Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 777568
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 29 de setembre de 2022 s'aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Atès que en data 4 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 129 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública es considera definitivament aprovada dita modificació, segons el següent:

«Es modifica l'apartat 1 de l'art. 12 establint el següent “La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar a la base imposable o, si és el cas, les bases imposables els tipus de gravamen del 25%.”

D'altra banda, cal incrementar la bonificació en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort quan el bé adquirit no és l'habitatge familiar al 85%, modificant l'apartat 2 de l'art. 12 establint el següent:

2a. Quan l'adquirent sigui un descendent de la persona morta de primer grau o adoptat.

/...

Si el bé adquirit no és l'habitatge familiar: 85%

2b. Quan l'adquirent sigui el cònjuge del causant.

/...

Si el bé adquirit no és l'habitatge familiar: 85%

2c. Quan els adquirents siguin els ascendents de primer grau.

/...

Si el bé adquirit no és l'habitatge familiar: 85%»

 

Andratx, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa-presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)