Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 798007
Departament Financer.- Aprovació definitiva Pressupost General per a 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resoltes les al×legacions presentades en temps hàbil contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a 2023 i aprovat definitivament en sessió plenària de dia 30 de desembre de 2022, d'acord amb el que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i acord de l'Ajuntament en Ple abans esmentat, es transcriuen a nivell de capítols els Pressuposts que integren el General de la Corporació i l'estat de previsió d'ingressos i despeses 2023 de les Societats Mercantils.

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I PRESSUPOST PROPI PER A L'ANY 2023, SENSE CONSOLIDAR.

INGRESSOS

P.M. HABITATGE

I.M.E.

P.M. ESCOLES

I.M.I.

PALMA ACTIVA

TOTAL OO.AA

AJUNTAMENT DE PALMA

OOAA i Propi (sense consolidar)

A)OPERAC.CORRENTS

2.647.165,97

20.301.465,33

10.372.402,84

6.416.206,37

10.410.000,00

50.147.240,51

463.137.200,84

513.284.441,35

Cap. I

 

 

 

 

 

0,00

192.393.878,17

192.393.878,17

Cap. II

 

 

 

 

 

0,00

33.943.418,96

33.943.418,96

Cap. III

96.006,00

4.259.929,51

490.686,96

2.893,00

60.000,00

4.909.515,47

121.460.123,66

126.369.639,13

Cap. IV

1.651.159,97

15.869.743,99

9.881.695,88

6.413.313,37

10.343.700,00

44.159.613,21

108.860.802,05

153.020.415,26

Cap. V

900.000,00

171.791,83

20,00

 

6.300,00

1.078.111,83

6.478.978,00

7.557.089,83

B)OPERAC.CAPITAL

1.301.907,72

9.809.569,00

3.041.000,00

1.119.075,90

195.000,00

15.466.552,62

24.283.114,16

39.749.666,78

Cap. VI

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

Cap. VII

1.291.907,72

9.719.569,00

3.030.000,00

1.059.075,90

175.000,00

15.275.552,62

2.768.364,16

18.043.916,78

Cap. VIII

10.000,00

90.000,00

11.000,00

60.000,00

20.000,00

191.000,00

1.210.000,00

1.401.000,00

Cap. IX

 

 

 

 

 

0,00

20.304.750,00

20.304.750,00

TOTAL

3.949.073,69

30.111.034,33

13.413.402,84

7.535.282,27

10.605.000,00

65.613.793,13

487.420.315,00

553.034.108,13

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES

P.M. HABITATGE

I.M.E.

P.M. ESCOLES

I.M.I.

PALMA ACTIVA

TOTAL OO.AA

AJUNTAMENT DE PALMA

OOAA i Propi (sense consolidar)

A)OPERAC.CORRENTS

2.647.165,97

20.301.465,33

10.372.402,84

6.416.206,37

10.410.000,00

50.147.240,51

420.305.339,92

470.452.580,43

Cap. I

2.120.565,97

5.069.217,00

4.025.825,96

5.368.109,60

7.562.264,42

24.145.982,95

169.340.867,33

193.486.850,28

Cap. II

515.600,00

14.987.248,33

5.816.576,88

1.046.596,77

1.237.160,42

23.603.182,40

137.024.942,68

160.628.125,08

Cap. III

1.000,00

5.000,00

 

1.500,00

565,16

8.065,16

4.854.440,00

4.862.505,16

Cap. IV

10.000,00

240.000,00

530.000,00

 

1.610.010,00

2.390.010,00

104.610.089,91

107.000.099,91

Cap. V

 

 

 

 

 

0,00

4.475.000,00

4.475.000,00

B)OPERAC.CAPITAL

1.301.907,72

9.809.569,00

3.041.000,00

1.119.075,90

195.000,00

15.466.552,62

67.114.975,08

82.581.527,70

Cap. VI

1.291.907,72

9.719.569,00

3.030.000,00

1.059.075,90

75.000,00

15.175.552,62

22.526.237,21

37.701.789,83

Cap. VII

10.000,00

 

 

 

100.000,00

110.000,00

15.518.577,87

15.628.577,87

Cap. VIII

 

90.000,00

11.000,00

60.000,00

20.000,00

181.000,00

6.200.000,00

6.381.000,00

Cap. IX

 

 

 

 

 

0,00

22.870.160,00

22.870.160,00

TOTAL

3.949.073,69

30.111.034,33

13.413.402,84

7.535.282,27

10.605.000,00

65.613.793,13

487.420.315,00

553.034.108,13

 

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2023 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE

EFM

SMAP

EMAYA

EMT

TOTAL

1. Import net de la xifra de negocis

10.413.313,76

9.973.649,47

105.430.963,59

34.417.112,00

160.235.038,82

2. Variació d'existències

 

 

 

 

 

3. Treballs de l'empresa per al seu actiu

 

 

1.310.784,44

 

1.310.784,44

4. Aprovisionaments

-1.538.622,77

 

-30.863.845,69

-9.267.680,00

-41.670.148,46

5. Altres ingressos d'explotació

17.693,78

7.441.299,69

36.054.512,64

24.457.983,00

67.971.489,11

6. Despeses de personal

-5.606.126,37

-9.467.156,62

-84.206.590,68

-38.800.972,00

-138.080.845,67

7. Altres despeses d'explotació

-2.445.848,57

-3.350.673,21

-17.983.727,43

-7.745.797,00

-31.526.046,21

8. Amortització de l'immobilitzat

-696.776,27

-2.071.189,36

-11.285.187,26

-5.931.686,00

-19.984.838,89

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

134.117,22

696.964,92

2.359.969,39

2.999.192,00

6.190.243,53

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

159.287,68

 

0,00

0,00

159.287,68

12. Altres resultats

2.042,50

0,00

0,00

0,00

2.042,50

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

439.080,96

3.222.894,89

816.879,00

128.152,00

4.607.006,85

7. Altres interessos i ingressos assimilats

 

 

 

 

0,00

12. Ingressos financers.

180,00

91.387,61

399,69

 

91.967,30

13. Despeses financeres

-18.813,34

-585.821,29

-774.901,83

-128.152,00

-1.507.688,46

A.2 RESULTAT FINANCER

-18.633,34

-494.433,68

-774.502,14

-128.152,00

-1.415.721,16

 

 

 

 

 

 

A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

420.447,62

2.728.461,21

42.376,86

0,00

3.191.285,69

17. Impost sobre beneficis

-1.053,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI

419.393,74

2.728.461,21

42.376,86

0,00

3.190.231,81

Així mateix d'acord amb el que disposa els articles 126 i 127 del R.D.L. 781/1986, es transcriu a continuació resumida la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament i dels OO.AA., aprovada per l'Ajuntament en Ple.

RESUM PLANTILLA 2023 – AJUNTAMENT DE PALMA

REGIM_JURIDIC

NOM_LLOC

TOTAL

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA

127

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA DE PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA II

1

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA OAC

19

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA PREMSA

1

FUNCIONARI

ADMINISTRATIU/IVA SAT

1

FUNCIONARI

AJUDANT D'OFICIS DIVERSOS

12

FUNCIONARI

AJUDANT D'OFICIS DIVERSOS II

1

FUNCIONARI

AJUDANT/A D' ESPAIS ESCÈNICS

4

FUNCIONARI

AJUDANT/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

4

FUNCIONARI

AJUDANT/A D'OBRES

10

FUNCIONARI

AJUDANT/A D'OFICIS DIVERSOS

52

FUNCIONARI

AJUDANT/A LABORATORI

1

FUNCIONARI

AJUDANT/A TÈCNIC/A DEL SERVEI DE REGULACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT

1

FUNCIONARI

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL

4

FUNCIONARI

ARQUITECTE

1

FUNCIONARI

ARQUITECTE TÈCNIC/A

4

FUNCIONARI

ARQUITECTE/A

17

FUNCIONARI

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

11

FUNCIONARI

ARXIVER/A

1

FUNCIONARI

ASSISTENT/A DE BATLIA I

3

FUNCIONARI

ASSISTENT/A DE BATLIA II

2

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

263

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA II

3

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA OAC

43

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PREMSA

1

FUNCIONARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA SAT

17

FUNCIONARI

AUXILIAR DE LABORATORI

3

FUNCIONARI

AUXILIAR D'INSPECCIÓ PADRONAL

2

FUNCIONARI

AUXILIAR D'INSPECCIÓ PADRONAL II

2

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A

189

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU FEINES DIVERSES

3

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU

1

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU ENCARREGAT PREMSA

1

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU MANTENIMENT EQUIPS RESPIRACIÓ

4

FUNCIONARI

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU OPERADOR COMUNICACIONS

2

FUNCIONARI

CAP COMANDAMENT OPERATIU SCIS

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT ADJUNT DE PERSONAL

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'ACTIVITATS I SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE LA GERÈNCIA

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE L'OFICINA DE FONS EUROPEUS I SUBVENCIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE MOBILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE PERSONAL

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT DE TURISME, SANITAT I CONSUM

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'ECOLOGIA, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'HABITATGE

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'INTERIOR

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT D'OBRES I QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE DEPARTAMENT TRIBUTARI

1

FUNCIONARI

CAP DE GRUP DE L'OFICINA DE DELINEACIÓ I

1

FUNCIONARI

CAP DE GRUP DE VIALITAT I

1

FUNCIONARI

CAP DE GRUP DEL GABINET GENERAL TÈCNIC

1

FUNCIONARI

CAP DE GRUP U.T. DE MOBILITAT II

1

FUNCIONARI

CAP DE GRUP U.T. DE MOBILITAT IV

1

FUNCIONARI

CAP DE LA POLICIA LOCAL

1

FUNCIONARI

CAP DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

1

FUNCIONARI

CAP DE LA UNITAT TÈCNICA DEL SERVEI D'EDIFICIS MUNICIPALS

1

FUNCIONARI

CAP DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

1

FUNCIONARI

CAP DE L'ASSESSORIA LINGÜÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE L'OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS II

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS III

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ADMINISTRACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'AL·LEGACIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE COMPRES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE CONTROL

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE CULTURA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE CULTURA II

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DESPESES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DINÀMICA EDUCATIVA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS IV

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS IX

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS V

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VI

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VII

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VIII

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE DOCUMENTACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ CENTRAL I TERRITORIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ EXTERNA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ POLICIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE GOVERN INTERIOR

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECCIÓ ADMINISTRATIVA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECCIÓ D'IMPOST DE BENS IMMOBLES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECRETARIA DEL CONSELL DE GERÈNCIA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE L'ARXIU DE GERÈNCIA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE L'OFICINA DE DELINEACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE MEDI AMBIENT

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE MERCATS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA IX

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA V

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VI

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VII

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VIII

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA X

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA XI

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE PLUSVÀLUA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE QUALITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE RECAPTACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE RECURSOS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE RECURSOS, REGISTRE I NÒMINES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE REGISTRE DE MULTES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE SANITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE SELECCIÓ I PROVISIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DE TRANSPORTS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'EDUCACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU II

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU III

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ELABORACIÓ I LIQUIDACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ESPAIS D'ART

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'IAE I D'IVTM

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'ICO I RESERVA D'ESTACIONAMENT

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'INFORMACIÓ I CAPTACIÓ DE DADES

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'INFRACCIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'INGRESSOS

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'INTERVENCIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ III

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ IV

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ V

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT II

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC I

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC II

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC III

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC IV

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC V

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT OAC VI

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT ORA-ACIRE

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT SAT

1

FUNCIONARI

CAP DE NEGOCIAT UT CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

1

FUNCIONARI

CAP DE SALA DE CONTROL DE TRÀNSIT

1

FUNCIONARI

CAP DE SALA DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIU/IVA DE L'OTAE

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIVA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'ACCESSIBILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL III

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL IV

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE BOMBERS I EMERGÈNCIES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CENTRAL DE COMPRES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CENTRES ESCOLARS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CIRCULACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE COMPTABILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'OBRES I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'OBRES III

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'URBANITZACIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE CULTURA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE DISCIPLINA I SEGURETAT DELS EDIFICIS II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE GOVERN INTERIOR

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LA SECCIÓ TÈCNICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE PALMA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LA SECRETARIA GERÈNCIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE CORRESPONDÈNCIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LIQUIDACIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE L'OAC

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE LOGÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE L'OMIC

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE L'UNITAT ADMINISTRATIVA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE L'UNITAT TÈCNICA D'IGUALTAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE PARCS I JARDINS-I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE PATRIMONI

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE PLUSVÀLUA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE POLICIA I SEGURETAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE PRESTACIONS I CONTROL

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE REGISTRE DE PERSONAL

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE SANITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE SENYALITZACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE SUPORT LOGÍSTIC

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE TOPOGRAFIA I DELINEACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA D'ACT. I SEG. D'ESTABLIMENTS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT III

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DEL GABINET ASSISTENCIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'HABILITATS DE GESTIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'HABITATGE

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'IAE I D'IVTM

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'IMPOST DE BENS IMMOBLES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ I CAPTACIÓ DE DADES

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'INSPECCIÓ DE MERCATS MUNICIPALS I CONSUM

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'INTERIOR

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ I QUALITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADM. DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADM. DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ OAC-I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ OAC-II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ SECRETARIA GENERAL DEL PLE

1

FUNCIONARI

CAP DE SECCIÓ TÈCNICA DE PLANEJAMENT III

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR I

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR II

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR IV

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR IX

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR V

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR VI

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR VII

1

FUNCIONARI

CAP DE SECTOR X

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU DELS SERVEIS JURÍDICS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU/IVA DE L'OTAE

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'ACCESSIBILITAT, CONTROL I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE BATLIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE BENESTAR SOCIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CENTRE HISTÒRIC I ACTUACIONS INSTITUCIONALS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE COMPTABILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONSUM I SALUT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'ACTIVITATS I DE SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS I

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'ACTIVITATS I DE SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS II

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'URBANITZACIONS I INFRAESTRUCTURES I

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'URBANITZACIONS I INFRAESTRUCTURES II

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CONTROL I LEGALITZACIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE COORDINACIÓ TÈCNICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE CULTURA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE DISCIPLINA D'OBRES

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE FORMACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA DE FONS EUROPEUS I SUBVENCIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA ECONOMISTA STAFF JURÍDIC-ADMINISTRATIU

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE LOGÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE MERCATS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE NÒMINES I PRESTACIONS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PARCS I JARDINS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROVISIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PRESSUPOSTS I POLÍTICA FINANCERA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PROJECTES ESTRATÈGICS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ I

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE QUALITAT, TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE REGULACIÓ I CONTROL TRÀNSIT I GESTIÓ DE LA MOBILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE SANITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE SELECCIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE TRIBUTS I

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE TRIBUTS II

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE VALORACIONS I PROJECTES

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DE VIALITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES ESCOLARS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I IMMIGRACIÓ

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DEL GABINET GENERAL TÈCNIC

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI DELS SERVEIS TÈCNICS DE PLANEJAMENT II

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'ESTUDIS I PROJECTES D'ARQUITECTURA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'ESTUDIS I PROJECTES D'ENGINYERIA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'HABITATGE

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'IGUALTAT, JOVENTUT I DRETS CÍVICS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'INFRACCIONS GENERALS

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'INTERIOR

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI D'ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI JURÍDIC-ADMINISTRATIU

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADM. DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADM. DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA II

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADM. DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III

1

FUNCIONARI

CAP DE SERVEI SECRETARIA GENERAL DEL PLE II

1

FUNCIONARI

CAP DEL SERVEI ADMINISTRATIU

1

FUNCIONARI

CAP D'ESTUDIS I PROJECTES DEL SCIS

1

FUNCIONARI

CAP D'OBRES II

1

FUNCIONARI

CAPORAL DE BOMBERS

26

FUNCIONARI

CAPORAL NO OPERATIU PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

COMISSARI/ÀRIA

4

FUNCIONARI

CONSERVADOR/A I RESTAURADOR/A DE BENS CULTURALS

1

FUNCIONARI

CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

5

FUNCIONARI

COORDINADOR DE GESTIÓ CULTURAL

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE CONSERVACIÓ DE PARCS I JARDINS

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE FESTES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE GESTIÓ CENTRAL I TERRITORIAL

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE LES DISCIPLINES EXTERNES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE LES DISCIPLINES INTERNES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE PARTICIPACIÓ

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DE TEATRES MUNICIPALS

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A DEL SAT

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A D'ESTUDIS I PROJECTES ADJUNT A CAP DE DEPARTAMENT

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT

1

FUNCIONARI

COORDINADOR/A SCIS

1

FUNCIONARI

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

1

FUNCIONARI

DELINEANT

27

FUNCIONARI

DIRECTOR/A ADMINISTRATIU D' URBANISME

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A DE SON REUS

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A DEL LABORATORI MUNICIPAL

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A DELS SERVEIS JURÍDICS

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A FINANCER/A - TRESORER/A

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A TÈCNIC/A

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A TÈCNIC/A DE BENESTAR SOCIAL

1

FUNCIONARI

DIRECTOR/A TÈCNIC/A DE CULTURA

1

FUNCIONARI

DUE

3

FUNCIONARI

ECONOMISTA

1

FUNCIONARI

EDUCADOR/A DE MEDI OBERT

1

FUNCIONARI

EDUCADOR/A SOCIAL

55

FUNCIONARI

ENCARREGAT/ADA

2

FUNCIONARI

ENCARREGAT/ADA DE CIRCULACIÓ

1

FUNCIONARI

ENCARREGAT/ADA DE TEATRES MUNICIPALS

2

FUNCIONARI

ENGINYER/A AGRÒNOM/A

1

FUNCIONARI

ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

5

FUNCIONARI

ENGINYER/A INDUSTRIAL

2

FUNCIONARI

ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

5

FUNCIONARI

ESPECIALISTA EN ACCESSIBILITAT

1

FUNCIONARI

ESPECIALISTA EN SALUT

1

FUNCIONARI

ETOP

3

FUNCIONARI

FARISTOLER/A

2

FUNCIONARI

INSPECTOR/A DE COMERÇ, CONSUM I MERCATS

10

FUNCIONARI

INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

1

FUNCIONARI

INSPECTOR/A DE SUPORT

6

FUNCIONARI

INTÈRPRET INFORMADOR/A

1

FUNCIONARI

INTÈRPRET INFORMADOR/A I

2

FUNCIONARI

INTÈRPRET INFORMADOR/A II

2

FUNCIONARI

INTERVENTOR/A

1

FUNCIONARI

INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA

2

FUNCIONARI

LLETRAT/ADA ASSESSOR/A

3

FUNCIONARI

LLETRAT/ADA ASSESSOR/A EN CAP

1

FUNCIONARI

MAGATZEMER/A

2

FUNCIONARI

MAJOR DE POLICIA LOCAL

6

FUNCIONARI

MESTRE

2

FUNCIONARI

MESTRE JARDINER

1

FUNCIONARI

NOTIFICADOR/A

8

FUNCIONARI

OFICIAL CONDUCTOR

8

FUNCIONARI

OFICIAL D'AVIFAUNA

1

FUNCIONARI

OFICIAL DE BOMBERS

3

FUNCIONARI

OFICIAL DE CIRCULACIÓ

3

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - A

4

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - B

1

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - C

14

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

23

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL / PROTECCIÓ D'AUTORITATS

2

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DASI

1

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DERE

2

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL GISD

2

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SEBI

1

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SIAP

1

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UII

4

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI

6

FUNCIONARI

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UVAC

3

FUNCIONARI

OFICIAL DE RETOLACIÓ

2

FUNCIONARI

OFICIAL D'OFICIS DIVERSOS

6

FUNCIONARI

OFICIAL ELECTRICISTA

11

FUNCIONARI

OFICIAL FERRER/A

1

FUNCIONARI

OFICIAL JARDINER I

8

FUNCIONARI

OFICIAL JARDINER II

1

FUNCIONARI

OFICIAL MECÀNIC

1

FUNCIONARI

OFICIAL PICAPEDRER

8

FUNCIONARI

OFICIAL PICAPEDRER DE FESTES

5

FUNCIONARI

OPERADOR/A DE PANTALLA

1

FUNCIONARI

PEDAGOG/A

1

FUNCIONARI

POLICIA COMUNITÀRIA - A

61

FUNCIONARI

POLICIA COMUNITÀRIA - B

6

FUNCIONARI

POLICIA COMUNITÀRIA - C

129

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL

310

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL D'ÀREES POLIVALENTS

6

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL DASI

1

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL GISD

4

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL II

5

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL MESTRE/A ARMER/A

1

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL SALA I ADAC NIT

7

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL SEBI

7

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL SEGI

8

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL SIAP

4

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL UII

34

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL UMOT NIT

5

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL UMOT NIT (REFORÇ)

1

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL URAD NIT

4

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL USEI

60

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL USEI NOCTURNA

28

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL UVAC

25

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL UVAC NIT

6

FUNCIONARI

POLICIA LOCAL/PROTECCIÓ AUTORITATS

7

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A BOMBARDÍ

2

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET

11

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET/CLARINET BAIX

1

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET/REQUINT

1

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A FAGOT

2

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A FLAUTA/FLAUTÍ

3

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A OBOÈ/CORN ANGLÈS

2

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A PERCUSSIÓ

4

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON ALT

2

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON BARÍTON

1

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON TENOR

2

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMBÓ

3

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMPA

3

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMPETA/FISCORN

5

FUNCIONARI

PROFESSOR/A MÚSIC/A TUBA

2

FUNCIONARI

PSICÒLEG/ÒLOGA

17

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA ADJUNT/A

1

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA DEL CAP DE POLICIA

1

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA DELS COMANDAMENTS DE L'ESCALA TÈCNICA

8

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA GENERAL DEL PLE

1

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA REGIDORIA I

12

FUNCIONARI

SECRETARI/ÀRIA REGIDORIA II

4

FUNCIONARI

SERGENT DE BOMBERS

8

FUNCIONARI

SOCIÒLEG/LOGA

1

FUNCIONARI

SUBALTERN/A

26

FUNCIONARI

SUBALTERN/A II

4

FUNCIONARI

SUBALTERN/A V

1

FUNCIONARI

SUBALTERN/A VII

1

FUNCIONARI

SUBALTERN/A VIII

1

FUNCIONARI

SUBDIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA

1

FUNCIONARI

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA COMUNITÀRIA - C

8

FUNCIONARI

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

14

FUNCIONARI

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL CAP DE LA UII

1

FUNCIONARI

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL USEI

3

FUNCIONARI

SUB-MAJORDOM

1

FUNCIONARI

SUBOFICIAL DE BOMBERS

3

FUNCIONARI

SUPERVISOR/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I

1

FUNCIONARI

SUPERVISOR/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA II

1

FUNCIONARI

TAE MITJÀ DE GESTIÓ CULTURAL

3

FUNCIONARI

TAE MITJÀ EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

2

FUNCIONARI

TAE MITJÀ/ANA DOCUMENTAL I DE BIBLIOTECA

5

FUNCIONARI

TAE SUPERIOR EN ENGINYERIA AGRÒNOMA

1

FUNCIONARI

TAE SUPERIOR LABORATORI

4

FUNCIONARI

TAG

51

FUNCIONARI

TAG ADSCRIT AL PMEI

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A ANIMADOR SOCIOCULTURAL

2

FUNCIONARI

TÈCNIC/A ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

6

FUNCIONARI

TÈCNIC/A AUXILIAR D'ARXIU

4

FUNCIONARI

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

30

FUNCIONARI

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA II

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA

4

FUNCIONARI

TÈCNIC/A CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A D'AUDIOVISUALS

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT DEL PALAU SOLLERIC

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A DE QUALITAT

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN GESTIÓ ACTIVA DE PATRIMONI

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU

2

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ EDUCATIVA

2

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ SOCIOPOLICIAL

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A EN SEGURETAT LABORAL

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A INTERMEDI DE PREVENCIÓ

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ SOCIAL DE COOPERACIÓ

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ SOCIAL INTERCULTURAL

5

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ D'EDIFICIS MUNICIPALS

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ EDUCATIU/IVA

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ EN INFORMÀTICA

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ EN RELACIONS LABORALS

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ EN SEGURETAT I SALUT EN OBRES

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ ENGINYER/A TÈCNIC/A

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

2

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ ETOP

3

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ GESTOR/A D'EXPOSICIONS

1

FUNCIONARI

TECNIC/A MITJA INFORMATICA

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTIC/A

3

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC

2

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA

14

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONSUM

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GEOGRAFIA

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A

3

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

3

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A INDUSTRIAL

3

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR ESTADISTA

1

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIAMBIENTAL

6

FUNCIONARI

TÈCNIC/A SUPERIOR PREVENCIÓ

2

FUNCIONARI

TOPÒGRAF/A

1

FUNCIONARI

TREBALLADOR/A FAMILIAR

13

FUNCIONARI

TREBALLADOR/A SOCIAL

103

FUNCIONARI

VETERINARI/ÀRIA I

1

FUNCIONARI

VETERINARI/ÀRIA II

1

FUNCIONARI

VICE-INTERVENTOR/A

1

FUNCIONARI

VICESECRETARI/ÀRIA I DIRECTOR/A DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN

1

FUNCIONARI

XOFER/A PROTOCOL I

1

FUNCIONARI

XOFER/A PROTOCOL II

1

FUNCIONARI

ZELADOR/A D'OBRES

10

LABORAL

ADMINISTRATIU/IVA

1

LABORAL

AJUDANT D'OBRES

5

LABORAL

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

3

LABORAL

CAP DE SECCIÓ D'INSPECCIÓ DE VIA PÚBLICA

1

LABORAL

EDUCADOR/A SOCIAL

2

LABORAL

ORDENANÇA

1

LABORAL

ORIENTADOR/A LABORAL

1

LABORAL

TÈCNIC/A MITJÀ - GESTIÓ

1

LABORAL

TÈCNIC/A MITJÀ - GESTIÓ ECONÒMICA

1

LABORAL

TÈCNIC/A SUPERIOR

1

LABORAL

TREBALLADOR/A SOCIAL

2

ÒRGAN DIRECTIU

CAP DE PREMSA DE GABINET DE BATLIA

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR GENERAL (OD)

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE BATLIA

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE BENESTAR SOCIAL

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE CULTURA

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE GOVERN MUNICIPAL

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

1

ÒRGAN DIRECTIU

COORDINADOR/A GENERAL D'INFRAESTRUCTURES

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL ADJUNT/A AL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'ACCESSIBILITAT

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'ARTS VISUALS

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE BENESTAR SOCIAL

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE COMERÇ

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACIÓ

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE CULTURA I COMUNITAT

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE FIRES I MERCATS

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE GABINET DE BATLIA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE GOVERN INTERIOR

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE JUSTÍCIA SOCIAL, FEMINISME I LGTBI

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE PROTOCOL

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE QUALITAT I POBLACIÓ

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE SANITAT I CONSUM

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL DE TURISME

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'ESPORTS

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'HABITATGE

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'INFÀNCIA, COMUNITARI I PROJECTES

1

ÒRGAN DIRECTIU

DIRECTOR/A GENERAL D'OCUPACIÓ

1

ÒRGAN DIRECTIU

GERENT D'URBANISME

1

ÒRGAN DIRECTIU

SUBGERENT-DIRECTOR/A GENERAL D'URBANISME

1

ÒRGAN SUPERIOR

BATLE/ESSA

1

ÒRGAN SUPERIOR

DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A

15

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL, FEMINISME I LGTBI

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN INTERIOR

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA DE TURISME, SANITAT I CONSUM

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA D'ESPORTS

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

1

ÒRGAN SUPERIOR

REGIDOR/A D'HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

1

PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A DE COMUNICACIÓ DE GOVERN MUNICIPAL

3

PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A DE COMUNICACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

1

PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A DE PROXIMITAT DE GOVERN MUNICIPAL

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A DE DISTRICTE

5

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A DE GRUP MUNICIPAL PP

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A DE GRUP MUNICIPAL VOX

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL MÉS PER PALMA

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL PODEM

1

PERSONAL EVENTUAL

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL PSOE

1

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL MES PER PALMA

1

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

1

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PODEM

1

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PP

2

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PSOE

3

PERSONAL EVENTUAL

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL VOX

1

 

RESUM PLANTILLA 2023 - INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ 2023

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOMBRE DE PLACES

Administrador Base de Dades

2

Administrador de Xarxa

2

Administrador Web, Dissenyador Gràfic

1

Analista

7

Analista de Sistemes

2

Analista Programador

10

Auxiliar Administració

3

Auxiliar Serveis Generals

2

Director Gerent

1

Gestor de Projectes SSCC

1

Gestor de Projectes TIC

2

Cap  de Secció de G. Cartogràfica

1

Cap Brigada Topogràfica

3

Cap d' àrea de  Cartografia

1

Cap d' àrea d' Administració

1

Cap d' àrea TIC

8

Cap  d' equip de Tècnics Cadastrals

1

Cap de Secció de Cadastre

2

Operador Topogràfic

1

Programador

6

Responsable de Comptabilitat

1

Responsable RRHH

1

Tècnic Administratiu

3

Tècnic Cadastral

9

Tècnic Fotogrametria

3

Tècnic de Gestió Cartogràfica

4

Tècnic Suport TIC

4

Tècnic TIC

9

Tècnic WEB

2

 

RESUM PLANTILLA 2023 - INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2023

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOMBRE DE PLACES

CAP D'ÀREA RRHH

1

CAP D'ÀREA DE SERVEIS ESPORTIUS

1

CAP D'ÀREA DE GESTIÓ ESPORTIVA I INSTAL.LACIONS

1

CAP D'ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS

1

DIRECTOR/A D'INSTAL·LACIONS

6

CAP DE DEPARTAMENT RRHH

1

CAP DE DEPARTAMENT SSJJ

1

CAP DE DEPARTAMENT GESTIÓ ESPORTIVA

1

CAP DE DEPARTAMENT MANTENIMENT I OBRES

1

CAP DE DEPARTAMENT PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

1

CAP DE DEPARTAMENT SERVEIS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

1

CAP DE DEPARTAMENT PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT

1

CAP DE DEPARTAMENT COMUNICACIÓ

1

CAP DE DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ

1

CAP DE DEPARTAMENT LOGÍSTICA

1

CAP DE SECCIÓ

3

CAPATÀS

5

SUPERVISOR MANTENIMENT

1

CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA

3

CAP TÈCNIC INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

1

COORDINADOR/A D'ACTIVITATS

6

ENCARREGAT

2

OFICIAL ADMINISTRACIÓ

1

ADMINISTRATIU/VA

14

OFICIAL 1ª MANTENIMENT

7

TÈCNIC INTERMEDI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

1

TÈCNIC AUXILIAR  GESTIÓ I MANTENIMENT

1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

13

OFICIAL 2º MANTENIMENT

3

RECEPCIONISTA

17

OPERARI

9

ORDENANÇA

2

 

 

​​​​​​​RESUM PLANTILLA 2023 – PALMA ACTIVA

Denominació actual del lloc de feina RLLT

Nombre de llocs de feina

Gerent

1

Cap d'Àrea de Recursos Humanos i responsable de projectes

1

Cap de servei de Recursos Humanos i responsable de projectes

1

Cap de servei de Comunicació, NNTT i manteniment

1

Cap d'Àrea d'Ocupació

1

Cap de servei d'Ocupació

1

Cap d'Àrea de Formació

1

Cap de servei de Formació

1

Cap d'Àrea de Promoció econòmica i comerç

1

Cap de servei de Promoció econòmica i comerç

1

Tècnic/a seguimento de projectes

1

Tècnic/a d'administració

2

Tècnic/a en desenvolupament de personal

1

Tècnic/a en gestió de personal

2

Tècnic/a d'ocupació

3

Tècnic/a de formació

7

Tècnic/a de promoció econòmica i comerç

10

Tècnic/a en comunicació i imatge corporativa

2

Tècnic/a en gestió de seguiment de projectes

1

Tècnic/a en gestió d'ocupació

14

Tècnic/a en gestió de promoció econòmica i comerç

4

Tècnic/a en gestió de noves tecnologies

1

Tècnic/a en gestió de formació

1

Tècnic/a en desenvolupament de personal

1

Tècnic/a de manteniment i serveis

1

Personal de gestió administrativa

8

Auxiliar de gestió administrativa

14

Auxiliar de mantenimen i serveis

1

 

RESUM PLANTILLA 2023 - PATRONAT MUNICIPAL D'HABITATGE 2023

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOMBRE DE PLACES

CAPS D'ÀREA

3

TGS ARQUITECTE

4

TGS EN DRET

3

TGS EN ECONOMIA

2

TGS EN PSICOLOGIA

1

TGS EN RECURSOS HUMANS

1

TGM EN ARQUITECTURA

2

TGM EN TREBALL SOCIAL

5

TGM EDUCADOR SOCIAL

1

TGM EN INFORMÀTICA

2

ADMVA - Secretaria Dirección

1

ADMINISTRATIU

8

AUX. ADMINISTRATIU

2

AUX. INFORMADOR

2

OFICIAL D'OFICIS

1

 

RESUM PLANTILLA 2023 – PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOMBRE DE PLACES

GERENT

1

DIRECTOR/A EDUCATIVA DE PRIMERA INFÀNCIA

1

TÈCNIC/A SOCIOFAMILIAR

2

DIRECTOR/A CENTRE

4

MESTRE/A AMB MENCIÓ EN PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

4

MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

23

TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

38

CUINER/A

4

AJUDANT DE CUINA

4

NETEJADOR/A

7

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT

2

TÈCNIC/A GESTOR DE PROJECTES

0

TÈCNIC/A ADMINISTRATIU

5

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ

2

 

Funcionaris adscrits al PMEI

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOMBRE DE PLACES

ARQUITECTE/A TÈCNIC

1

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

1

La qual cosa es publica perquè se'n prengui coneixement, complint el que disposa l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i als efectes de l'article 171.1 del mateix cos legal.

 

Palma, 30 de desembre de 2022

P.D.El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública Adrián García Campos