Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 797127
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 60/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2022 en la modalitat de suplement de crèdit (60/2022), aprovat inicialment en sessió plenària de data 30/11/2022 (BOIB nº 159 de 08/12/22), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Llucmajor:

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

012000-340-6220002

Inversions esports – Pista poliesportiva

290.642,64 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87001

Romanent de Tresoreria per a desp. grals.

290.642,64 €

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (30 de desembre de 2022)

El batle Éric Jareño Cifuentes