Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 630932
Resolució del director general d’Esports per la qual s’aprova el programa oficial de competició autonòmic del Pla anual de l’activitat física i esportiva per a l’edat escolar de les Illes Balears de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears estableix a l'article 10.1.d, com una de les competències de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la de convocar i regular els programes de promoció esportiva d'àmbit balear, que es duran a terme amb col·laboració amb els consells insulars, així com les fases finals de les competicions que incloguin els programes esmentats.

Les lletres c i m de l'article 11 disposen, respectivament, que són competències dels consells insulars, la de planificar, en col·laboració amb la resta d'administracions públiques, fomentar i executar els programes d'esport escolar i d'esport per a tothom, i la d'establir i finançar la participació d'esportistes que, com a representants de cada consell insular, participin en competicions autonòmiques, en col·laboració amb les seves delegacions insulars. Així mateix, la lletra q d'aquest article atribueix als consells insulars qualsevol altra competència que els confereixi aquesta Llei o la normativa que la desplegui.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el  Decret 12/2019, de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que l'òrgan competent en matèria esportiva és la Direcció General d'Esports, adscrita a la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Així doncs, en exercici de les competències que estableix aquest marc legal, la Direcció General d'Esports assumeix el finançament de les finals del programa de competició, que inclou els allotjaments, manutencions i trasllats en autocar dels i de les esportistes de les Illes Balears per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, mitjançant la licitació del contracte administratiu corresponent i les subvencions pels desplaçaments a les illes seu del campionat.

Pel que fa al paper de les federacions esportives de les Illes Balears, en relació amb l'activitat esportiva en edat escolar, l'article 53 de la mateixa Llei estableix que l'administració esportiva de les Illes Balears pot delegar en les federacions esportives, en l'ús de les seves competències i sota criteris de coordinació i tutela, entre altres funcions, la següent:

a) L'ordenació, la qualificació i la supervisió de les competicions esportives respecte de les federacions esportives de les Illes Balears i sempre que en els estatuts i reglaments respectius així es determini, llevat de les competicions de tipus professional, que continuen sent competència i funció pròpia de l'administració esportiva de les Illes Balears.

L'article 6 de la Llei 14/2006 recull, com a principis generals que han de regir les polítiques esportives de les administracions públiques de les Illes Balears, els següents:

a) La coordinació i la complementarietat entre les administracions públiques i entre aquestes i les entitats esportives o altres entitats de promoció de l'esport.

b) La coherència de totes les actuacions de les administracions públiques amb els valors i les finalitats que estableix aquesta llei.

c) La planificació de l'activitat pública en matèria d'esports, amb participació de les entitats esportives i de la resta d'organitzacions de promoció de l'esport.

D'altra banda, cal tenir en compte que les administracions públiques, en les relacions entre elles i en l'exercici de les competències respectives, han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència, de planificació i direcció per objectius i control de la gestió i avaluació dels resultats de les polítiques públiques, responsabilitat per la gestió pública, bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional, col·laboració i coordinació, jerarquia, entre d'altres, d'acord amb el l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dels articles 61 i 70 es desprèn la coordinació imprescindible entre les federacions i l'administració autonòmica esportiva. Així doncs, els preceptes esmentats estableixen, respectivament, que:

Article 61

Les federacions esportives de les Illes Balears han de dirigir i regular les activitats pròpies de les seves modalitats esportives desenvolupades a les Illes Balears en coordinació amb l'administració autonòmica esportiva.

 

Article 70

Les federacions esportives de les Illes Balears han d'informar l'administració esportiva de les Illes Balears dels seus programes i de les seves activitats, tant dels d'àmbit autonòmic com dels d'àmbit estatal o internacional.

D'acord amb l'article 19.1 de la Llei 14/2006, l'administració esportiva de la comunitat autònoma ha d'aprovar el programa d'esport en edat escolar, en el qual s'ha de determinar el conjunt d'activitats fisicoesportives que s'han d'implantar per fomentar la pràctica de l'activitat esportiva organitzada en l'àmbit de la població en edat escolar. I segons l'apartat 2 del mateix precepte, en l'elaboració del programa de l'esport en edat escolar, l'administració esportiva de la comunitat autònoma ha d'afavorir la participació dels consells insulars i els ens locals de les Illes Balears, de les entitats esportives de la comunitat autònoma i, si s'escau, d'altres entitats públiques i privades interessades en el desenvolupament de l'esport en aquest sector de població.

L'article 20 estableix que:

1. L'execució dels programes d'esport escolar correspon, en els àmbits territorials respectius, a les administracions esportives de les Illes Balears que, en cada cas, tinguin atribuïda la competència.

2. Les administracions esportives competents han de canalitzar la pràctica esportiva escolar mitjançant els centres docents, les federacions esportives de les Illes Balears i, si s'escau, altres entitats esportives o de promoció de l'esport.

En desenvolupament d'aquesta Llei s'ha dictat, entre altres, el Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l'activitat esportiva en edat escolar a les Illes Balears. Segons l'article 5 d'aquest Decret, un dels àmbits de participació amb relació a l'activitat física i esportiva per a l'edat escolar és la competició, adreçada als esportistes en edat escolar interessats en desenvolupar un més alt nivell esportiu d'àmbit federatiu.

Cal destacar l'article 6 del Decret, que regula els valors de l'esport en edat escolar, i estableix expressament que:

L'esport en edat escolar ha de tenir especialment en compte la formació en valors de les persones que el practiquen, per la qual cosa els agents que hi participen, tant les entitats esportives, amb el seu personal directiu, coordinador, tècnic i monitor, com també les famílies, han de parar esment especial en la promoció del joc net i del respecte de les normes. Igualment, s'ha de parar esment especial en el desenvolupament dels valors relacionats amb la feina en equip, la companyonia i la consideració de les persones adversàries, el respecte i la tolerància en consonància amb la integració de tothom sense discriminació per raó de sexe, oferint les mateixes oportunitats de créixer a través de l'esport sense perdre el dret a ser diferent i a la igualtat d'oportunitats a través de la integració i del reconeixement de les identitats minoritàries, ja sigui per raó de capacitats o de procedència.

L'article 11 regula el contingut i l'aprovació del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar de les Illes Balears, i disposa el següent:

  1. El Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar de les Illes Balears és constituït pels programes d'activitat física i esportiva per a l'edat escolar en els àmbits de promoció, iniciació i competició, promoguts a iniciativa de l'Administració del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, i amb la col·laboració de les federacions esportives, dels ajuntaments i de les entitats esportives balears, en general.
  2. La proposta d'inclusió de programes d'activitat física i esportiva per a l'edat escolar en el Pla s'ha de fer anualment a la Comissió Tècnica Permanent del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar de les Illes Balears prevista en l'article 14.
  3. El Pla té caràcter anual, ha de recollir la totalitat dels programes específics inclosos i ha d'aprovar-se per resolució del titular de la Direcció General d'Esports abans de l'inici de l'any escolar. En la resolució s'han de determinar, com a mínim, l'òrgan o entitat responsable de la convocatòria i l'organització, la gestió i el finançament de cada programa.

I segons l'article 12.3, els programes inclosos en l'àmbit de la competició escolar s'han d'adreçar a:

a) Desenvolupar activitats o competicions específiques d'esport en edat escolar de modalitats o especialitats esportives de temporada relacionades amb l'àmbit federatiu i competitiu.

b) Iniciar i fer progressar els infants esportistes en el rendiment esportiu.

c) Correlar l'educació en valors i l'àmbit competitiu com a valor fonamental de la pràctica esportiva.

Per tot això, dict la següent:

Resolució

1. Aprovar el Programa de finals de la competició autonòmica del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar de les Illes Balears de 2022, d'acord amb l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Instar als Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a que hi participin amb els esportistes que els representin, segons el procediment establert per la Comissió Tècnica Permanent del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar a les Illes Balears.

3. Instar a les federacions esportives de les Illes Balears, que són les entitats esportives competents, a què presentin les seves propostes d'ordenació tècnica de les finals de les Illes Balears per organitzar el programa de competició oficial en edat escolar de 2022 i es coordinin amb les administracions esportives per a una correcte planificació de les finals d'esport en edat escolar de les Illes Balears.

4. Atorgar als primers classificats de cada categoria i gènere el distintiu de campiones o campions de les Illes Balears.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda

 

ANNEX 1 Finals de les Illes Balears d'esport en edat escolar de 2022

ESPORTS i DISCIPLINES, PER CATEGORIES i GÈNERE, DE LES FINALS OFICIALS DEL PROGRAMA DE COMPETICIÓ D'ESPORT EN EDAT ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS DE 2022

ILLES - SEUS

MESOS

CROS SUB 18 i SUB 16, FEM i MASC

MA

FEBRER

TENNIS TAULA INF i CAD, FEM i MASC

ME

FEBRER

KARATE I PARAKARATE INF i JUV, FEM i MASC

MA

MARÇ

JUDO INF i CAD, FEM i MASC

ME

MARÇ

VELA, FEM i MASC optimist (sub 16)

MA

MARÇ

VOLEIBOL INF FEM I MASC

MA

ABRIL

CICLISME EN RUTA INF i CAD, FEM i MASC

ME

MAIG

BÀDMINTON sub 15 i 17, FEM i MASC

EI

ABRIL

HANDBOL INF FEM

MA

ABRIL

HANDBOL INF MASC

MA

ABRIL

HANDBOL CAD FEM

MA

ABRIL

HANDBOL CAD MASC

MA

ABRIL

GIMNÀSTICA RÍTMICA INF i CAD FEM

MA

ABRIL

BÀSQUET CAD, FEM i MASC

MA

MAIG

TENNIS INF, FEM i MASC

EI

MAIG

ESCACS sub 12, 14 i 16, FEM i MASC

EI

MAIG

VOLEIBOL CAD FEM

MA

MAIG

TIR AMB ARC INF i CAD, FEM i MASC

EI

MAIG

TENNIS CAD, FEM i MASC

FO

MAIG

FUTBOL INF MASC

MA

MAIG

BÀSQUET INF, FEM i MASC

ME

MAIG

ATLETISME sub 16 i sub 18, FEM i MASC

MA

MAIG

FUTBOL CAD MASC

ME

MAIG

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA INF i CAD FEM

MA

MAIG

NATACIÓ ALEVÍ, FEM i MASC

MA

MAIG

PIRAGÜISME

EI

MAIG

Per circumstàncies de força major es podrà modificar l'illa seu i el mes.

MA= Mallorca; ME=Menorca ;EI=Eivissa; FO=Formentera

FEM= Femenina; MASC= Masculina; CAD= Cadet;  INF= Infantil