Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 791947
Aprovació definitiva Suplement de crèdit 2/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que, de conformitat amb el disposat als articles 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no s'ha presentat cap reclamació contra l'acord de l'Ajuntament Ple de dia 24 de novembre de 2022, publicat en el BOIB núm. 155 de data 29 de novembre de 2022, pel qual s'aprova inicialment l'expedient el suplement de crèdit 2/2022, s'entén el mateix elevat a definitiu:

“ 1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec del Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat de l'any 2021:

Suplements en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdit Inicial

Import MC

Crèdit Final

920.12000

Retribucions bàsiques,

76.102,20 €

22.943,22 €

99.045,42 €

920.16000

Seguretat Social

51.550,00 €

9.832,80 €

61.382,80 €

231.22609

Activitats culturals, populars i d'esplai

12.000,00 €

11.514,99 €

23.514,99 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat per a 2021.

Concepte

Descripció

Crèdit Inicial

Import MC

Crèdit Final

45105

SOIB Dona

0,00 €

32.776,02 €

32.776,02 €

42092

Pacte Violència de Gènere

0,00 €

11.514,99 €

11.514,99 €

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Búger, 28 de desembre de 2022

El batle Pere Torrens Escalas