Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777526
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Es modifica l'Annex apartats A) i F) establint el següent:

“A) TURISMES                                                                Coeficient d'increment

De menys de 8 cavalls fiscals

1,8

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,8

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,8

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

1,8

De 20 cavalls fiscals endavant

1,8

F) ALTRES VEHICLES

Ciclomotors

1,8

Motocicletes fins a 125 cc

1,8

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

1,8

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

1,8

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

1,8

Motocicletes de més de 1.000 cc

1,8

A títol informatiu, les tarifes que resulten de l'aplicació d'aquests coeficients són les següents:

CLASSE DE VEHICLE I POTÈNCIA                                     QUOTA A) TURISMES

De menys de 8 cavalls fiscals

22,72 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

61,34 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

129,49 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

161,30 €

De 20 cavalls fiscals en endavant

201,60 €

F) ALTRES VEHICLES

Ciclomotors

7,96 €

Motocicletes fins a 125 cc

7,96 €

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

13,63 €

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

27,27 €

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc

54,52 €

Motocicletes de més d'1.000 cc

109,04 €

»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)