Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 791555
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 11/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat al que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85, 169. 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 127 del Text Refós de 18 d'abril de 1.986 i una vegada aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits 11/2022 al Pressupost de l'Ajuntament de 2022 per no haver-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial adoptat pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2022, es fa públic el següent:

RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol

Crèdit inicial

Crèdit final

 

 

 

1 Imposts Directes

1.189.236,51 €

1.189.236,51 €

2 Imposts Indirectes

100.000'00 €

100.000'00 €

3 Taxes i altres ingressos

1.043.990,90 €

1.043.990,90 €

4 Transferències corrents

1.127.253,59 €

1.189.616,35 €

5 Ingressos Patrimonials

36.094,04 €

36.094,04 €

7 Transferències de capital

216.639,22 €

481.826,01 €

8 Actius financers

0,00 €

3.799.177,52 €

9 Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

 

 

TOTAL

3.713.214,26 €

7.839.941,33 €

 

Capítol

Crèdit inicial

Crèdit final

 

 

 

1 Despeses de personal

1.424.889,79 €

1.447.146,11 €

2 Despeses en Bens Corrents i serveis

1.319.374,73 €

1.439.257,67 €

3 Despeses financeres

17.050,00 €

24.950,00 €

4 Transferències corrents

405.517,71 €

500.227,55 €

6 Inversions reals

546.382,03 €

4.470.360,00 €

7 Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

8 Actius financers

0,00 €

0,00 €

9 Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

 

 

TOTAL

3.713.214,26 €

7.839.941,33 €

D'acord al que disposa l'article 171.1 del Reial Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al B.O.I.B.

 

Consell, 28 de desembre de 2022

El batle Andreu Isern Pol