Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 625647
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 43è Pla d'assegurances agràries combinades

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les assegurances agràries combinades estan regulades per la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d'assegurances agràries combinades i pel Reial decret 2329/1979, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, sobre assegurances agràries combinades.

D'acord amb la normativa esmentada, el Consell de Ministres va aprovar el 43è  Pla d'assegurances agràries combinades mitjançant Resolució de 2 de desembre de 2021 (BOE 295, de 10-12-2021),el qual contempla una sèrie d'ajudes que compleixen el que estableixen les Directrius de la Unió Europea aplicables a les ajudes estatals en els sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C204/01), prorrogades fins al 31 de desembre de 2022. Entre aquests, es troba el règim d'ajudes SA.42697, corresponent a les assegurances agràries.

La conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca, des de 1991, ha anat col·laborant en la promoció de les assegurances agràries, mitjançant una subvenció complementària a la concedida per l'organisme autònom Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

Dia 17 de març de 2005 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, l'objecte de la qual inclou, a l'article 1.2 e), la contractació d'assegurances sobre béns agraris i pesquers.

Atès el que estableix el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, que en el seu article 2 a) assenyala que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i altres règims d'ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.

D'acord amb allò que estableix l'Ordre de la Consellera d'Agricultura i Pesca, de 23 de desembre de 2005, que disposa que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, en l'annex 1 s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1 g) del Decret 64/2005, de 10 de juny i a proposta del director gerent del FOGAIBA dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes, de l'any 2022, corresponents al 43è  Pla d'assegurances agràries combinades i destinades a promoure la contractació de les assegurances agràries; d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.

2. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de quatre-cents mil euros  (400.000,00€), amb possibilitat d'ampliar-ne els crèdits que s'hi destinen, amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA.

2. En qualsevol cas, aquesta convocatòria queda subjecta a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades en els pressuposts del FOGAIBA de l'any 2022.

Tercer

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta Resolució els subscriptors de pòlisses d'assegurances agràries, ja siguin persones físiques o jurídiques,  d'alguna de les línies d'assegurances agràries indicades a l'apartat quart de la present Resolució, que figurin a la Base de Dades per al  Control Integral d'Accés a Subvencions (CIAS), que facilitarà ENESA a l'any 2022.

No podran ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajudes les grans empreses ni les empreses dedicades a la transformació i la comercialització de productes agrícoles. A efectes d'identificar les grans empreses, s'haurà de tenir en compte la definició continguda a l'annex I del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

D'altra banda, tampoc en podran ser beneficiàries les empreses en crisi ni les subjectes a una ordre de recuperació emesa en virtut d'una decisió anterior de la Comissió, per la qual una ajuda es declara il·legal.

2. Els requisits generals establerts en el punt 1 s'hauran de mantenir durant un termini no inferior a un any a comptar des de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

3. No podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta Resolució les persones, les entitats o les associacions que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no incórrer en aquestes prohibicions s'efectuarà de la manera prevista a l'apartat 6 de l'esmentat article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiaris de les subvencions previstes a la present Resolució les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

5. La contractació de la pòlissa d'assegurança constitueix una declaració de l'assegurat de reunir els requisits exigits a la present convocatòria i a les normes reguladores sobre subvencions i ajudes públiques.

6. Els requisits prevists en aquest apartat es comprovaran, d'ofici, per part del FOGAIBA mitjançant consulta a la Base de dades de subvencionalitat d'ENESA. 

Quart

Actuacions subvencionables

Constitueix actuació subvencionable la formalització, entre la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB i el 31 de desembre de 2022, d'un contracte d'assegurança agrària de qualsevol de les següents línies d'assegurances agràries, fixades pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, d'acord amb les condicions establertes en la Resolució de 2 de desembre de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica l'Acord de Consell de Ministres de 30 de novembre de 2021, pel que s'aprova el 43è Pla anual d'assegurances agràries combinades (BOE 295, de 10-12-2021), o en el Plans anuals d'assegurances agràries combinades aprovats anteriorment:

a) Assegurances agrícoles i ramaderes (annex I del Pla). No seran subvencionables les línies d'assegurança per a explotacions forestals.

b) Assegurança per a la cobertura de les despeses derivades de la retirada i destrucció d'animals morts a l'explotació (annex III del Pla). 

 

 

Cinquè

Quantia de les ajudes

1. En relació a les pòlisses d'assegurança corresponents al 43è Pla, l'import de l'ajuda a concedir pel FOGAIBA serà del 32,50 % de la prima comercial base neta de l'assegurança.

L'import total de l'ajuda concedida juntament amb l'ajuda que, per a la mateixa finalitat, atorgui el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través d'ENESA, no pot superar el 65 % del rebut de la prima.

2. En relació a les pòlisses d'assegurança corresponents a Plans anteriors, l'import de l'ajuda a concedir pel FOGAIBA serà el percentatge fixat en el Pla respectiu.

Sisè

Sol·licituds

La formalització de la corresponent pòlissa de contracte de l'assegurança, per part dels beneficiaris, tendrà la consideració de sol·licitud d'ajuda sempre que es dugui a terme en els terminis de subscripció establerts per la normativa vigent i estigui correctament emplenada o hagi estat corregida, en el seu cas, per AGROSEGURO, tant pels elements del contracte, d'acord amb el que hi preveu la normativa aplicable, com per les dades necessàries per a la determinació de l'ajuda corresponent a la pòlissa subscrita.

Setè

Selecció de beneficiaris i criteris objectius i de preferència

La selecció dels beneficiaris de les ajudes es durà a terme mitjançant el procediment individual, en els termes establerts a l'article 6.3 b) de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005. D'acord amb això, les sol·licituds d'ajuda es podran resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini previst a l'apartat sisè d'aquesta Resolució, a mesura que les sol·licituds vagin entrant en el registre del FOGAIBA o de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. En cas d'exhaurir-se els crèdits destinats a la convocatòria, això implicarà necessàriament la suspensió de la concessió de noves ajudes, mitjançant una resolució del president del FOGAIBA, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vuitè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA.

2. La resolució dels expedients l'haurà de dictar el vicepresident del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, sobre la base de l'informe previ de la unitat  gestora en el qual s'acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i això servirà de notificació als interessats, conforme a allò que preveu l'article 21.4 del Text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La instrucció del procediment de concessió de les ajudes ha d'incloure, a la vista de les certificacions emeses per AGROSEGURO respecte a les formalitzacions d'assegurances agràries, l'elaboració d'un informe tècnic que acrediti que s'han complert les prescripcions establertes a la present Resolució. Per realitzar l'informe esmentat es comprovarà un 1% de les declaracions d'assegurances incloses a la certificació, amb un mínim d'una. Aquesta comprovació es farà d'ofici, ja que Agroseguro ha donat accés a la web corporativa on es guarda còpia de totes les pòlisses d'assegurança i de les seves modificacions.

Amb aquesta mostra es comprovarà l'existència de les pòlisses certificades i en relació a les dades certificades d'aquestes pòlisses, es comprovarà si el càlcul de l'ajuda s'ha fet d'acord amb aquesta convocatòria.

A l'objecte de comprovar els percentatges d'ajuda aplicats, s'haurà d'aportar la relació d'ajudes atorgades per ENESA o, si n'és el cas, s'haurà de permetre l'accés directe a AGROSEGURO per tal de poder realitzar la comprovació esmentada, i es tendrà en compte el següent:

a) El límit d'error admissible entre les dades dels suports i les dades contingudes a les declaracions recollides en els mostrejos (corregits, en el seu cas, per tal d'adaptar-los a les ordres reguladores de l'assegurança), s'estableix en el 0,3% del nombre total de declaracions de la mostra.

b) Si es comprova un percentatge d'error superior al límit d'error establert, AGROSEGURO s'obliga a corregir a la liquidació posterior les dades de les declaracions d'assegurança en la qual s'haguessin manifestat els errors.

3. El termini màxim per a dictar la resolució és de sis mesos a comptar des de la presentació, per part d'AGROSEGURO, de les certificacions previstes en el punt anterior. Les resolucions es notificaran mitjançant publicació en el BOIB, una vegada a l'any, de totes les resolucions efectuades per a aquesta convocatòria.

4. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, comptat des del dia següent de la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Novè

Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions dels beneficiaris les establertes a l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i a l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005.

2. El règim jurídic aplicable per l'incompliment de les obligacions assenyalades serà el que preveu el Text refós de la Llei de subvencions i comprendrà des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Desè

Justificació i pagament de les ajudes

1. El termini per a justificar la realització de l'actuació o de les despeses objecte de subvenció acabarà el 31 de desembre de 2022.

2. L'import de l'ajuda concedida serà deduït de l'import a abonar per l'assegurat en el moment de subscriure la pòlissa i serà abonat directament pel FOGAIBA a l'Agrupació espanyola d'entitats asseguradores de les assegurances agràries combinades SA (AGROSEGURO), de conformitat amb el conveni subscrit a tals efectes, quan s'hagi justificat el compliment de la finalitat i de l'aplicació de la subvenció, amb autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA.

3. El pagament a AGROSEGURO de l'import que, en concepte d'ajuda correspongui a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en forma de descompte de l'import de la pòlissa, s'efectuarà contra les certificacions de liquidació “definitiva-parcial” referents a les declaracions d'assegurances agràries correctament subscrites i acceptades, d'acord amb el procediment següent:

AGROSEGURO presentarà davant el FOGAIBA les certificacions de liquidació amb caràcter “parcial” per incloure totes les declaracions d'assegurança processades fins aquest moment. I “definitiva” perquè la liquidació inclourà totes les declaracions d'assegurança processades fins aquest moment incloses les possibles modificacions que sobre cadascuna d'elles s'hagin pogut realitzar i la subsanació, per errors en la formalització, que s'hi hagin realitzat.

4. Els pagaments es duran a terme en el termini de dos mesos comptats des de la presentació de la liquidació “definitiva-parcial”.

Onzè

Compatibilitat

Les ajudes objecte de la present convocatòria són compatibles amb les ajudes que per a la mateixa finalitat pugui rebre el beneficiari de qualsevol administració pública o d'una altra entitat pública o privada, sense que, en cap cas, l'import rebut, aïlladament o conjuntament, superi el valor de les despeses originades per la realització de les activitats i amb els límits indicats a l'apartat cinquè d'aquesta Resolució.

Dotzè

Publicació

Aquesta Resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño