Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777531
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicacions municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment l'aprovació de preus públics i la modificació de l'Ordenança reguladora del preu púbic pel servei de publicacions municipals.

Atès que en data 13 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 133 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita aprovació i modificació, segons el següent:

«QUADRE DE TARIFES DE LES PUBLICACIONS

Una súplica en las olas. Manuel Montoya Vicente. Premi d'Andratx 2020, Baltasar Porcel-Novel·la. 13,00 euros per unitat.

Aproximació a la flora del terme Municipal d'Andratx. Llorenç Gil Vives. Premi d'Andratx 2020, Investigació. 16,00 euros per unitat.

Vida i Obra de Jaume Roca “Un Pagès d'Andratx”1838-1912. Maria Serrano Pujol. 14,70 euros per unitat.»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa-presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)