Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 795102
Aprovació definitiva modificació de crèdit 16/2022 (Expedient 983/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.3, per remissió del 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al no presentar-se al·legacions durant el termini d'exposició al públic queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de dia 30/11/2022, sobre l'expedient de modificació de crèdits núm. 16/2022 (983/2022) en la modalitat de Suplement de crèdit, el que és fa públic, resumit per capítols, l'estat d'ingressos i despeses definitiu del Pressupost per al 2022.

PRESSUPOST DE DESPESES

 CONSIGNACIÓ INICIAL

 MODIFICACIÓ

 CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

 I. DESPESES PERSONAL

3.199.340,44

0,00 

3.199.340,44

 II. DESPESES EN BÉNS CTS…

2.314.571,81

0,00 

2.314.571,81

 III. DESPESES FINANCERES

14.963,00

2.836,30

17.799,30

 IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

619.381,23

0,00 

619.381,23

 V. FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

0,00 

0,00

 VI. INVERSIONS REALS

2.575.542,42

0,00 

2.575.542,42

 VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

0,00 

0,00

 VIII. ACTIUS FINANCERS

0,00

0,00 

0,00

 IX. PASSIUS FINANCERS

99.502,85

1.253,45

100.756,30

 

8.823.301,75

4.089,75

8.827.391,50

 PRESSUPOST D'INGRESSOS 

 PREVISIÓ INICIAL

 MODIFICACIÓ

 PREVISIÓ DEFINITIVA

 I. IMPOSTS DIRECTES

2.096.800,00

0,00

2.096.800,00

 II. IMPOSTS INDIRECTES

145.746,89

4.089,75

149.836,64

 III. TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.538.111,15

0,00

1.538.111,15

 IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.114.163,39

0,00

2.114.163,39

 V. INGRESSOS PATRIMONIALS

70.958,08

0,00

70.958,08

 VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

0,00

0,00

 VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

890.722,86

0,00

890.722,86

 VIII. ACTIUS FINANCERS

1.966.799,38

0,00

1.966.799,38

 IX. PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

 

8.823.301,75

4.089,75

8.827.391,50

Contra el present acord, en virtut de lo dispost a l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Sense perjudici d'això, a tenor de l'establert a l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

( Signat electrònicament, 29 de desembre de 2022 

El batle

José María Muñoz Pérez )