Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 790350
Decret de la Presidència de modificació del Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’Organització del Consell Insular de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 26 de gener de 2021 aquesta Presidència va dictar el Decret pel qual es determina l'Organització del Consell Insular de Mallorca, parcialment modificat pel Decret de dia 17 de maig de 2021, Decret de 20 de juliol de 2021, Decret del 6 d'agost de 2021, Decret de 20 de desembre de 2021,Decret de dia 22 de febrer de 2022  i pel Decret de 10 de maig de 2022( BOIB núm 67, de 22 de maig de 2021; BOIB núm 99, de 24 de juliol de 2021; BOIB núm 106 de 10 d'agost de 2021; BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021;BOIB núm. 29 de 24 de febrer de 2022; BOIB núm 62, de 12 de maig de 2022).

Per part del Departament de Promoció econòmica i desenvolupament local i del Departament d'Hisenda i Funció Pública  es considera necessari modificar els articles 5, 7  i  9 de l'esmentat Decret.

Per tant ,d'acord amb els articles 21.g) i 31.2 de la Llei 4/2022 de 28 de juny de consells insulars i els articles els articles 28.3 i 40.2 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca  dicto el següent:

DECRET

Article únic

Modificar el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l'Organització del Consell Insular de Mallorca, de la manera següent:

1.- S'afegeix la lletra t) a l'article 7, la qual queda redactada de la següent manera:

t) Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament.

2.- Es modifica el punt 6 de la lletra f) de l'article 5 , el qual queda de la manera següent:

f) punt 6. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial, excepte els atribuïts específicament a un altre departament.

3.- Es modifiquen les lletres q), r) i s) de l'article 9 les quals queden redactades de la següent manera:

q) Donar suport als projectes  de promoció econòmica dels ajuntaments i de les organitzacions i empreses locals i insulars, per a l'impuls del producte de proximitat.

r)  Impulsar línies d'ajut i campanyes per a la modernització del comerç tradicional de proximitat i per a l'impuls de campanyes de promoció del producte de proximitat.

s) Les relatives a la promoció econòmica i de suport, en qualsevol àmbit i format del comerç tradicional i de proximitat, del producte de proximitat i de l'artesania de Mallorca.

Disposició final única Vigència

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

La presidenta del Consell Insular de Mallorca Catalina Cladera Crespí