Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 628713
Aprovació de l’Oferta pública d’Ocupació per a l’any 2021 de l’Àrea de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna i deixar sense efecte l’Oferta pública d’Ocupació per a l’any 2020 de l’Àrea de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 29 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma, va aprovar el següent:

ACORD

PRIMER.- Deixar sense efecte l'Oferta pública d'Ocupació per a l'any 2020 de l'Àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna, d'acord amb els antecedents de fet exposats al present acord.

SEGON.- Aprovar l'Oferta pública d'Ocupació per a l'any 2021 de l'Àrea de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna, d'acord amb la normativa aplicable i les limitacions establertes a l'article 19 de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

Per als sector regulats a l'art. 19.Ú.5 i 7 de la Llei 11/2020 a dalt esmentada, serà la següent:

    TORN LLIURE:

PLAÇA/CATEGORIA

TOTAL

Escala

GRUPO

Subgrup

Subescala

POLICIA

41

ADMON ESPECIAL

C

C1

SERVEIS

ESPECIALS

COMISSARI/ÀRIA

2

ADMON ESPECIAL

A

A1

SERVEIS ESPECIALS

MAJOR

1

ADMON. ESPECIAL

A

A1

SERVEIS ESPECIALS

 

TOTAL

44

 

PROMOCIÓ INTERNA:

PLAÇA/CATEGORIA

TOTAL

Escala

GRUPO

Subgrup

Subescala

OFICIAL/A

17

ADMON ESPECIAL

C

C1

SERVEIS ESPECIALS

INSPECTOR/A

2

ADMON ESPECIAL

A

A2

SERVEIS ESPECIALS

 

TOTAL

19

 

TERCER.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement al que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 29 de desembre de 2021

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terron