Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777574
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Modificar la tarifa prevista a l'art. 7, epígraf primer, apartat 1.2 amb la redacció següent:

«Per publicació d'edicte.....5,21€»

i eliminar l'apartat 1.14 que diu:

Per cada cop que es presentin plànols i/o memòria d'obres, subscrita per un Tècnic...4€”.»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)