Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 793963
Aprovació definitiva Pressupost i plantilla personal 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament pel 2023, i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap

Denominació

Import €

1

Imposts directes

4.652.008,38

2

Imposts indirectes

875.000,00

3

Taxes i altres ingressos

3.651.776,52

4

Transferències corrents

2.590.337,36

5

Ingressos patrimonials

1.779.058,05

 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

13.548.180,31

6

Alineació d'inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

797.843,42

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

797.843,42

Total

14.346.023,73

 

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap

Denominació

Import €

1

Despeses de personal

5.401.563,01

2

Despeses en béns corrents i serveis

6.609.745,74

3

Despeses financeres

5.000,00

4

Transferències corrents

353.998,18

5

Fons de contingència

0,00

 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

12.370.306,94

6

Inversions reals

1.920.216,79

7

Transferències de capital

55.500,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

1.975.716,79

Total

14.346.023,73

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

NÚM. DE PLACES

GRUP

NIVELL

ID_Lloc

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

Amb habilitació de caràcter nacional

1

Secretari

1

A1

28

15

Interventor

1

A1

28

14

Tresorer

1

A1

27

 

Escala d'Administració General

 

Subescala Tècnica

13

Tècnic Secretaria

1

A1

26

20

Tècnic en Administració General

1

A1

26

 

Subescala Administrativa

3

Administratiu Oficines (Obj. Perduts)

1

C1

20

16

Administratiu. Cap Negociat Intervenció

1

C1

22

19

Administratiu Tresorer

1

C1

22

18

Administratiu Intervenció

1

C1

17

 

Subescala Auxiliar

5

Administratiu Secretaria

1

C2

18

6

Administratiu P.M.H. /Registre

1

C2

18

7

Administratiu P.M.H. y Atenció al Públic

1

C2

18

8

Administratiu RR.HH.

1

C2

18

17

Auxiliar Administratiu Intervenció

1

C2

18

22

Auxiliar Administratiu Urbanisme A

1

C2

17

23

Auxiliar Administratiu Urbanisme B

1

C2

17

24

Auxiliar Administratiu Urbanisme C

1

C2

17

 

Subescala Subalterna

9

Conserge Notificador

1

AP

14

 

Escala d'Administració Especial

 

Subescala Tècnica

21

Arquitecte Tècnic

1

A2

25

60

Assistent Social

1

A2

22

45

Subinspector Policia Local

1

A2

24

 

Escalable de Serveis Especials

46

Oficial Policia Local Adm.

1

C1

20

47

Oficial Policia Local

3

C1

20

48

Policia Local Oficial Coordinador Platja Upam

1

C1

20

49

Policia Centraleta (2ª activitat)

1

C1

17

50

Policia Local

20

C1

17

51

Policia Tutor

1

C1

18

12

Personal Informàtica

1

C1

20

26

Zelador Delineant

1

C1

18

25

Zelador Obres

1

C1

18

 

B ) PERSONAL LABORAL

NÚM. DE PLACES

SUP

GRUP

NIVELL*

30

Capatàs

1

C1

18

31

Oficial Primera

4

C2

17

32

Oficial Segona

1

C2

14

33

Jardiner

1

C2

16

34

Ajudant Jardiner

1

AP

14

37

Xofer Camió Grua

1

C2

13

39

Personal Cementeri

1

C2

16

43

Personal Cementeri

1

C2/AP

14

35

Electricista Llauner

2

C2

17

38

Peó Tractorista

2

AP

12

40

Pintor

1

AP

14

41

Personal Serv. Múltiples

1

C2

16

42

Peó Punt Verd

1

AP

11

70

Bibliotecària

1

A1

19

80

Gerent Poliesportiu

1

A1

20

81

Oficial Poliesportiu

1

C2

16

82

Peó Poliesportiu

1

AP

11

83

Peó Poliesportiu Reparador

1

AP

12

72

Professor Aula d'Adults

1

A2

16

71

Coordinador Aula d'Adults

1

A2

19

75

Director Escola Música

1

A2

20

90

Directora Residència Reina Sofia

1

A1

24

91

Infermer Residència Reina Sofia

1

A2

21

93

Gobernanta Reina Sofia

1

AP

14

94

Serveis Generals Residència Reina Sofia

7

AP

11

95

Cuiner Residència Reina Sofia

2

C2

14

96

Conserge Residència Reina Sofia

1

AP

14

97

Responsable Cuina

1

C1/C2

14

92

Auxiliar de clínica Residència Reina Sofia

15

C2

13

63

Educadora Social

1

A2

19

62

Mediadora Cultural

1

A2

15

61

Auxiliar Administratiu

1

C2

17

10

Agent d'orientació i desenvolupament (AODL)

1

A2

20

76

Professor Escola Música

12

A2

16

11

Arxiver

1

A1

19

64

Treballadora Familiar

2

C2

13

66

Informador Juvenil

1

C1

16

65

Conserge Col·legi Públic

1

AP

11

4

Administratiu Oficines

1

C2

18

* Assimilació de subgrup i nivell segons valoració realitzada en la confecció de la relació de llocs de treball.

PLANTILLA DE PERSONAL

2023

NÚM. DE PLACES

 

C) PERSONAL EVENTUAL

 

27

Tècnic Agrícola Mediambiental

1

 

​​​​​​​Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

El batle Miquel Porquer Tugores