacions dels Reglaments de minimis i d'exempció per categories: (el Reglament UE 2021/1237 de la Comissió de 23/07/2021 i el Reglament 2020/972, etc.) per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats).

m) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades amb l'operació cofinançada, o bé un codi comptable separat.

n) Disposar de tots els documents sobre la despesa que resultin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

o) Acceptar la inclusió del beneficiari dins la llista d'operacions.

p) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons el que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

q) S'ha d'informar el públic del suport obtingut pel FEDER. S'ha de fer una breu descripció en el lloc web —si se'n disposa— de l'operació, de manera proporcionada al nivell de l'ajut obtingut, els objectius i resultats; i s'ha de destacar el suport financer de la Unió Europea. Per facilitar el compliment d'aquesta obligació, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha de facilitar un codi HTML que ha d'incorporar aquesta informació i que el beneficiari ha d'inserir a la seva pàgina web.

 

Dotzè

Lluita contra el frau

Qualsevol persona que estigui assabentada de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, en el marc d'aquesta convocatòria, pot comunicar aquests fets al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei a l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei. La pàgina web de la Direcció General de Fons Europeus inclou un accés directe per a la comunicació de possibles casos de frau o irregularitat.

 

​​​​​​​Tretzè

Tramitació telemàtica

Les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, sens perjudici del que estableix l'apartat 1 de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

Catorzè

Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'enllaç web http://energia.caib.cat, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada següent:

  • Document 1. Sol·licitud de subvenció

  • Document 2. Memòria tècnica

  • Document 3. Llista de pressuposts sol·licitats

  • Document 4. Sol·licitud de pagament

  • Document 5. Memòria d'actuació

  • Document 6. Memòria econòmica

  • Document 7. Model d'adhesiu per incorporar en les instal·lacions

Quinzè

Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020), i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.