Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 794786
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca i entitats depenents per a l’exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2022, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l'aprovació inicial, en sessió plenària extraordinària, celebrada dia 23 de novembre de 2022, del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci del Museu Marítim de Mallorca” i “Consorci Borsa d'Allotjament Turístic”, les bases d'execució i les plantilles per a l'exercici 2023.

Atesa la publicació de l'esmentada aprovació en el BOIB núm. 154, de 26 de novembre de 2022, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 20 de desembre de 2022.

Atès que, dins el període d'exposició al públic, s'han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del Consell de Mallorca, amb el vist i plau del conseller de Presidència, de  data 21 de desembre de 2022:

1.- Grup de consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 70529/2022, de data 20 de desembre de 2022.

Atès l'informe emès per la interventora general del Consell de Mallorca i la cap de servei de Pressuposts, de data 21 de desembre de 2022, en el qual es proposa la desestimació de les reclamacions presentades.

S'emet la següent:

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Desestimar, en base a l'informe emès per la interventora general del Consell de Mallorca i la cap de servei de Pressuposts, de data 21 de desembre de 2021, les reclamacions, que se relacionen a continuació, formulades contra l'acord del Ple extraordinari de la Corporació, de data 23 de novembre de 2022, d'aprovació inicial del pressupost general del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci del Museu Marítim de Mallorca” i “Consorci Borsa d'Allotjament Turístic” , les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2023:

1.- Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 70529/2022, de 20 de desembre de 2022.

SEGON.- Resoltes així les reclamacions formulades, s'acorda aprovar definitivament el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca” i “Consorci Borsa d'Allotjament Turístic”, les bases d'execució i les plantilles per a l'exercici 2023.

El resum, per capítols, del pressuposts de cada institució és el que se detalla a continuació:

2023 CONSELL DE MALLORCA

 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 91.629.297,77

2

Despeses corrents en béns i serveis

84.989.235,51

3

Despeses financeres

467.100,00

4

Transferències corrents

290.163.694,67

5

Fons de contingència

100.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

72.462.416,23

7

Transferències  de capital

37.247.336,92

8

Actius financers

1.100.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

578.159.081,10

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

19.167.670,00

2

Imposts indirectes

20.989.619,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

21.099.295,47

4

Transferències corrents

456.281.588,92

5

Ingressos patrimonials

3.244.109,53

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

53.276.798,18

8

Actius financers

4.100.000,00

9

Passius financers

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

578.159.081,10

2023 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

94.631.984,87

2

Despeses corrents en béns i serveis

139.254.421,02

3

Despeses financeres

30.000,00

4

Transferències corrents

29.775.760,01

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

9.595.615,85

7

Transferències de capital

1.437.310,25

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

274.845.092,00

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

8.404.037,94

4

Transferències corrents

255.257.127,96

5

Ingressos patrimonials

31.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

11.032.926,10

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

274.845.092,00

2023 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.222.813,24

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.010.986,76

3

Despeses financeres

10.000,00

4

Transferències corrents

1.032.800,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

120.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

3.401.600,00

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

258.600,00

4

Transferències corrents

2.754.000,00

5

Ingressos patrimonials

264.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

120.000,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

3.401.600,00

2023 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

2.594.513,33

2

Despeses corrents en béns i serveis

233.405,71

3

Despeses financeres

5.000,00

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

20.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.858.919,04

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.982.919,04

4

Transferències corrents

870.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.858.919,04

2023 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

601.777,19

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

746.000,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.225.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.572.777,19

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

1.347.777,19

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.225.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.572.777,19

2023 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

123.112,37

2

Despeses corrents en béns i serveis

344.178,95

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

146.198,06

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

176.188,56

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

789.677,94

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

613.489,38

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

176.188,56

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

789.677,94

2023 CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2023

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

50.001,00

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

607.307,93

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

15.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

672.308,93

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

672.308,93

4

Transferències corrents

 

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

672.308,93

TERCER.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2023 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca” i els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana”, “C. Museu Marítim de Mallorca” i “Consorci Borsa d'Allotjament Turístic”, a nivell de capítols, és el següent:

2023 PRESSUPOST CONSOLIDAT CONSELL DE MALLORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS SEUS CONSORCIS

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.MMM

CBAT

TOTAL SENSE CONSOLIDAR

TRANSF. INTERNES

TOTAL CONSOLIDAT

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despeses de personal

91.629.297,77

94.631.984,87

1.222.813,24

2.594.513,33

0,00

123.112,37

0,00

190.201.721,58

 

190.201.721,58

2

Despeses corrents en béns i serveis

84.989.235,51

139.254.421,02

1.010.986,76

233.405,71

601.777,19

344.178,95

50.001,00

226.484.006,14

 

226.484.006,14

3

Despeses financeres

467.100,00

30.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

512.100,00

 

512.100,00

4

Transferències corrents

290.163.694,67

29.775.760,01

1.032.800,00

0,00

746.000,00

146.198,06

607.307,93

322.471.760,67

248.703.239,28

73.768.521,39

5

Fons de contingència

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

 

100.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inversions reals

72.462.416,23

9.595.615,85

120.000,00

20.000,00

0,00

176.188,56

15.000,00

82.389.220,64

 

82.389.220,64

7

Transferències de capital

37.247.336,92

1.437.310,25

0,00

0,00

1.225.000,00

0,00

0,00

39.909.647,17

8.824.170,92

31.085.476,25

8

Actius financers

1.100.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

1.231.000,00

 

1.231.000,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL DESPESES

578.159.081,10

274.845.092,00

3.401.600,00

2.858.919,04

2.572.777,19

789.677,94

672.308,93

863.299.456,20

257.527.410,20

605.772.046,00

 

INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Imposts directes

19.167.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.167.670,00

 

19.167.670,00

2

Imposts indirectes

20.989.619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.989.619,00

 

20.989.619,00

3

Taxes, preus públics i altres ing.

21.099.295,47

8.404.037,94

258.600,00

1.982.919,04

0,00

0,00

672.308,93

32.417.161,38

 

32.417.161,38

4

Transferències corrents

456.281.588,92

255.257.127,96

2.754.000,00

870.000,00

1.347.777,19

613.489,38

0,00

717.123.983,45

248.703.239,28

468.420.744,17

5

Ingressos patrimonials

3.244.109,53

31.000,00

264.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.539.109,53

 

3.539.109,53

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

7

Transferències de capital

53.276.798,18

11.032.926,10

120.000,00

0,00

1.225.000,00

176.188,56

0,00

65.830.912,84

8.824.170,92

57.006.741,92

8

Actius financers

4.100.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

4.231.000,00

 

4.231.000,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

578.159.081,10

274.845.092,00

3.401.600,00

2.858.919,04

2.572.777,19

789.677,94

672.308,93

863.299.456,20

257.527.410,20

605.772.046,00

CUART.-  Aprovar las bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2023.

QUINT.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i del Consorci “Consorci Museu Marítim de Mallorca” per a l'exercici 2023 són les següents:

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2023

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Habilitació Nacional

Subescala: intervenció - tresoreria

Classe: entrada

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

3

Subescala: intervenció - tresoreria

 

 

Classe: superior

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

4

Subescala: secretaria

 

 

Classe: entrada

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

1

Subescala: secretaria

 

 

Classe: superior

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

2

Subescala: secretaria - intervenció

 

 

Classe: ---

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

3

Escala: Administració General

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: ---

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A1

77

Subescala: gestió

 

 

Classe: ---

 

 

 

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

A2

3

Subescala: administrativa

 

 

Classe: ---

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C1

72

Subescala: auxiliar

 

 

Classe: ---

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C2

171

Escala: Administració Especial

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: superior

 

 

Categories

Grup

Total

advocat -ada

A1

2

arqueòleg -òloga

A1

3

arquitecte -a

A1

31

arxiu biblioteca

A1

2

bibliotecari -ària

A1

1

biòleg -òloga

A1

3

cartògraf -a

A1

2

economista

A1

30

enginyer -a de camins, canals i ports

A1

21

enginyer -a industrial

A1

11

enginyeria agrònoma

A1

2

formació

A1

6

geografia

A1

1

gestió rrhh

A1

2

historiador -a

A1

1

informàtica

A1

6

lletrat -ada

A1

3

medi natural

A1

1

metge/essa

A1

1

metge/essa especialista medicina d'educació física i esport

A1

2

patrimoni artístic

A1

1

patrimoni etnològic

A1

2

patrimoni marítim

A1

1

pedagogia

A1

1

protecció medi ambient

A1

1

qualitat i avaluació

A1

1

selecció

A1

1

sense especialitat

A1

85

Subescala: tècnica

 

 

Classe: mitja

 

 

Categories

Grup

Total

agent local d'igualtat

A2

5

ajudant -a arxiu-biblioteca

A2

21

arquitecte -a tècnic -a

A2

10

ats / dui

A2

1

comptabilitat

A2

1

comunicació digital

A2

5

documentalista

A2

1

emergències

A2

6

enginyer -a tècnic -a

A2

4

enginyer -a tècnic -a industrial

A2

5

enginyeria tècnica d'obres públiques

A2

11

ergonomia i psicosociologia aplicada

A2

1

gestió econòmica

A2

17

graduat -ada social

A2

6

higiene industrial

A2

2

informàtica

A2

17

inspector -a tècnic -a d'artesania

A2

1

joventut

A2

2

laboratori carreteres

A2

1

medi ambient

A2

9

museus

A2

1

patrimoni històric

A2

2

seguretat treball

A2

3

selecció

A2

1

sense especialitat

A2

51

sistemes d'informació territorial

A2

1

treballador -a social

A2

7

mecànic -a supervisor -a

B

2

tècnic -a superior d'audiovisuals (b)

B

1

tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (b)

B

1

tècnic -a superior en projectes d'obra civil

B

4

tècnic -a superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics (b)

B

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: sergent -a

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C1

8

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: suboficial -a

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C1

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

agent de medi ambient

C1

6

ajudant -a educador -a ambiental

C1

1

ajudant -a facultatiu -iva

C1

13

arts plàstiques i disseny

C1

1

arxiu biblioteca

C1

5

delineant -a

C1

8

gestió econòmica

C1

8

informació turística

C1

5

informàtica

C1

10

obres públiques

C1

3

pràctic -a topogràfic -a

C1

2

promoció, cultura i oci

C1

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: bomber -a conductor -a

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C2

230

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: caporal -a

 

 

Categories

Grup

Total

sense especialitat

C2

48

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar animació sociocultural

C2

1

auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

auxiliar de gestió

C2

1

auxiliar de gestió econòmica

C2

3

auxiliar de tresoreria

C2

1

auxiliar facultatiu -iva

C2

1

auxiliar geriàtric -a

C2

2

auxiliar informació turística

C2

7

coordinador -a de serveis

C2

1

guarda de camp

C2

5

guarda vigilant de sa dragonera

C2

2

mecànic -a inspector -a

C2

5

operador -a de comunicacions

C2

10

vigilant informador -a

C2

3

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / oficial

 

 

Categories

Grup

Total

carreteres

C2

6

conductor -a

C2

5

electricista

C2

1

encarregat -ada de magatzem

C2

2

maquinista

C2

1

oficial -a de manteniment

C2

6

oficial -a d'oficis

C2

2

sense especialitat

C2

1

xofer

C2

10

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar de recepció i admissió

AP

1

ordenança

AP

2

ordenança - porter -a

AP

17

recepcionista - telefonista

AP

2

telefonista

AP

1

vigilant porter -a

AP

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / operari

 

 

Categories

Grup

Total

mosso -a d'oficis

AP

12

personal de neteja

AP

1

porter -a d'escenari

AP

1

PERSONAL LABORAL

 

 

Categories

Nivell

Total

ajudant -a d'assaigs materials sense especialitat

C1

1

capatàs -assa d'obres sense especialitat

C1

2

encarregat -ada d'equip taller mecànic sense especialitat

C1

1

operador -a de màquines pesades sense especialitat

C1

3

pràctic -a topogràfic -a sense especialitat

C1

3

tècnic -a auxiliar obres públiques

C1

2

tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial

C1

1

zelador -a d'explotació sense especialitat

C1

1

auxiliar facultatiu -iva sense especialitat

C2

6

conductor -a sense especialitat

C2

6

encarregat -ada forestal

C2

1

encarregat -ada picapedrer -a

C2

1

encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

guarda refugi sense especialitat

C2

30

mariner -a sense especialitat

C2

2

mestre -a d'oficis fusteria

C2

1

mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

mestre -a d'oficis mestre -a d'aixa

C2

1

mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

mestre -a d'oficis treballador -a forestal

C2

4

oficial -a carreteres

C2

11

oficial -a jardineria

C2

3

oficial -a mecànica

C2

4

oficial -a 1ª forestal

C2

1

oficial -a 1ª marger -a

C2

1

oficial -a 1ª mestre -a d'aixa

C2

1

oficial -a 1ª moliner -a

C2

3

oficial -a 1ª picapedrer -a

C2

2

oficial -a 1ª picapedrer -a restaurador -a

C2

2

oficial -a 2ª cuiner -a

C2

12

oficial -a 2ª forestal

C2

2

oficial -a 2ª manteniment

C2

1

oficial -a 2ª marger -a

C2

7

oficial -a 2ª mestre -a d'aixa

C2

2

oficial -a 2ª moliner -a

C2

2

oficial -a 2ª picapedrer -a

C2

15

oficial -a 2ª picapedrer -a restaurador -a

C2

2

patró -na de cabotatge sense especialitat

C2

1

mosso -a d'oficis sense especialitat

AP

3

peó especialista ferrer -a

AP

1

peó especialista forestal

AP

2

peó especialista fusteria

AP

2

peó especialista marger -a

AP

1

peó especialista mestre -a d'aixa

AP

1

peó especialista picapedrer -a

AP

3

peó especialista picapedrer -a restaurador -a

AP

1

peó especialitzat -ada sense especialitat

AP

6

personal de neteja sense especialitat

AP

5

PERSONAL EVENTUAL

 

 

Categories

Total

 

cap de gabinet de presidència

1

 

cap de gabinet de vicepresidència

2

 

cap de relacions amb la presidència

1

 

periodista

6

 

secretari -ària de grups polítics

9

 

secretari -ària segon -a de grups polítics

12

 

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS EXERCICI 2023

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Administració General

Subescala: tècnica

Classe: tècnic-a superior

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

20

Subescala: gestió

 

 

Classe: tècnic-a de grau mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a de grau mitja

A2

9

Subescala: administrativa

 

 

Classe: administratiu-iva

 

 

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

22

Subescala: auxiliar

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

83

Subescala: subalterna

 

 

Classe: subaltern-a

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

25

Escala: Administració Especial

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

48

tècnic-a superior psicologia

A1

43

tècnic-a superior metge/metgessa

A1

13

tècnic-a superior pedagog/a

A1

7

tècnic-a superior llicenciatura en dret

A1

6

tècnic-a superior informàtica

A1

2

tècnic-a superior metge/metgessa geriatre/a

A1

2

tècnic-a superior sociologia

A1

2

tècnic-a superior arquitectura

A1

1

tècnic-a superior metge/metgessa del treball

A1

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja educador social

A2

54

tècnic-a mitja

A2

53

tècnic-a mitja diplomatura en treball social

A2

43

tècnic-a mitja infermer/infermera

A2

42

tècnic-a mitja ajudant tècnic sanitari  / d.u.i.

A2

12

tècnic-a mitja informàtica (tècnic/a)

A2

7

tècnic-a mitja arquitectura tècnica

A2

4

tècnic-a mitja enginyeria tècnica industrial

A2

4

tècnic-a mitja fisioteràpia

A2

4

técnic-a mitja enginyeria tècnica de telecomunicacions

A2

3

tècnic-a mitja teràpia ocupacional

A2

3

tècnic-a mitja ajudant-a d'arxiu

A2

2

tecnic-a mitja graduat/da social

A2

2

tecnic-a mitja tècnic/a ajudant/a de premsa

A2

2

tecnic-a mitja fisioterapeuta

A2

1

tecnic-a mitja telemàtica

A2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / mestre-a

 

 

Categories

Grup

Total

oficial d'oficis / mestre-a coord. de serveis/governanta

C1

1

personal d'oficis / mestre-a cuiner-a de primera

C1

1

personal d'oficis / mestre-a oficial

C1

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C1

14

tècnic-a auxiliar informàtica

C1

5

tècnic-a auxiliar gestió de personal

C1

4

tècnic-a auxiliar gestió econòmica

C1

4

tècnic-a auxiliar informàtica de sistemes

C1

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

Ajudant-a auxiliar de serveis

C2

4

Ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

Oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

Personal d'oficis / ajudant-a auxiliars educatius

C2

33

Personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

2

Personal d'oficis / ajudant-a xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

Personal d'oficis / oficial-a oficial

C2

15

Personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

9

Personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

9

Personal d'oficis / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

3

Personal d'oficis / oficial-a encarregat/ada de magatzem

C2

2

Personal d'oficis / oficial-a oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

Personal d'oficis / oficial-a

C2

1

Personal d'oficis / oficial-a encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

Personal d'oficis / oficial-a modist-a

C2

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar cures auxiliars d'infermeria

C2

255

tècnic-a auxiliar

C2

67

tècnic-a auxiliar tècnic-a auxiliar d'infermeria

C2

33

tècnic-a auxiliar auxiliar tècnic infermeria

C2

18

tècnic-a auxiliar auxiliar de geriatria

C2

3

tècnic-a auxiliar gestió econòmica

C2

3

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

Operari-a ordenança

AP

5

Operari-a ordenança / porter

AP

2

Operari-a ordenança-auxiliar recepció admissió

AP

2

Operari-a porter-a / conserge / ordenança / ordenança – porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

2

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

Personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatius

AP

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

Personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

153

Personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

16

Personal d'oficis / operari-a zelador-a

AP

15

Personal d'oficis / operari-a ajudant-a de cuina

AP

12

Personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

11

Personal d'oficis / operari-a cambrer-a - netejador-a

AP

8

Personal d'oficis / operari-a cambrer-a menjador

AP

6

Personal d'oficis / operari-a personal de manteniment

AP

6

Personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

5

Personal d'oficis / operari-a marmito/marmitona

AP

3

Personal d'oficis / operari-a costurer-a

AP

2

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a mitjà (b)

 

 

Categories

Grup

Total

Tècnic-a mitjà (b) informàtica

B

2

Transferits CAIB

 

 

Cos: cos superior d'administració de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

2

Cos: escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

1

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

3

fisioteràpia

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extinguir

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

1

Cos: escal humanística i de ciències socials

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

1

Cos: escala d'enginyeria tècnica

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a mitja

A2

2

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /   d.u.i.

A2

7

tècnic-a mitja

A2

2

Cos: facultatius tècnics grau mitja

 

 

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari / d.u.i.

A2

2

Cos: cos administratiu de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C1

3

Cos: cos auxiliar de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

20

auxiliar de clínica

C2

16

Cos: cos subaltern de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

4

PERSONAL LABORAL

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

10

tècnic-a superior

A1

4

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

14

tècnic-a de grau mitjà infermer/infermera

A2

4

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

4

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

4

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

3

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari    /    d.u.i.

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic-a de grau mitjà diplomatura en treball social

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

9

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

2

tècnic-a auxiliar educador social

C1

2

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

2

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

38

auxiliar adm. general

C2

11

auxiliar tècnic-a d'infermeria infermeria

C2

7

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

7

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

6

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

3

auxiliar tècnic/a

C2

2

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

12

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

6

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

6

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

2

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

1

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

1

empleat/ada de servei

7

20

empleat/ada de serveis

7

2

empleada de serveis (caib)

7

1

PERSONAL LABORAL RESIDÈNCIA OMS/SANT MIQUEL, CENTRE CA'N CLAR I CENTRE SON BRU

 

 

Categories

Grup

Total

director/a de serveis residencials

A

1

metge/essa

A

1

psicòleg/loga

A

1

farmacèutic/a

A

1

coordinador/a d'infermeria

B

1

infermer/a

B

11

tècnic/a terapeuta ocupacional

B

1

treballador/a social

B

1

fisioterapeuta

B

3

tècnic de grau mitjà

B

2

responsable de centre de dia

B

1

administratiu/iva

C

1

tècnic/a d'animació sociocultural

C

1

governant/a

C

1

auxiliar administratiu/iva

D

3

auxiliar de recepció

D

7

auxiliar tècnic/a sociosanitari/a

D

14

tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

D

65

animador/a sociocultural

D

1

netejador/a

E

22

peó

E

1

PERSONAL LABORAL RESIDÈNCIA MIQUEL MIR

 

 

Categories

Grup

Total

metge-essa

1

1

dui

2

2

fisioterapèuta

2

1

tècnic-a auxiliar d'infermeria

2

16

auxiliar administratiu-iva

3

1

treballador-a familiar

3

1

cuiner-a de primera

4

2

ajudant de cuina

5

1

rentaplats

6

1

netejador-a

6

3

porter-a / ordenança

7

1

 

PLANTILLA IEHM  EXERCICI 2023

 

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL LABORAL

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

Subescala tècnica

Classe tècnic-a superior  

 

CATEGORIES

Grup

Total

tècnic-a superior

A1

2

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

 

 

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Auxiliar

 

 

Tècnic/a Auxiliar Informàtica /coordinador/a d'apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: Comeses especials

 

 

Encarregat/ada de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

3

Auxiar de manteniment 

E

2

Mosso/a de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe Comesos especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant/a del cap d'apostes

C1

1

Terminalites

C2

6

Conductor/a                                                                               

C2

3

Auxiliar  de números

C2

2

Auxiliar de pistes                                                                      

C2

1

Porter/a                                                                                     

E

2

PLANTILLA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA EXERCICI 2023

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

6

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu -iva  administració general

C1

3

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

10

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte -a superior

A1

3

Tècnic -a superior

A1

7

Tècnic -a superior en disciplina urbanística

A1

11

Classe Tècnica Mitja

 

 

Arquitecte -a tècnic -a

A2

4

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Delineant

C1

13

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Vigilant inspector -a

C2

1

PLANTILLA CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA EXERCICI 2023

PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent

A1

1

PERSONA LABORAL

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Administrativa

C1

1

 

Palma, 29 de desembre de 2022

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez