Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 794070
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'expedient amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals expte. 13/2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 30 de novembre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Altes en el Pressupost de Despeses

Aplicació Pressupostària

        Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.3232.13000.01

Personal laboral fix. Retribucions bàsiques

53.842,88 €

7.621,85 €

61.464,73 €

Total

 

53.842,88 €

7.621,85 €

61.464,73 €

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Aplicació Pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.87000.01

Per a despeses generals

0,00 €

7.621,85 €

7.621,85 €

Total

 

0,00 €

7.621,85 €

7.621,85 €

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els/les interessats/des podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Santa Eugènia a la data de la signatura electrònica (29 de desembre de 2022)

El  batle – president Joan Riutort Crespí