Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 629600
Resolució de sol·licitud de la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears (relació 3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 27 de desembre de 2021, la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa ha dictat la Resolució número 2021000152, del tenor literal següent:

«En data 14 de març de 2020 el Govern de l'Estat espanyol va aprovar el Reial decret 463/2020 de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), pel qual es va declarar la situació d'alarma a tot l'estat espanyol, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19. El Reial decret, que inicialment tenia una vigència de 15 dies naturals, va ser prorrogat mitjançant Reials decrets 487/2020, de 10 d'abril, i 492/2020, de 24 d'abril. Una vegada finalitzada la vigència d'aquest estat d'alarma, han estat les Comunitats Autònomes les que encarregades d'anar establint, d'acord amb la situació de la pandèmia en cada zona, un seguit de mesures extraordinàries d'efecte immediat, encaminades a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En data 25 d'octubre de 2020 el Govern de l'Estat espanyol va decretar una nova declaració d'estat d'alarma que es va traduir en restriccions de la mobilitat i d'horaris per tal de controlar l'expansió de la pandèmia, restriccions que han de gestionar les Comunitats Autònomes.

Davant aquest context, les administracions públiques han prioritzat les polítiques d'impuls de l'activitat econòmica i han destinat recursos extraordinaris a garantir actuacions dirigides a fomentar la inversió pública, cercant així una reactivació immediata però també a mig i llarg termini que permeti consolidar l'activitat durant uns anys.

En aquest sentit, tenint en compte les noves restriccions de l'activitat econòmica derivades de l'Acord del Consell de Govern de data 11 de gener de 2021, en data 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de reactivació econòmica i diversificació social signat el mes de juliol de 2020, es varen acordar noves mesures econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes dels tancaments dels diferents sectors econòmics afectats per les mesures dràstiques adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Dins d'aquestes mesures es troba la creació d'un fons obert a tots els sectors productius afectats per les restriccions, dotat amb 30 milions d'euros, finançat a parts iguals entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars.

La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar el efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19, concretament en l'art. 32, modificat per la disposició final primera del Decret llei 1/2021, de 25 de gener (BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021) i que preveu que “(...) els municipis i els consells insulars, i també els ens instrumentals o dependents respectius, sens perjudici de l'exercici, en qualsevol moment, de les competències esmentades i de la resta de competències que els són pròpies d'acord amb la normativa local, poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els territoris municipals i insulars respectius.”

El Consell Insular d'Eivissa va aprovar, en el Consell Executiu de data 1 de febrer de 2021, un conveni amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres que consta en el present expedient amb CSV núm. 13525176567727511730.

En data 28 de setembre de 2021, es va formalitzar una Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres que consta a l'expedient amb CSV núm. 13525176742025601313, en el sentit d'ampliar el període per a la realització de convocatòries a tot l'any 2021, i incloure altres sectors afectats que no havien estat inclosos en el conveni i per tant en la convocatoria publicada el 6 de febrer de 2021, com és el cas d'agències de viatges, parcs aquàtics, firaires i empreses de realització d'esdeveniments.

El Consell Insular d'Eivissa va aprovar les bases de la convocatòria extraordinaria d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges,, que varen ser publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 141, de 14 d'octubre de 2021, i l'extracte de la convocatòria el dia 19 d'octubre de 2021, en el BOIB núm. 143. Aquestes bases varen ser publicades a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), amb núm. referència IGAE 590115.

La línia de subvencions està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 (BOIB núm. 20 de data 15-02-20), amb modificació publicada en el BOIB núm. 13, de data 30 de gener de 2021.

L'objectiu principal que es pretén assolir amb aquesta convocatòria és concedir ajudes a les persones físiques i jurídiques amb activitat en actiu i establiment obert (en el cas de que l'activitat es realitzi a un establiment) a l'illa d'Eivissa, que es varen veure afectats per les mesures de salut pública per contenir la Covid-19, adoptades per l'Acord del Consell de Govern de dia 11 de gener de 2021 pel qual s'estableix el nivell 4 d'alerta sanitària a Eivissa.

Les ajudes pretenen compensar el perjudicis econòmics provocats per les restriccions i proporcionar liquiditat per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica dels sectors de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses am dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges.

El crèdit previst per a aquesta convocatòria és de dos milions setanta mil euros (2.070.000,00 €), dels quals el Govern Balear ha aportat un import de 885.000 € i el Consell Insular d'Eivissa ha aportat l'import restant que són 1.185.000 €, de conformitat amb el Conveni formalitzat amb la Comunitat Autònoma el dia 1 de febrer de 2021, i modificat en data 28 de setembre de 2021.

Dins el termini establert a la convocatòria i al seu extracte, ha tengut entrada al Consell Insular d'Eivissa de forma telemàtica la sol·licitud i documentació prevista en la convocatòria per part de la persones relacionades als punt quart i cinquè de l'acord.

Consta a l'expedient, l'informe de seguiment de la subvenció de data 23 de desembre de 2021, de conformitat amb l'establert a l'art. 88.3 de la LGS.

El Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, “l'activitat competencial pròpia del Consell Insular d'Eivissa en relació amb la matèria d'artesania; promoció de la moda; comerç i desenvolupament empresarial; industria i vigilància de marques.”

El Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), en el seu punt tercer, apartat e), atribueix al Consell Executiu la competència per aprovar i resoldre les convocatòries d'ajuts o subvencions d'import superior a quinze mil euros (15.000,00 €), fet pel qual correspon a aquest òrgan l'aprovació d'aquest convocatòria per import de dos milions setanta mil euros (2.070.000,00 €).

No obstant l'anterior, en data 8 d'octubre de 2021, de conformitat amb la base 8 de la convocatòria, el Consell Executiu va delegar en la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal la concessió i abonament de les ajudes de la convocatòria de referència.

En data 23 de desembre de 2021 s'ha emés informe proposta de la cap de Secció d'Indústria en sentit favorable en relació a la concessió corresponent al mes de gener, febrer, i març de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears

Atès que en data 27 de desembre de 2021, la Intervenció del Consell Insular d'Eivissa, ha emès informe de fiscalització prèvia plena en sentit favorable.

Per tot l'anterior, de conformitat amb l'article 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016), en base a les competències que legal i reglamentàriament tenc atribuïdes,

RESOLC

PRIMER.- Tenir per desistides les sol·licituds de les persones que a continuació es relacionen, per no haver contestat el requeriment d'esmena realitzat de la seva sol·licitud d'ajudes en la línia 2, respecte de la convocatòria d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres, cofinançades pel Govern de les Illes Balears:

Data sol·licitud

Núm. registre

Núm. Expedient

SOL·LICITANT

NIF Sol·licitant

29/10/21

2021033561

21/22684H

XXXXXX

E57834400

25/10/21

2021032857

21/22071A

XXXXXX

B07707631

09/11/21

2021034713

21/23648Q

XXXXXX

E57732620

SEGON.- Inadmetre la sol·licitud d'ajuda en la línia 1, de les persones que a continuació es relacionen, per no complir el requisit indicat per a ser considerades persones beneficiàries, segons s'estableixen les bases de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears:

Data sol·licitud

Núm. registre

Núm. Expedient

SOL·LICITANT

NIF Sol·licitant

Motiu inadmissió segons punt establert bases convocatòria

11/11/21

2021034964

21/23838E

XXXXXX

E57094674

6 Bases convocatòria

TERCER.- Inadmetre la sol·licitud d'ajuda en la línia 2, de les persones que a continuació es relacionen, per no complir el requisit indicat per a ser considerades persones beneficiàries, segons s'estableixen les bases de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears:

Data sol·licitud

Núm. registre

Núm. Expedient

SOL·LICITANT

NIF Sol·licitant

Motiu inadmissió segons punt establert bases convocatòria

10/11/21

2021034819

21/23790C

XXXXXX

E16613929

3.2 Bases (persona beneficiària)

10/11/21

2021034775

21/23686P

XXXXXX

B27896789

3.2 Bases (persona beneficiària)

28/10/21

2021033436

21/22516B

XXXXXX

48199802J

3.2.1 f) no disposa d'establiment

28/10/21

2021033519

21/22597T

XXXXXX

B16550915

3.2 Bases (establiment denegat conv febrer causa 2.1b)

QUART.- Concedir les ajudes de la línia 1 adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears, que corresponen als mesos de gener, febrer i març de 2021:

Núm.

Núm. Expedient

BENEFICIARI/A

NIF Beneficiari/a

Import Econòmic €

Municipi

4

21/21788L

XXXXXX

B57737215

4.500

Eivissa

5

21/21884T

XXXXXX

49415123Z

4.500

Sense establ.

6

21/22985C

XXXXXX

B57553885

4.500

Sense establ.

7

21/22732C

XXXXXX

X5100364E

4.500

Sense establ.

8

21/22330D I 21/22702J

XXXXXX

B57985210

4.500

Sense establ.

9

21/22468D

XXXXXX

X0635686N

4.500

Sense establ.

10

21/22765F

XXXXXX

A07234636

4.500

St. Josep

CINQUÈ.- Concedir les ajudes de la línia 2 adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears, que corresponen als mesos de gener, febrer i març de 2021:

Núm.

Núm. Expedient

BENEFICIARI/A

NIF Beneficiari/a

Import econòmic (€)

Municipi

37

21/23656R

XXXXXX

X2343844Y

4.500

Eivissa

38

21/23178Y

XXXXXX

B57315418

4.500

Sant Antoni

39

21/22733K

XXXXXX

B57370520

4.500

Sta Eulària

40

21/23278Z

XXXXXX

B16592941

4.500

Eivissa

41

21/22747N

XXXXXX

J16541906

4.500

Eivissa

42

21/22520S

XXXXXX

B16525024

4.500

Sta Eulària

43

21/22033B

XXXXXX

E16653511

4.500

Sant Antoni

44

21/23280Q

XXXXXX

41456276H

4.500

Sant Josep

45

21/22714W

XXXXXX

43482970K

4.500

Eivissa

46

21/23456P

XXXXXX

Y3005355M

4.500

Sant Josep

47

21/23689B

XXXXXX

41452545J

4.500

Sant Joan

48

21/22738A

XXXXXX

41459774C

4.500

Sant Antoni

49

21/23409F

XXXXXX

B57480261

4.500

Sant Antoni

50

21/23646Z

XXXXXX

55467083F

4.500

Eivissa

51

21/23801P

XXXXXX

47253872G

4.500

Sta Eulària

52

21/22979Z

XXXXXX

B16524050

9.000

Sant Antoni

53

21/23784Z

XXXXXX

B16524886

4.500

Eivissa

SISÈ.- Autoritzar i disposar una despesa global de 112.500 euros a favor de les persones físiques i jurídiques relacionades en l'acord quart i cinquè, amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 4220.47900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa de l'any 2021.

SETÈ.- Reconèixer l'obligació i proposar el pagament global de 112.500 euros, corresponent al mes de gener, febrer i març, a favor de les persones físiques i jurídiques relacionades a l'acord quart i cinquè, amb càrrec a la a l'aplicació pressupostària núm. 4220.47900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa de l'any 2021.

VUITÈ.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució mitjançant la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tot incloent el següent:

  • Que, de conformitat amb l'indicat al punt 10 de la present convocatòria d'ajudes, per a rebre el pagament, la persona física o jurídica que hagi resultat beneficiària haurà d'aportar (sinó l'ha aportat anteriorment), mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, el document següent:L'imprès de sol·licitud d'alta com a creditor del Consell Insular per a realitzar transferència bancària, expedit necessàriament a nom del/de la sol·licitant de l'ajuda (persona física, jurídica o membre de la CB –persona física– que cobrarà l'ajuda) i segellat per l'entitat bancària. Podreu trobar aquest document a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, a l'Àmbit Tresoreria, seleccionant el tràmit: Sol·licitud d'alta o modificació com a creditor del Consell Insular a efectes econòmics, o al següent enllaç https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO.

  • Que han de complir les obligacions establertes al punt 9 de les bases de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges.

  • Que han de presentar al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa el document Annex 4 que es troba adjunt a les bases de la convocatòria, en el cas de l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat en el termini de tres dies hàbils des de l'obtenció de la subvenció concurrent.

  • Que els incompliments i falsedat de les condicions requerides per obtenir les ajudes són causes de reintegrament previstes en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

  • Que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa i contra ell podeu interposar, davant la Comissió de Govern, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa

 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.»

 

Eivissa, 27 de desembre de 2021

La cap de Secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas