Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 631429
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la modificació de la concessió de la convocatòria d'ajuts ADV 2021 (exp. 3201-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de dia 30 d'agost de 2021, va aprovar la convocatòria d'ajuts del CIM per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l'any 2021 (BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021), que es regeix per les bases reguladores aprovades l'any 2018 (BOIB núm. 75 de 19 de juny de 2018).

2. L'import màxim de l'ajut i el crèdit pressupostari és:

- Partida 5.41200.4890002 Suport a les produccions vegetals

- Quantia màxima: 50.000 euros

L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions que duguin a terme, entre l'1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa vegetal de Menorca constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria té per finalitat la prevenció i la lluita contra els agents nocius dels vegetals mitjançant la utilització racional de tècniques d'aplicació, productes i mitjans fitosanitaris.

3. La base 4 de la convocatòria fixa les activitats subvencionables.

4. Les despeses subvencionables venen fixades en la base 8 i l'import màxim que poden rebre cada una de les activitats subvencionables es regeix per la base 9.

L'ajut total màxim que podrà rebre cada agrupació s'estableix en 25.000 €.

5. La base 10 fixa els criteris que es tindran en compte per a la concessió dels ajuts.

6. La base 15.1 preveu la possibilitat que es presenti la justificació juntament amb la sol·licitud de subvenció si les actuacions per les quals se sol·licita l'ajut ja s'han executat.

7. En el termini de presentació de sol·licituds, que era de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de publicar-se la convocatòria en el BOIB, es van presentar dues sol·licituds que compleixen els requisits establerts:

- ADV FRUTA MENORCA, NIF G07609183

- ADV HORTIGRUP, NIF G07522188

8. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de dia 23 de novembre de 2021, va aprovar la concessió d'aquests ajuts (BOIB núm. 163 de 25 de novembre de 2021):

 

Puntuació Proposada

Proposta de subvenció

En funció de la baremació

(Base 10.4)

ADV-Fruta Menorca

28

24.000,00 €

ADV-Hortigrup

31

25.000,00 €

Quantia total

49.000,00 €

Crèdit disponible a la partida

1.000,00 €

9. En data 22 de novembre de 2021 i registre d'entrada GE/029006/2021 l'ADV Fruta de Menorca presentà un certificat de sis cursos fets per la tècnica de l'Agrupació i que estan dins les línies establertes en el punt 10 de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca a les Agrupacions de defensa vegetal.

Es comprova la documentació aportada i s'observa que s'ha comès una errada en relació amb la puntuació atorgada, atès que a l'ADV Fruita li correspondrien 6 punts per l'apartat 10.3.c de Formació i no se li va concedir cap punt.

La instructora, en data 23 de novembre de 2021, va emetre un informe complementari de concessió favorable en relació amb el certificat de sis cursos fets per la tècnica de l'Agrupació i que estan dins les línies establertes en el punt 10.3.c de les bases que regeixen la concessió d'aquests ajuts.

10. Dia 25 de novembre de 2021 es reuní la Comissió Avaluadora dels ajuts ,i tenint en compte que hi ha crèdit disponible en la partida, ha emès la seva proposta.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luis, senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Primer. Modificar l'acord de concessió dels ajuts a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l'any 2021 adoptat en la sessió del Consell Executiu de 23 de novembre de 2021 (BOIB núm. 163 de 25 de novembre de 2021) en el sentit que s'indica:

On diu:

 

Puntuació Proposada

Proposta de subvenció

Import en funció de baremació (Base 10.4)

Proposta de concessió

ADV-Fruta Menorca

G0760918

28

24.000,00 €

24.000,00 €

Ha de dir:

 

Puntuació Proposada

Proposta de subvenció

Import en funció de baremació (Base 10.4)

Proposta de concessió

ADV-Fruta Menorca

G07609183

34

25.000,00 €

25.000,00 €

Aquests ajuts, en virtut de la seva naturalesa específica, com a ajuts de minimis, estan sotmesos, al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) núm. 2019/316 de 21 de febrer.

Segon. Remetre a la BDNS l'acord anterior en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar -lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1 b de la LPACAP).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 28 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)