Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 11910 - Pàgines 62421-62543

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 39/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu de donar compliment a les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 11872 - Pàgines 62544-62560

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Aprovació definitiva del Pressupost per l'any 2023 de la Fundació Teatre Principal d'Inca

    Número d'edicte 11935 - Pàgina 62561

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència de modificació del Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’Organització del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 11777 - Pàgina 62562

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca i entitats depenents per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 11877 - Pàgines 62563-62590

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de les tarifes per a l’ús de les instal·lacions del Centre d’Informació i Educació Ambiental i del Pla d’Usos i Gestió del Centre d’Informació i Educació Ambiental

    Número d'edicte 11930 - Pàgines 62591-62608

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva Pressupost municipal exercici 2023

    Número d'edicte 11856 - Pàgina 62609

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número d'edicte 11825 - Pàgines 62610-62611

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents o d’actuacions municipals a instància de part

    Número d'edicte 11838 - Pàgines 62612-62615

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número d'edicte 11476 - Pàgines 62616-62617

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles

    Número d'edicte 11478 - Pàgina 62618

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número d'edicte 11480 - Pàgines 62619-62620

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicacions municipals

    Número d'edicte 11481 - Pàgina 62621

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers

    Número d'edicte 11482 - Pàgina 62622

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa

    Número d'edicte 11483 - Pàgina 62623

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per per recollida i tractament de residus sòlids urbans

    Número d'edicte 11484 - Pàgina 62624

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram

    Número d'edicte 11485 - Pàgina 62625

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 11486 - Pàgina 62626

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 11487 - Pàgina 62627

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva Modificació de Crèdit 10/2022

    Número d'edicte 11815 - Pàgina 62628

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva modificació Crèdit 11/2022

    Número d'edicte 11939 - Pàgina 62629

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva Pressupost 2023

    Número d'edicte 11940 - Pàgines 62630-62632

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del pressupost general per a 2023

    Número d'edicte 11781 - Pàgines 62633-62635

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicaciones de diferent àrea de despesa

    Número d'edicte 11800 - Pàgina 62636

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva Suplement de crèdit 1/2022

    Número d'edicte 11801 - Pàgina 62637

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva Suplement de crèdit 2/2022

    Número d'edicte 11802 - Pàgina 62638

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva pressupost 2023. Exp. 6972/2022

    Número d'edicte 11873 - Pàgines 62639-62642

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 10/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 11794 - Pàgina 62643

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 11795 - Pàgina 62644

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva del Pressupost General i la plantilla de personal de l’exercici de 2023

    Número d'edicte 11796 - Pàgines 62645-62646

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 11/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 11797 - Pàgina 62647

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Pressupost 2023 i Plantilla personal

    Número d'edicte 11914 - Pàgines 62648-62649

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 16/2022 (Expedient 983/2022)

    Número d'edicte 11885 - Pàgina 62650

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit 27/2022

    Número d'edicte 11403 - Pàgina 62651

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans de l'Ajuntament Llucmajor

    Número d'edicte 11917 - Pàgines 62652-62658

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 60/2022

    Número d'edicte 11933 - Pàgina 62659

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva Pressupost i plantilla personal 2023

    Número d'edicte 11858 - Pàgines 62660-62663

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva Pressupost General per a 2023

    Número d'edicte 11948 - Pàgines 62664-62681

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva del pressupost 2023 propi de l'ajuntament, dels seus OOAA, de les bases d'execució i de les plantilles de personal

    Número d'edicte 11951 - Pàgines 62682-62685

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3ª per transferència de crèdit en el Pressupost Municipal vigent

    Número d'edicte 11961 - Pàgina 62686

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva pressupost municipal ajuntament de sa pobla per l'any 2023

    Número d'edicte 11921 - Pàgines 62687-62694

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 11793 - Pàgines 62695-62697

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2022/16 per transferència de crèdit

    Número d'edicte 11720 - Pàgina 62698

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 11765 - Pàgines 62699-62702

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 11880 - Pàgina 62703

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 11859 - Pàgina 62704

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 14/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 11866 - Pàgines 62705-62706

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de l'Ajuntament de data 14/11/2022 pel qual s'aprova l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars

    Número d'edicte 11780 - Pàgines 62707-62710

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva del expediente de modificació de crèdits núm. 4/2022

    Número d'edicte 11893 - Pàgines 62711-62713