Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 799152
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3ª per transferència de crèdit en el Pressupost Municipal vigent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap tipus d'al·legació, durant el termini d'exposició al públic (oferit mitjançant edicte núm.10682 del BOIB núm.159 de data 8-12-2022, fascicle 265, secció V, subsecció 2ª, pàgina 52907), contra l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 3ª per transferència de crèdit en el Pressupost Municipal vigent, adoptada pel plenari de la Corporació en sessió de data 29-11-2022; es per això que es fan públiques les aplicacions pressupostàries afectades:

 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

A) AUGMENT  DE DESPESES:

Aplicació pressupostària afectada

Codi: 454  210.00  

Descripció: “Camins”.

 

                                          Consignació inicial     /      Augment   /      Consignació definitiva

SUMES:                                          65.000                18.089,26                 83.089,26                      

 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES:

Aplicació pressupostària afectada

Codi: 929 500.00

Descripció: “Fons de contingència per imprevists”.

                                Consignació inicial   /      Disminució    /     Consignació definitiva

SUMES:                             20.000                     18.089,26                  1.910,74

Contra l'aprovació definitiva de les transferències de crèdit es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, dins el termini establert i en la forma escaient que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el dispost a l'article 171.1 del TRLRHL 2/2004, de 5 de març.

 

(Signat electrònicament: 30 de desembre de 2022)

El batle Salvador Femenias Riera