Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777517
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Es modifica l'apartat 2 de l'art. 11 establint el següent El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana queda fixat en el 0,495 per cent, el dels béns de naturalesa rústica en el 0,625 per cent, i el dels béns de característiques especials en el 0,60 per cent.”»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)