Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 791930
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicaciones de diferent àrea de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​Vist que, de conformitat amb el disposat als articles 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no s'ha presentat cap reclamació contra l'acord de l'Ajuntament Ple de  dia 24 de novembre de 2022, publicat en el BOIB núm. 155 de data 29 de novembre de 2022, pel qual s'aprova inicialment l'expedient 2/2022 de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, s'entén el mateix elevat a definitiu:

“ 1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici incrementant les següents aplicacions:

Descripció

Cred.Inicial

Increment

Cred. Definitiu

1621.22700 Serveis recollida fems, neteja i recollida de RSU

18.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

942.46300 Aportacions a la Mancomunitat del Raiger

135.000,00 €

7.000,00 €

142.000,00 €

TOTAL INCREMENT: 13.000,00 €

El finançament d'aquests increments es farà mitjançant transferències d'altres aplicacions amb diferent vinculació jurídica, que queden disminuïdes com a continuació s'indica:

Aplicació

Cred.Inicial

Disminució

Cred. Definitius

162.63701 Redacció projecte deixalleria

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

912.23000 Dietes regidors per assistències òrgans de govern

22.000,00 €

1.000,00 €

21.000,00 €

164.21200 Manteniment i conservació cementiri municipal

4.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

231.22799 Serveis de teleassistència

5.000,00 €

4.0000,00 €

1.000,00 €

TOTAL DISMINUCIÓ: 13.000,00 €”

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Búger, 28 de desembre de 2022

El batle Pere Torrens Escalas