Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 631378
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts a la raça autòctona 2021 (concessió i pagament) (exp. 3401-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de setembre de 2021, va aprovar la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM per al foment de les races autòctones de Menorca.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Consell Executiu del CIM en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 82 de 20 de juny de 2019).

2. La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 30.000 € de la partida 5.41240.4890000.

3. El termini de presentació de sol·licituds va ser a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, que va ser dia 5 d'octubre de 2021, al BOIB núm. 136, fins al 31 d'octubre de 2021. En aquest termini s'han presentat tres sol·licituds. Els tres sol·licitants compleixen els requisits de la convocatòria.

4. L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, entre dia 1 de novembre de 2020 i dia 31 d'octubre de 2021, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també les despeses derivades de les tasques que duen a terme les associacions, per promocionar aquests productes.

5. El punt 4 de les bases enumera les activitats subvencionables i el punt 7 indica la documentació que han de presentar els sol·licitants dels ajuts.

6. El punt 8 de les bases indica la prelació i valoració de les sol·licituds. Per a la concessió de les subvencions previstes s'estableix que es tindrà en compte el criteri següent: cens mitjà de cada explotació, obtingut de la divisió entre el nombre d'animals inscrits en el llibre genealògic i el nombre d'afiliats a cada associació:

a) < 20 caps : 4 punts

b) 20-40 caps: 5 punts

c) > 40 caps: 6 punts.

Segons el resultat en la puntuació correspondran les quantitats següents:

a) menys de 5 punts: 6.000 €

b) igual o més de 5 punts: 12.000 €

7. El punt 12.1 de les bases preveu la presentació de la justificació de les despeses objecte de subvenció juntament amb la sol·licitud.

8. Dia 25 de novembre de 2021 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts i va emetre la seva proposta.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir i tramitar el pagament, per un import total de 26.078,26 €, dels ajuts següents de la convocatòria d'ajuts de minimis del CIM pel foment de les races autòctones de Menorca, per tal de compensar el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també per les despeses derivades de les tasques que hagin dut a terme les associacions per promocionar aquests productes, entre l'1 de novembre de l'any 2020 i el 31 d'octubre de 2021, amb càrrec a la partida 5.41240.4890000 del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2021:

BENEFICIARI

NIF

Puntuació (base 8.1)

Import màxim corresponent (base 8.2)

Import justificat elegible

 

Proposta de concessió i pagament

 

Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça de Menorca

G07877459

5

12.000,00 €

12.139,52 €

12.000,00 €

Associació de l'Ovella Autòctona de Menorca

G07850977

6

12.000,00 €

8.093,42 €

8.093,42 €

Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina

G07400658

4

6.000,00 €

5.984,84 €

5.984,84 €

TOTAL

 

 

 

 

26.078,26 €

Aquests ajuts, en virtut de la seva naturalesa específica, com a ajuts de minimis, estan sotmesos, al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316 de 21 de febrer.

Segon. Remetre a la BDNS aquest acord en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1b de la LPACAP).

Tercer. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears per tal que tengui els efectes que corresponguin.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 27 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)