Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 792661
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 9 de novembre de 2022 la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'Ajuntament d'Algaida, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi ha presentat cap reclamació, i per tant, esdevé aprovada definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança se pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar en el departament d'Intervenció de l'Ajuntament d'Algaida, de dilluns a divendres, de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores, excepte festius.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (28 de desembre de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ARTICLE 1r.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la realització dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obra urbanística, s'hagi obtingut o no dita llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior poden consistir en:

  1.  Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota classe de nova planta.
  2.  Obres d'enderrocament.
  3.  Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la disposició interior com l'aspecte exterior.
  4.  Altres actuacions urbanístiques.
  5.  Alineacions i rasants.
  6.  Obres de llanterneria i clavegueram.

ARTICLE 2n.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietàries dels immobles damunt els quals es realitzin les construccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres. En altres casos, es considerarà contribuent el que demostri la seva condició de propietari de l'obra.

2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin les llicències respectives o realitzin les construccions, instal·lacions o obres si no són els contribuents mateixos.

ARTICLE 3r.- Base imposable, quota i meritació

1. La base imposable d'aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.

2. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen per a tot tipus de construccions, instal·lacions o obres objecte d'aquest impost, es modula d'acord a la següent escala:

  1.  Base imposable de menys de 30.000€        2,8%
  2.  Base imposable de 30.000€ a 200.000€     3,0%
  3.  Base imposable de més de 200.000€          3,2%

4. L'impost es merita en el moment de començar-se la construcció, instal·lació o obra encara que no s'hagi obtingut la corresponent llicència.

ARTICLE 4t.- Bonificacions potestatives

S'estableix una bonificació del 50% en les construccions, instal·lacions i obres en les que s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions. Per accedir a aquesta bonificació la persona interessada haurà de realitzar sol·licitud expressa i haurà d'acreditar el cost específic corresponent a l'aprofitament de l'energia solar, mitjançant el pressupost específic de la instal·lació signat pel tècnic competent. En el cas d'instal·lacions per a la producció de calor, han d'incloure, a més, col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'administració competent.

L'aplicació de la bonificació es realitzarà únicament sobre el cost de la construcció, instal·lació o obra d'aprofitament per a l'energia solar.

ARTICLE 5t.- Gestió

1. Quan es doni llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i es determinarà la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent; si no és així, la base imposable la determinaran els tècnics municipals d'acord al cost estimat del projecte.

2. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, podrà modificar la base imposable a la qual es refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li segons els casos la quantitat que correspongui.

ARTICLE 6è.- Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzen d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària i les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria i també les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

ARTICLE 7è.- Infraccions i sancions

En tots els aspectes que fan referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que hi corresponen en cada cas, s'aplica el règim regulat a la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal modificada fou aprovada per l'Ajuntament i entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.