Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777539
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música i Dansa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música i Dansa.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«S'afegeix l'apartat 6 a l'article 5, establint el següent:

«6. En cas d'absència del professorat només es retornarà la part proporcional de la quota quan siguin més de 3 classes durant el trimestre.»»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa - presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)